en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

EXFAC100_1

Examen facultatum

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Examen facultatum gir en innføring i humanioras historie og utviklingen av humaniora som vitenskap. I tillegg gir emnet en innføring i akademisk skriving.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter å ha fullført emnet
 • har kandidaten kunnskap om humanioras historie og kunnskap om særtrekk ved humaniora som vitenskap
 • har kandidaten kunnskap om språk, historie og kunst som objekter for humanistisk forskning
 • har kandidaten kunnskap om fortolkningslæren som teori og metode innen humaniora
 • har kandidaten kunnskap om grunnleggende særtrekk ved akademiske tekster
 • har kandidaten kunnskap om forskjellige typer akademiske sjangere

Ferdigheter:
Etter å ha fullført emnet
 • kan kandidaten gjøre rede for sentrale hendelser innen humanioras vitenskapshistorie og sentrale kjennetegn ved humaniora som vitenskap
 • kan kandidaten presentere noen særtrekk ved språk, historie og kunst som objekter for humanistisk forskning
 • kan kandidaten gjøre rede for grunntrekk ved fortolkningslæren
 • kan kandidaten identifisere strukturen i en akademisk tekst
 • kan kandidaten skrive en tekst i samsvar med krav til akademisk språkføring

Generell kompetanse:
Etter å ha fullført emnet
 • kan kandidaten tenke selvstendig og kritisk
 • kan kandidaten gjøre rede for krav til akademiske tekster
 • kan kandidaten benytte et vanlig godkjent henvisningssystem

Innhold

Examen facultatum gir en innføring i humanioras historie og en innføring i å tenke vitenskapelig ved å introdusere studentene til noen sentrale sider ved humanistisk forskning. I tillegg gir emnet en innføring i akademisk skriving.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Skriftlig eksamen og hjemmeksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/22 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Hjemmeeksamen1/2 A - FAlle.
Skriftlig eksamen er en kortsvarsoppgave og avholdes midt i semesteret. Hjemmeeksamen i akademisk skriving (2000 ord +/- 10%) leveres inn i slutten av semesteret.
Begge eksamensdeler må være bestått for å få endelig karakter i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Minimum 80% obligatorisk oppmøte på seminarrekke
Studenten må oppfylle kravet om 80% obligatorisk oppmøte på seminarrekken for å kunne få levere hjemmeeksamen i denne delen av emnet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Greta Brodahl
Studiekoordinator
Karen Marie Espeland

Arbeidsformer

Forelesning og seminar

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Examen facultatum - Humaniora (EXF100_1) 7
Examen philosophicum og examen facultatum (EPF100_1) 7

Åpent for

Alle bachelorstudenter ved Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS). Andre studenter som ønsker å ta dette emnet, må søke innen de gjeldende frister.

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter en studentevaluering etter undervisningsslutt.  

Litteratur

Helge Jordheim m.fl.: Humaniora. En innføring. Oslo: Universitetsforlaget, siste utgave. Følgende sider: Kap. 1 (Humanioras historie): 32-38, 43-51, 54-65, 67-71, 73-74, 76-80, 83-94, 106-110; Kap 3 (Fortolkning): 201-205, 219-243; Kap 4 (Språk): 251-255, 257-260, 268-282, 296-300; Kap 5 (Historie): 303-325; Kap 6 (Kunst): 341-346, 354-357, 372-393
Simen Andersen, Øyen, Birger Solheim: Akademisk skriving. En skriveveiledning. Cappelen Damm Akademisk (2014)
Randi Benedikte Brodersen m.fl.:Tekstens autoritet. Tekstanalyse og skriving i akademia. Oslo: Universitetsforlaget (2009). Kap 5. Sjangeranalyse, s. 62-75
Kompendium med akademiske tekster (på Canvas).
Endringer kan forekomme frem til 1. juni.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 26.05.2020

Historikk