en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ENP110_1

Brønnteknologi

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Læringsutbytte

Etter endt kurs skal studentene kunne:
  • Forstå og beskrive virkemåte av det viktigste utstyret på og over boredekket, samt i borestrengen; spesielt heisespill, sirkulasjonssystem, rotasjonssystem, borekroner av forskjellige typer, rørtyper som brukes og nedihulls måleutstyr.
  • Kjenne til boreslam og sement, spesielt strømningsegenskapene til disse, kunne beregne trykktap ved strømning, og vite hvordan foringsrør sementeres.
  • Kjenne til og bruke de viktigste begrepene om bergartene en borer i, spesielt overlagrings- frakturerings og pore-trykk, samt ut fra disse bestemme foringsrørprogram og dimensjonere foringsrørene.
  • Få en grunnleggende forståelse for barrierebegrepet og barrierdesign, spesielt anvendt på situasjoner som kan føre til utblåsninger
  • Kunne grunnleggende prinsipper for hvordan en brønn plugges og forlates
  • Vite hvordan en brønn forberedes til olje- og gassproduksjon og de vanligste typene utstyr og metoder som brukes i denne forbindelse.
  • Kunne utføre beregninger av de mest sentrale elementene som inngår i en boreoperasjon.
  • Kjenne til ulike brønntyper, livsfasene til en brønn og ulike anvendelsesområder for brønner

Innhold

Boreprosessen, fra selve boringa med utstyr, til dimensjonering og sementering av foringsrør og sikring mot uhell som utblåsning. Det legges vekt på relevante beregninger knyttet til valg av utstyr og optimalisering av boreprosessen.

Forkunnskapskrav

Grunnleggende kunnskaper i matematikk, meknaikk og fysikk

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FGodkjent kalkulator.
Godkjente tabeller.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

4 obligatoriske innleveringer

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Hans Joakim Skadsem

Arbeidsformer

Forelesning og selvstudium. Obligatoriske arbeidskrav skal være godkjent av faglærer innen 3 uker før eksamen.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Boring (PET100_1) 10

Åpent for

Energi- og petroleumsteknologi, bachelorstudium i ingeniørfag
Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag

Emneevaluering

Standard UiS prosedyrer

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 22.09.2020

Historikk