en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

E-MBA260_1

Prosjektledelse

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Gjennom kurset ønsker vi å belyse verdien av strukturer, metoder og teknikker, men også effekten av økt samhandling og gode kulturer. Vi skal også fokusere på verdier og prosjektmodeller. Vi ønsker å gi det en forståelse for og en målrettet utvikling av de fortrinn prosjektarbeidsformen kan gi og hvordan bruk av maler og teknikker kan bidra til en god styring og kontroll.
Flere av oppgavene som utføres gjøres nå som prosjekter – dette fordrer kunnskap både for prosjektledere og prosjektmedarbeidere, så vel som for linjepersonell. Samtidig ønsker man at virksomhetens verdier skal speiles i våre handlinger – slik at man blir flinkere sammen. Det er også selvfølgelig fokus på deg som prosjektleder, din rolle, ditt ansvar. Det vil bli mye dialog, diskusjoner og summeoppgaver.
Du vil lære om karakteristiske trekk ved et prosjekt, prosjektets faser og fallgruver. Det legges vekt på aktører og ansvarsforhold, prosjektorganisasjonenes virkemåte og ansvarskart.
Etter å ha fullført dette kurset vil du ha grunnleggende kunnskaper om sentrale temaer og problemstillinger innenfor prosjektledelse, knyttet til ledelse, planlegging, organisering, gjennomføring, oppføling og avslutning av prosjekt. Du vil kunne planlegge og organisere et prosjekt med bruk av ansvarskart og fordeling av roller, ansvar og myndighet.
Du kan forvente engasjerte og dyktige forelesninger, som i tillegg til å ha en bred kontaktflate mot næringslivet også henter erfaring fra samarbeid med bedrifter.

Læringsutbytte

Kunnskap:
 • Kursets formål er å gi en grunnleggende praktisk innføring i prosjektarbeid i ulike typer virksomheter og for ulike typer prosjekter. Behovet for en dynamisk arbeidsform som lett kan tilpasses endringer i virksomhetens omgivelser har økt den senere tid og har økt fokus på prosjektet som arbeidsform.
 • Kurset vil ha en praktisk tilnærming. Det vil bli vektlagt praktiske oppgaver og bruk av effektive verktøy og teknikker for å kunne anvende prinsipper fra effektiv prosjektledelse i egen virksomhet.
 • Det er et praktisk rettet fag, men det vil allikevel være behov for teorier, metoder og teknikker når prosjektarbeidsformen skal praktiseres. Utfordringer rundt disse vil bli belyst og diskutert.
 • Både fordeler og ulemper rundt prosjektarbeidsformen vil også bli omhandlet. Ikke minst det å se prosjektarbeidsformen også i litt utradisjonelle formål kan bringe nye perspektiver inn i virksomheten.
 • Studenten skal lære hvordan et prosjekt kan defineres bredt mht. mål, kjennetegn, innhold, omfang, varighet, kostnad, interessenter. Begreper som målformulering, planlegging, organisering, gjennomføring, oppfølging, styring, risikovurdering, ledelse skal gis en solid teoretisk forankring hos studenten.
 • Studenten skal også bli kjent med hvordan prosjekter innenfor forskjellige områder som f.eks. produktutvikling og markedsføring utformes og gjennomføres i praksis.
 • Studentene skal opparbeide kunnskap om de krav som stilles til prosjekter og ha en forståelse for hvordan en bedrift strategisk kan benytte disse.
 • Ha kjennskap til de prosesser, verktøy, metoder og begreper som inngår i prosjektledelse.

Ferdigheter:
 • Studentene skal utvikle visse praktiske ferdigheter i å planlegge, organisere og følge opp prosjekter slik at fastsatte prosjektmål oppnås.
 • Studentene skal kunne anvende tilpassede teknikker, metoder og verktøy for effektiv gjennomføring av prosjekter.
 • Studentene skal være i stand til effektivt å delta i eller lede prosjekter.

Holdningsmål:
 • Forstå prosjektarbeidsformens rolle i forhold til organisasjoner og samfunn, samt kunne reflektere over etiske problemstillinger knyttet til prosjekter.
 • Forstå hva det vil si å jobbe i et prosjektteam hvor man skal vise respekt for de andre teammedlemmenes kunnskaper, meninger, roller og personlighet.

Generell kompetanse:
Gjennom kurset ønsker vi å belyse verdien av strukturer, metoder og teknikker, men også effekten av økt samhandling og gode kulturer. Vi skal også fokusere på verdier og prosjektmodeller. Vi ønsker å gi det en forståelse for og en målrettet utvikling av de fortrinn prosjektarbeidsformen kan gi og hvordan bruk av maler og teknikker kan bidra til en god styring og kontroll.
Flere av oppgavene som utføres gjøres nå som prosjekter – dette fordrer kunnskap både for prosjektledere og prosjektmedarbeidere, så vel som for linjepersonell. Samtidig ønsker man at virksomhetens verdier skal speiles i våre handlinger – slik at man blir flinkere sammen. Det er også selvfølgelig fokus på deg som prosjektleder, din rolle, ditt ansvar. Det vil bli mye dialog, diskusjoner og summeoppgaver.
Du vil lære om karakteristiske trekk ved et prosjekt, prosjektets faser og fallgruver. Det legges vekt på aktører og ansvarsforhold, prosjektorganisasjonenes virkemåte og ansvarskart.
Etter å ha fullført dette kurset vil du ha grunnleggende kunnskaper om sentrale temaer og problemstillinger innenfor prosjektledelse, knyttet til ledelse, planlegging, organisering, gjennomføring, oppføling og avslutning av prosjekt. Du vil kunne planlegge og organisere et prosjekt med bruk av ansvarskart og fordeling av roller, ansvar og myndighet.
Du kan forvente engasjerte og dyktige forelesninger, som i tillegg til å ha en bred kontaktflate mot næringslivet også henter erfaring fra samarbeid med bedrifter.


Innhold

Prosjektet som arbeidsform er utfordrende og krevende. Det stilles krav til effektive og gode strukturer og kulturer. Videre er det viktig med forståelse og kunnskap om de muligheter og utfordringer som arbeidsformen møter.
For å kunne arbeide inkluderende og målrettet, samt utøve rollen som en god prosjektleder, ønsker mange å utvikle disse. Flere virksomheter er både drifts- og prosjektorientert. Prosjekter er mangeartet og komplekse både oppgave- og relasjonsmessig. For å bidra til muligheter for økt styring og kontroll iverksetter flere og flere virksomheter nå en målrettet skolering av sine prosjekteiere, prosjektledere og annet nøkkelpersonell.
Prosjektet som arbeidsform hevdes å være effektiv, men det stiller krav til forståelse til både mål, fallgruver og suksesskriterier. Videre er det viktig å sørge for at prosjektet gis en strategisk forankring som preger planlegging, organisering, gjennomføring og avslutning. Gevinstrealisering er viktig for å utnytte de effekter prosjektarbeidsformen kan gi på lengre sikt, men også usikkerhet, interessenter og prosjektlederrollen er også sentrale begreper i kurset og ikke minst ulike kulturelle verdier. Prosjekteierstyring er også viktig for et solid ankerfeste.
Emnet er tredelt:
I den første delen av emnet vil hovedhensikten være å gi en oversikt over det teoretiske grunnlaget for prosjektledelse. I den andre delen av emnet skal vi se på begrensningene i den tradisjonelle prosjektledelsesmodellen og muligheter som ligger i ulike alternative modeller. Den tredje delen fokuserer på risiko, ledelse, læring og gevinster. Alle modulene har både et strategisk perspektiv og et operasjonelt fokus, og det er flere temaer enn de som er listet under. Studentene vil få ulike verktøy tilknyttet modulene.

Første del: Grunnleggende prosjektledelse:
 • prosjekt som organisasjon og arbeidsform,
 • prosjektlederen, prosjektteamet og prosjektets interessenter
 • investering og beslutningstaking
 • planlegging og styring av aktiviteter
 • tids- og kostnadsplanlegging
 • kontroll og oppfølging av prosjekter


Andre del: Prosjektorganisering og styring:
 • ekstern og intern organisering av prosjekter, kriterier for valg
 • prosjektkultur
 • styringsformer og kontroll
 • økonomisk styring av prosjekter
 • estimering og kontrakter

Tredje del: Prosjektledelse under usikkerhet:
 • utfordringer i tidlig fase
 • interessentanalyser og behovsvurdering
 • ulike typer usikkerhet og kommunikasjon under usikkerhet
 • ulike prosjektledelsesmodeller; tradisjonelle, agile og ekstreme
 • læring i prosjekter
 • prosjektlederen og –prosjekteieren
 • gevinstrealisering
 • prosjektporteføljeledelse

Forkunnskapskrav

Emnet er på mastergradsnivå og er åpent for studenter med bachelorutdanning eller tilsvarende treårig høyskole/-universitetsutdanning, og minimum to års relevant yrkeserfaring. Realkompetanse kan kompensere for manglende studiekompetanse. Dette vurderes av Opptaksnemnda.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen1/114 dagerA - FAlle.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk øving - Skriftlig prosjektoppgave 1, Obligatorisk øving - Skriftlig prosjektoppgave 2
To obligatoriske prosjektoppgaver (gruppe inntil 3 personer) skal være bestått før kandidaten får gå opp til eksamen. Eksamen vil være begrenset til 15 sider (inkl. figurer og tabeller) og skal leveres 14 dager etter utlevering siste dag.

Fagperson(er)

Faglærer
Håkon Brydøy

Arbeidsformer

Samlingsbaserte forelesninger med tre samlinger á to dager. Mellom samlingene må deltakerne arbeide selvstendig i grupper med prosjektoppgaver.
Samlingene vil bestå av forelesninger, mindre klasseromsøvinger og at deltakerne presenterer og diskuterer eget arbeid fra prosjektoppgavene.

Åpent for

Executive Master of Business Administration

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS EVU.

Litteratur

 • Karlsen, Jan Terje. Prosjektledelse - fra initiering til gevinstrealisering. 2017. 4. utg. Universitetsforlaget
 • Andersen, Erling S., Kristoffer Grude og Tor Haug. 2016. Målrettet prosjektstyring. 7. utg. NKI-forlaget

Aktuelle temaer eller artikler kan bli delt ut. Oppgitt utgave for pensumlitteratur kan endres.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 30.03.2020

Historikk