en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ELE100_1

Elektroteknikk 1

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Faget skal gi en innføring i grunnleggende elektrotekniske emner.

Læringsutbytte

 • Ha grunnleggende kunnskap om elektriske kretser.
 • Kunne utføre beregninger på elektriske kretser.
 • Kunne utføre energi og effektberegninger på enfase.
 • Utføre beregninger av diodekretser (inklusive zenerdioder) slik som likeretter.
 • Utføre beregninger på kraftelektroniske kretser.
 • Kunne utføre beregninger på magnetiske kretser (transformatorer)
 • Etter gjennomført studium skal studenten ha fått ferdigheter i design og analyse av utvalgte elektriske og elektromagnetiske kretser.

Innhold

 • Grunnleggende elektriske størrelser: strøm, spenning, effekt, energi. Grunnleggende lover for elektriske kretser, Ohms lov, Kirchoffs lover.
 • Resistive kretser, serie- og parallellkopling, spenningsdeling, strømdeling. Thévenin og Norton sine ekvivalentkretser. Superposisjon.
 • Kapasitans og induktans.
 • Litt komponent- og utstyrslære. Oscilloskop, signalgenerator, multimeter.
 • Transienter i system av 1.orden: RC- og RL-kretser,
 • Stasjonæranalyse, utvikling av differensialligning, standard form, tidskonstant, utregning og tegning av tidsrespons. Asymptoter.
 • Simulering av og praktisk måling på tidsresponsar til system av 1. orden.
 • Vekselstrøm: Viserdiagram og beregning med komplekse tall. Komplekse impedanser.
 • Frekvensrespons for system av 1. orden: Signal som en sum av frekvenskomponenter, overføringsfunksjon, amplitudeforhold, faseforskyving. RC- og RL-krets, utregning av overføringsfunksjon. Tegning av Bodediagram. Asymptoter og dB-skala. Generering av overføringsfunksjon med simulator samt ved praktisk målinger.
 • Dioder: Særlig vekt på bruk i likerettere og kraftelektronikk. Lastlinje -analyse, Zenerdioden og diodemodeller.
 • Magnetisme: Magnetisk felt og kraftloven. Magnetisk fluks og Ampere sin lov. Den magnetiske krets. Induksjon og induktans. Transformatoren.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FGodkjent kalkulator.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Godkjent laboratorieøvinger, Godkjente regneøvinger
Obligatoriske lab.øvinger: 8 Obligatoriske teoriøvinger: 6 av 9
Gjennomføring av obligatorisk lab skal gjøres til de tider og i de grupper som er oppsatt og publisert på Canvas. Fravær på grunn av sykdom eller av andre årsaker skal snarest mulig kommuniseres til laboratorie- eller fagansvarlig. Det kan ikke påregnes å få gjennomføre lab utenom oppsatt tid hvis dette ikke er kommunisert og ny avtale gjort.
Konsekvens av at du ikke har fått godkjent laboratorie- og teoriøvingene er at du ikke får gå opp til eksamen i faget.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Mahdieh Khanmohammadi
Faglærer
Mahdieh Khanmohammadi
Ansvarlig laboratorieøvelser
Romuald Karol Bernacki
Instituttleder
Tom Ryen

Arbeidsformer

4 timer forelesninger, 2 timer regneøvinger og 4 timer laboratoriearbeid i gjennomsnitt pr. uke gjennom semesteret. Hver lab består av teoretisk forarbeid og 4 timer i lab-lokalet. Den teoretiske delen må være gjort før frammøte i lab-lokalet. Obligatoriske arbeidskrav (som innlevering, laboratorieoppgaver, prosjektoppgaver og lignende) skal være godkjent av faglærer innen angitt frister.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Vekselstrømsteknikk (TE0626_1) 5
Kjemiteknikk (TE0099_A) 2
Digital og analog elektronikk 1 (TE0622_A) 4
Elektroteknologi, maskin (BIM330_1) 2
Elektroteknologi (BIE280_1) 2
Elektroteknikk (BIE210_1) 10
Grunnleggende krets- og signalanalyse (BIE220_1) 10

Åpent for

Datateknologi - bachelorstudium i ingeniørfag
Automatisering og elektronikkdesign, y-vei, bachelor i ingeniørfag
Automatisering og elektronikkdesign - bachelorstudium i ingeniørfag
Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk
Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag
Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 30.09.2020

Historikk