en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ELE100_1

Elektroteknikk 1

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Faget skal gi en innføring i grunnleggende elektrotekniske emner.

Læringsutbytte

Kunnskap:
En god student skal ved semesterets slutt:
- Ha grunnleggende kunnskap om elektriske kretser og tilhørende størrelser.
- Kunne utføre beregninger på elektriske kretser.
- Kunne utføre energi og effektberegninger på både enfase- og trefasesystemer.
- Utføre beregninger av diodekretser (inklusive zenerdioder) slik som regulatorer og likerettere.
- Utføre beregninger på kraftelektroniske kretser.
- Kunne utføre beregninger på magnetiske kretser (transformatorer og utvalgte motortyper).
Ferdigheter:
Etter gjennomført studium skal studenten ha fått ferdigheter i design og analyse av utvalgte elektriske og elektromagnetiske kretser.

Innhold

Grunnleggende elektriske størrelser: strøm, spenning, effekt, energi. Grunnleggende lover for elektriske kretser, Ohms lov, Kirchoffs lover. Resistive kretser, serie- og parallellkopling, spenningsdeling, strømdeling. Thévenin og Norton sine ekvivalentkretser. Superposisjon. Kapasitans og induktans. Litt komponent- og utstyrslære. Oscilloskop, signalgenerator, multimeter. Transienter i system av 1.orden: RC- og RL-kretser, stasjonæranalyse, utvikling av differensialligning, standard form, tidskonstant, utregning og tegning av tidsrespons. Asymptoter. Simulering av og praktisk måling på tidsresponsar til system av 1. orden.
Vekselstrøm: Viserdiagram og beregning med komplekse tall. Komplekse impedanser. Enfase og trefasekoplinger. Symmetrisk last. Effekt. Enfasede ekvivalentkretser.
Frekvensrespons for system av 1. orden: Signal som en sum av frekvenskomponenter, overføringsfunksjon, amplitudeforhold, faseforskyving. RC- og RL-krets, utregning av overføringsfunksjon. Tegning av Bodediagram. Asymptoter og dB-skala. Generering av overføringsfunksjon med simulator samt ved praktisk målinger.
Dioder: Særlig vekt på bruk i likerettere og kraftelektronikk. Lastlinje -analyse, Zenerdioden og diodemodeller. Felteffekttransistoren: Særlig vekt på bruk i kraftelektronikk. Magnetisme: Magnetisk felt og kraftloven. Magnetisk fluks og Ampere sin lov. Den magnetiske krets. Induksjon og induktans. Transformatoren.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FGodkjent kalkulator.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Godkjent laboratorieøvinger, Godkjente regneøvinger
Obligatoriske lab.øvinger: 8 Obligatoriske teoriøvinger: 5
Gjennomføring av obligatorisk lab skal gjøres til de tider og i de grupper som er oppsatt og publisert på Canvas. Fravær på grunn av sykdom eller av andre årsaker skal snarest mulig kommuniseres til laboratorie- eller fagansvarlig. Det kan ikke påregnes å få gjennomføre lab utenom oppsatt tid hvis dette ikke er kommunisert og ny avtale gjort.
Konsekvens av at du ikke har fått godkjent laboratorie- og teoriøvingene er at du ikke får gå opp til eksamen i faget.

Fagperson(er)

Faglærer
Mahdieh Khanmohammadi
Ansvarlig laboratorieøvelser
Romuald Karol Bernacki
Instituttleder
Tom Ryen
Emneansvarlig
Tom Ryen

Arbeidsformer

4 timer forelesninger, 2 timer regneøvinger og 2 timer laboratoriearbeid i gjennomsnitt pr. uke gjennom semesteret. Hver lab består av teoretisk forarbeid og 3 timer i LAB-lokalet. Den teoretiske delen må være gjort før frammøte i LAB-lokalet. Obligatoriske arbeidskrav (som innlevering, laboratorieoppgaver, prosjektoppgaver og lignende) skal være godkjent av faglærer innen angitt frister.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Vekselstrømsteknikk (TE0626_1) 5
Kjemiteknikk (TE0099_A) 2
Digital og analog elektronikk 1 (TE0622_A) 4
Elektroteknologi, maskin (BIM330_1) 2
Elektroteknologi (BIE280_1) 2
Elektroteknikk (BIE210_1) 10
Grunnleggende krets- og signalanalyse (BIE220_1) 10

Åpent for

Studenter på følgende studier har studierett på emnet: Bachelor, ingeniørstudenter på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Electrical Engineering av Allan R. Hambley, utgave 7. Følgende deler er pensum: Kap. 1: Introduksjon. (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 og 1.7) Kap. 2: Resistive kretser. (2.1, 2.2, 2.3, 2.4 frem til «Circuits with Controlled sources» side 92, 2.6, 2.7 og 2.8). Kap. 3: Induktans og kapasitans. (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 og 3.7). Kap. 4: Transienter (1.orden). (4.1, 4.2, 4.3, 4.4). Kap. 5: Vekselstrøm, visere og trefase. (5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 og 5.8). Maske-analyse side 257-259 og 292-294 er ikke pensum. Kap. 6: Frekvensrespons (1.orden) (6.1, 6.2, 6.3, 6.4 og 6.5). Kap. 9: Dioder. (9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 og 9.6). Kap. 11: Felt-effekt transistorer. (11.1, 11.2 og 11.3). Kap. 14: Magnetiske kretser og transformatorer. (14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 og 14.6). Appendix A: Komplekse tall.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 30.05.2020

Historikk