en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

E-MRS140_1

Risiko og sikkerhet i konflikt- og kriseområder

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Hovedmålene med emnet Risiko og sikkerhet i krise- og konfliktområder er: (1) å gjøre studentene bedre i stand til å forstå hvorfor og hvordan kriser og konflikter utvikler seg; (2) samt å forstå hvordan risiko og sikkerhet henger sammen med utviklingen i et kriseområde og hvordan dette påvirker krisens aktører og responssystem.

Læringsutbytte

Læringsutbytte vil være de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som tilegnes ved at studenten:
a) Får kunnskaper om:
  • Begrepene risiko, sikkerhet og krise,
  • Grunnleggende kjennetegn ved ulike typer kriser/ konflikt,
  • Ulike årsakssammenhenger mht utvikling av kriser,
  • Sentrale aktører i krise- og konflikt områder,
  • Forstå betydningen av organisatorisk forskjeller mellom ulike responsaktører i et kriseområde og det kulturelle mangfoldet i kriseområdet.

b) Forbedre sine ferdigheter i:
Å kunne analysere årsakssammenhenger mellom konflikt, sikkerhet (security) og utvikling av kriser ved hjelp av ulike teoretiske perspektiv og gjennomgang av casestudier.
c) Utvikle generell kjennskap til:
Forstå hvordan konflikt, utvikling og sikkerhet henger sammen, og hvordan dette har utviklet seg over tid. Forståelse av forhold som kan skape forutsetninger for utvikling av en krise og/eller konflikt. Sentrale elementer og utfordringer ved det internasjonale krise responssystemet og dets aktører.

Innhold

Kriser kan utløses av både menneskeskapte og naturlige hendelser. Kriser kan utvikle seg blant annet som følge av miljøproblemer, samfunnets avhengighet av komplekse teknologiske systemer, epidemiske utbrudd av smittsomme sykdommer, sviktende matsikkerhet eller dårlig samfunnsplanlegging. Konflikt kan utløses av sviktende tillit til sentrale institusjoner i samfunnet, sosiale og kulturelle motsetninger, økonomisk underutvikling og/eller fattigdom. I en gjensidig avhengig verden kan underutvikling og usikkerhet få globale implikasjoner, som migrasjon, flyktningproblematikk, vold, kriminalitet og terror.
Vår tenkning rundt konflikt, utvikling og sikkerhet endres mot en mer helhetlig tilnærming. Hvordan skal vi praktisk og teoretisk forholde oss til dette? Utviklingen i vår tids kriser og konflikter har også stor innflytelse på risiko og sikkerhet for den berørte befolkningen i området, samt de organisasjoner som kommer til konfliktområdet for å hjelpe. Hvordan takler responssystemet disse utfordringene?
Dette er noen av spørsmålene og dilemmaene som berøres i dette kurset. Det vil bli invitert eksterne forelesere med spesiell kunnskap og erfaring.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Erfaring fra krise og/eller konflikthåndtering, eller kunnskap om utviklingen av internasjonale kriser og konflikter.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen1/14 dagerA - FAlle.
Emnet evalueres i tråd med retningslinjer og praksis ved UiS-EVU.

Fagperson(er)

Faglærer
Lillian Katarina Stene
Emneansvarlig
Lillian Katarina Stene

Arbeidsformer

Undervisningen vil være lagt opp som heldags samlinger med forelesninger og gruppeoppgaver. Case blir brukt i undervisningen for å kople teori og praksis. Det blir lagt vekt på selvstudium og gruppearbeid hvor deltakerne utfordres til å bruke egen erfaring.

Åpent for

Erfaringsbasert master innen risikostyring og sikkerhetsledelse

Emneevaluering

Felles evaluering i klasserommet i slutten av siste samling. Videre får studentene tilsendt skjema for anonym evaluering som sendes EVU administrasjon.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 18.09.2020

Historikk