en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

E-MJB150_1

Juss i barnevernfaglig arbeid

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet omhandler juss og forvaltning i barnevernfaglig arbeid. Formålet med studiet er å gi studenten en spesialisert juridisk kompetanse og forvaltningsforståelse som utgangspunkt for godt barnevernfaglig arbeid.

Læringsutbytte

Studenten skal etter fullført studium ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap
Studenten har
 • avansert kunnskap om sentrale barnevernrettslige tema og problemstillinger, samt relevant forskning på feltet.
 • inngående kunnskap om juridisk metode og rettskilder av betydning for det barnevernfaglige arbeidet, herunder EMK og FNs barnekonvensjon.
 • avansert kunnskap om det materielle innholdet i lovgivningen, herunder, barns rett til medvirkning, inngrepsvilkår og saksbehandlingsregler.
 • inngående kunnskap om de rettslige rammene for tverretatlig samarbeid, herunder taushetspliktreglene.

Ferdigheter
Studenten kan
 • identifisere og analysere rettslige problemstillinger i en konkret sak med utgangspunkt i juridisk teori og andre relevante rettskilder.
 • anvende juridisk metode og relevante rettskilder, beherske og benytte juridiske begreper i det daglige arbeidet.
 • kombinere juridisk og barnevernfaglig skjønnsutøvelse.
 • anvende juridisk og barnevernfaglig kunnskap for å sikre barns og foreldres rett til medvirkning i barneverntjenestens arbeid.
 • anvende juridisk kunnskap i beslutningsprosesser i barneverntjenesten, overfor samarbeidspartnere og beslutningsorganer.
 • bidra til at rettssikkerheten til barn og foreldre ivaretas i alle faser i en barnevernssak.

Generell kompetanse
Studenten
 • har avansert forståelse for barnevernets rolle i samfunnet generelt, og spesielt overfor øvrig forvaltning og rettslige aktører.
 • kan analysere, reflektere og forholde seg kritisk til egen profesjonsutøvelse i lys av rettskildene, herunder kravet til forsvarlighet.
 • kan bidra til nytenkning og til innovasjon for å videreutvikle den juridiske kompetansen på egen arbeidsplass.
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor hele det barnevernrettslige området.

Innhold

Studiet omhandler juss og forvaltning i barnevernfaglig arbeid. Formålet med studiet er å gi studenten en spesialisert juridisk kompetanse og forvaltningsforståelse i kombinasjon av godt barnevernfaglig arbeid. Rettssikkerhet, forsvarlighet, rettskildelære og skriftliggjøring av barnevernfaglige vurderinger skal stå sentralt gjennom hele studiet.
Fokuset vil være på
 • Barn og foreldres medvirkning i møte med barneverntjenesten.
 • Juridisk metode og menneskerettigheter.
 • Barneverntjenesten i møte med Fylkesnemnda og øvrige rettsinstanser.
 • Barnevernloven i endring, nye bestemmelser og fokusområder.
 • Barn og straff.
 • Barneverntjenesten og samarbeid, rettslige rammer og taushetsbestemmelser

Forkunnskapskrav

 3-årig bachelorgrad eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

Ansatte i kommunal barneverntjeneste vil bli prioritert ved opptak.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen1/13 dagerA - FAlle.
Omfang: 4 000 ord (+/- 10 %) inkl. innholdsfortegnelse, noter, kildehenvisninger og litteraturliste. Referansestil: APA 6th.
Konsekvenser av ikke bestått eksamen innen utsatt eksamen: Dersom studenten ikke består eksamen senest ved utsatt eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. De deleksamener og obligatoriske arbeidskrav som allerede er bestått, må ikke tas på ny. Studenten må ta eksamen i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet, men avgjør selv om han/hun vil følge undervisning i det nye eksamenssemesteret.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skriftlig individuelt arbeidskrav 1, Skriftlig individuelt arbeidskrav 2, 75% obligatorisk deltakelse
Alle obligatoriske krav (3) må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen.
Skriftlig individuelt arbeidskrav 1 (godkjent/ikke godkjent) .Omfang: 2 500 ord (+/-10 %). inkl. innholdsfortegnelse, noter, kildehenvisninger og litteraturliste. Referansestil: APA 6th
Skriftlig individuelt arbeidskrav 2 (godkjent/ikke godkjent) .Omfang: 2 500 ord (+/-10 %). inkl. innholdsfortegnelse, noter, kildehenvisninger og litteraturliste. Referansestil: APA 6th
75 % obligatorisk deltakelse på undervisningen. Deltakelse i undervisningen skal forstås som oppmøte til undervisning og innlevering av tre skriftlige arbeider av 1 000 ord.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Christian Børge Sørensen , Liv Jorunn Baggegård Skippervik
Faglærer
Liv Jorunn Baggegård Skippervik

Arbeidsformer

Undervisningen er organisert i samlinger med henholdsvis tre samlinger à tre dager i 1. semester og tre samlinger à tre-fire dager i 2. semester. Undervisningen vil inneholde et bredt spekter av undervisningsformer.

Åpent for

For dem som har søkt og er tatt opp på videreutdanningen.

Emneevaluering

Emnet evalueres i tråd med universitetets kvalitetssystem, samt avtalen med Barne-, ungdoms- og familidirektoratet (Bufdir).

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 18.09.2020

Historikk