en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

E-MRE140_1

Diagnostisk utredning og forståelse. Individualterapeutiske utredningsverktøy.

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnekurset har som mål å gi en innføring i diagnostisk utredning og forståelse, samt bidra til økt bevissthet omkring bruk av utredningsverktøy anvendt i klinisk praksis

Læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomgått og bestått emne:
Ha kunnskap om:
  • Diagnosesystemene ICD- 10 og ICD-11, kjenne til DSM -5.
  • Hovedgruppene av psykiske lidelser, personlighetsforstyrrelser og perspektiver på diagnose.
  • Spesialisthelsetjenestens ansvarsområde.
  • Etiske problemer/ utfordringer ved diagnostisering.
  • Diagnosesystemet som virkemiddel til symptomforståelse, kommunikasjon og hjelp til kontroll.

Ha ferdigheter om:
  • Kunne bruke utredningsverktøy for psykiske lidelser.
  • Kunne se symptombilde i sammenheng med pasienthistorien.
  • Kunne bruke kritisk refleksjon og klinisk skjønn.
  • Forstå subjektiv lidelse og den funksjonssvikt dette kan føre til.
  • Forstå når en skal be om annen profesjons hjelp til vurdering, utredning og behandling.

Generell kompetanse:
Ha deskriptiv utredningskompetanse av psykiske lidelser inkludert psykodynamisk vurdering og beskrivelse av sosial situasjon og evt. motivering for endring eller akseptasjon

Innhold

Emnekurset gir en gjennomgang av diagnosesystemet ICD-10. Endringene ICD-11 vil medføre og det nye diagnosesystemet DSM-5 vil bli belyst. Diagnostiske utredningsverktøy og bruken av disse vil bli undervist i og trent på. Positive og negative erfaringer med å ha fått en diagnose vil bli belyst gjennom erfaringsinnspill og teoretisk undervisning. I gruppeveiledning vil fokus være utredning og diagnostisering av egne pasienter.

Forkunnskapskrav

Studenten skal ha bestått emnekurs E-MRE180_1, Psykodynamisk tenkning og forståelse.

Studenten skal også ha deltatt/ påbegynt emnekurs E_MRE120_1 Hvordan etablere, forstå og bruke relasjonen terapeutisk. Overføring og motoverføring med avsluttende eksamen høst 2019 

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/16 timerA - FICD-10
Eksamen vil være kasusorientert med fokus på utredning og diagnostisering. Oppgaven blir evaluert med karakteren A-F. Dersom eksamen vurderes til stryk ( karakteren F) kan studenten gå opp til ny eksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Deltakelse i minst 80% obligatorisk undervisning, Minimum 50% relevant klinisk praksis
Deltagelse i minst 80 % obligatorisk undervisning. Ved fravær utover 20 % må studenten skrive og få godkjent en oppgave om de tema han/hun ikke har fått med seg i undervisningen for å kunne melde seg opp til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Inge Joa

Arbeidsformer

Forelesninger , trening på psykiatriske utredningsverktøy og veiledning. Det vektlegges aktiv studentdeltagelse, dialog og egen refleksjon. Undervisningen knyttes opp til både teori, pasienterfaring og egenpraksis.

Åpent for

Kurset er ikke åpent for privatister

Emneevaluering

Evaluering skjer i tråd med fakultetets praksis, vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur/ pensum. Obligatorisk og anbefalt litteratur vil bli presisert. Eventuelle justeringer publiseres på CANVAS senest innen semesterstart.
BØKER
Tittel: Alvorlige psykiske lidelser hos barn og ungdom : psykoser og psykoselignende tilstander Forfatter:Kjersti Karlsen 1965-,Utgiver: Gyldendal akademisk ,Utgivelsested: Oslo Årstall: 2015 Format: 287 s. fig. Språk: Norsk (bokmål) kap.2. s. 35-49.kap3. s. 52-71.kap.4s.74-96. kap.6.s.115-137= 77 sider totalt
Tittel: ICD-10 : psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser : kliniske beskrivelser og diagnostiske retningslinjer Medforfatter/Bidragsyter:Statens helsetilsyn; World Health Organization Utgiver: Universitetsforl. Utgivelsested: Oslo Årstall: 1999 Format: VIII, 288 s. Språk: Norsk (bokmål)Noter: Iflg. forordet er oversettelsen koordinert av Statens helsetilsyn På omslaget: Statens helsetilsyn, World Health Organization 10. oppl. 2006 ID: ISBN9788200450672;ISBN8200450678 ( denne er tilgjengelig også online.) (288 sider totalt)
https://finnkode.ehelse.no/2018/#icd10/0/1/0/-1
Tittel: Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser Utgitt: 01.07.2013. kap.2..4 sider. Kap.7 s. 41-54. kap 8. s.56-100, kap. 12. s. 124-139. (76 sider totalt)
Tittel: Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelser.
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-utredning-behandling-og-oppfolging-av-personer-med-samtidig-ruslidelse-og-psykisk-lidelser
Tittel: Malt U,F. Andreassen,O,A. Melle,I. Aarsland,D. ( 2018) Lærebok i psykiatri Gyldendal Norsk Forlag 2012, 4.utgave.
Kap. 1 . kap. 7. kap.8. kap.9 kap.25 kap.26.= (161 sider totalt.)
Tittel: En mindre medisinsk psykiatri. (2018) Forfatter:Trond F. Aare. Utgiver: Universitetsforlaget. Oslo kapittel 1-5(87 s)
KOMPENDIUM/artikler:
https://psykologtidsskriftet.no/reportasje/2011/04/diagnose-kanskje-sjuk-om-nokre-ar
https://psykologtidsskriftet.no/fagartikkel/2013/06/er-tiden-moden-dimensjonale-diagnoser
Brinkmann et al. Diagnosekultur- et analytisk perspektiv på psykiatriske diagnoser i samtiden. Fagartikkel. Tidskrift for norsk psykologforening sep. 2014. (5 sider)
Ekeland T.J psykiatridiagnoser- ein kunnskapskritikk. Fagartikkel. Tidskrift for Norsk Psykologforening sept. 2014.( 7. sider)
Lian O.S Hva ligger i navnet? Psykiatriske diagnoser og diagnosenes sosiologi. Fagartikkel. Tidskriftet for Norsk Psykolog foreining sep. 2014 (6. sider)
Logic and justification for dimensional assessment of symptoms and
related clinical phenomena in psychosis: Relevance to DSM-5
Deanna M. Barch, Juan Bustillo , Wolfgang Gaebel, Raquel Gur, Stephan Heckers,Dolores Malaspinaj,, Michael J. Owenl,, Susan Schultz, Rajiv Tandon, Ming Tsuang,Jim Van Os, William Carpenter, Schizophrenia Research 150 (2013) 15-20 http://dx.doi.org/10.1016/j.schres.2013.04.027 ( 5 sider)
Structure of the psychotic disorders classification in DSM-5
Stephan Heckers , Deanna M. Barch , Juan Bustillo , Wolfgang Gaebel , Raquel Gur, Dolores Malaspina , Michael J. Owen , Susan Schultz , Rajiv Tandoni, Ming Tsuangj, Jim Van Os , William Carpenter Schizophrenia Research 150 (2013) 11-14 http://dx.doi.org/10.1016/j.schres.2013.04.039 (m4 sider)
Personlighetsfungering som diagnostisk kriterium.
https://psykologtidsskriftet.no/vitenskapelig-artikkel/2018/04/personlighetsfungering-som-diagnostisk-kriterium
ANBEFALT LITTERATUR
Bok: Psychodynamic Diagnostic Manual Second Edition PDM-2. 2017. Edited by Vittorio Lingiardi and Nancy McWilliams
Improving classification of psychoses.Stephen M Lawrie, Michael C O'Donovan, Elyn Saks,Tom Burns, Jeffrey A Lieberman, Volume 3, No. 4, p367-374, April 2016 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S2215-0366(15)00577-5 (7 sider)
https://tidsskriftet.no/2017/03/klinisk-oversikt/hva-skiller-forlenget-sorg-forstyrrelse-fra-depresjon
Tittel: En mindre medisinsk psykiatri. (2018) Forfatter:Trond F. Aare. Utgiver: Universitetsforlaget. Oslo kapittel 6-9
Aktuelle diagnostiske utredningsverktøy vil bli formidlet i tilknytning til forelesinger


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 31.05.2020

Historikk