en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

E-MREMAS_1

Masteroppgave Master i relasjonsbehandling

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid, utformet enten som en monografi eller i artikkelformat.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:
Kunnskaper:
Studenten skal
 • Kunne vise evne til systematisk tenkning, faglig fordypning og saklig vurdering
 • Kunne analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i praksisfeltets tradisjoner og egenart.
 • Kunne formulere en avgrenset problemstilling og anvende kunnskap på nye områder innenfor faget.
 • Ha inngående kunnskap om forskningsetiske tenkemåter, retningslinjer og lovverk.

Ferdigheter:
Studenten skal
 • Kunne føre videre den kompetanse de tilegnet seg gjennom de foregående semestrene på studiet.
 • Kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer.
 • Demonstrere teoretisk overblikk, ha innsikt i de valgte perspektiver og være i stand til å benytte disse i analyse av den konkrete problemstillingen.
 • Kunne ta i bruk relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid

Generell kompetanse
Studenten skal
 • Kunne analysere relevante forskningsetiske problemstillinger.
 • Kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å kunne videreutvikle disse på teoretiske og / eller empiriske grunnlag.
 • Kunne formidle omfattende selvstendig arbeid og være kjent med helsevitenskapelig terminologi
 • Kunne kommunisere om helsefaglige problemstillinger, analyser og konklusjoner både med spesialister og til allmennheten
 • Kunne bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser

Innhold

Emnet består av oppgaveseminarer i 5. semester med fokus på forskningsetikk og forskningsmetode og en skriftlig masteroppgave tilsvarende 30 studiepoeng.
Det tilbys individuell vitenskapelig veiledning med inntil 10 timer i forbindelse med oppgavearbeidet. Studentene velger tema for oppgaven i starten av 5. semester. Veileder tildeles i 5. semester.
Masteroppgaven skal gjøre rede for litteraturgjennomgang i forhold til sentrale begrep, relevant forskning og metodevurderinger, samt ta opp spørsmål som kan forventes med hensyn til vitenskapelig kritikk. Som metodisk tilnærming kan velges kvalitative og/eller kvantitative metoder.

Forkunnskapskrav

Alle øvrige deler av studiet må være bestått før innlevering av oppgaven.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Masteroppgave1/1 A - F
Den skriftlige oppgaven utgjør 30 studiepoeng. Oppgaven kan utformes som en monografi eller i artikkelformat. En monografisk avhandling skal være på ca. 17.500 ord. (+ - 10 %).
Dersom studenten velger artikkelformat skal oppgaven omfatte minimum én artikkel som tilfredsstiller kravene til publisering i anerkjent og relevant vitenskapelig tidsskrift. Artikkelen skal være klar for oversending til det aktuelle tidsskriftet. I tillegg skal det skrives en kappe som utdyper det empiriske grunnlag, samt teoretiske og metodologiske overveielser som ligger til grunn for artikkelen. Artikkelen skal ha en ramme på ca. 5000 ord, mens kappen skal ha en ramme på ca. 5.000 ord (+ - 10 %). (Rammen på 5000 ord for artikkelen kan eventuelt fravikes dersom det aktuelle tidsskriftet har andre begrensninger). Masteroppgaven følger universitetets standard mal for skriving av masteroppgaver.
Masteroppgaven skal leveres i fem innbundne eksemplarer. I tillegg skal oppgaven leveres elektronisk, i henhold til UiS sine retningslinjer for innlevering av masteroppgaver. Masteroppgaven evalueres med karakteren A-F.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

75% tilstedeværelse på oppgaveseminar, Prosjektplan for masteroppgaven, Seminarpresentasjon ut fra masteroppgave
1. Minimum 75% tilstedeværelse på oppgaveseminarer
2. Prosjektplan for masteroppgaven
3. Seminarpresentasjon ut fra masteroppgaven
Ad. Pkt. 1 og 2: Disse må være godkjent før oppgaven kan leveres til bedømming.
Ad. pkt. 3: Innen rimelig tid etter at masteroppgaven er innlevert til bedømming, skal kandidaten gi en muntlig presentasjon (30 min.) ut fra oppgaven. Tiden inkluderer spørsmål ex. Auditorium. Presentasjonen inngår ikke i karaktergrunnlaget for oppgaven, men må være gjennomført før vitnemål utstedes.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Inge Joa
Faglærer
Margareth Kristoffersen , Anna Elisabeth Willumsen , Venke Irene Ueland

Arbeidsformer

Fellesundervisning/samlinger: Arbeidet med masteroppgaven blir lagt over to semestre, med 30 studiepoeng fordelt mellom femte og sjette semester, der sjette semester i sin helhet er avsatt til arbeid med oppgaven og avslutning av denne.
Det arrangeres oppgaveseminarer der studentene legger fram og får tilbakemelding på sitt arbeid. I oppgaveseminarene legges det også inn undervisning med fokus på metodologiske, etiske og substansielle problemstillinger. Seminarene er obligatoriske for studentene.
Individuelt arbeid: Litteraturstudier og oppgaveskriving

Åpent for

Erfaringsbasert master i Relasjonsbehandling med fordypning i miljøterapi eller individualterapi

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 18.09.2020

Historikk