en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

E-MBA230_1

Prosjektanalyse

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Prosjektanalyse er et emne som du som driver med prosjektbasert virksomhet vil ha stor nytte av. Hensikten med emnet er å gi deg nødvendig kunnskap om de begreper og metoder som benyttes for å fatte godt fundamenterte investeringsbeslutninger slik at du blir en bedre prosjektanalytiker.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter endt emne skal studentene kunne:
 • Forstå prosjektanalysens plass i finansfaget.
 • Forstå hvorfor vi fokuserer på kontantstrømmer og ikke resultat.
 • Forstå hva størrelsen på en kontantstrøm betyr.
 • Forstå hva som menes med de ulike diskonteringsprinsippene i renteregningen/finansmatematikken.
 • Forstå hva som menes med diskonteringsrente/kapitalkostnad.
 • Forstå betydningen av, og forskjellene mellom, de ulike beslutningskriteriene for en investering. Herunder; Nettonåverdi, Internrente, Payback m.m.
 • Forstå hva som ligger i begrepene total risiko, relevant risiko og irrelevant risiko.
 • Forstå innholdet i porteføljeteorien og dens betydning for det vi kaller diversifiseringsgevinster.
 • Forstå hva som menes med Beta samt å kunne tolke størrelsen på denne.
 • Forstå Kapitalverdimodellen (CAPM) og intuisjonen bak denne.
 • Forstå hva som menes med gjennomsnittlig kapitalkostnad (WACC) og når denne skal anvendes.

Ferdigheter
Etter endt emne skal studentene kunne:
 • Budsjettere kontantstrømmer, både etter egenkapitalmetoden og totalkapitalmetoden.
 • Anvende de ulike diskonteringsreglene (forrentningsreglene) både ved hjelp av kalkulator og rentetabeller.
 • Anvende og sammenligne ulike beslutningskriterier for investeringsbeslutninger.
 • Kalkulere Betaverdier.
 • Anvende Kapitalverdimodellen.
 • Kalkulere gjennomsnittlig kapitalkostnad.

Generell kompetanse
Ettersom det gjennomgående vil bli fokusert på hvilke forutsetninger de ulike teoriene i kurset bygger på forventes det at studentene har en kritisk holdning til relevansen av disse. Studentene skal etter endt kurs ha en god forståelse av den praktiske relevansen til belyst teori.

Innhold

 • Introduksjon
 • Plassering av emnets innhold i finansfaget
 • Kontantstrømmer,
 • Renteregning/Finansmatematikk
 • Beslutningskriterier (Nettonåverdi, Internrente, Payback m.m)
 • Risikobegrepet
 • Kapitalverdimodellen
 • Gjennomsnittlig kapitalkostnad

Forkunnskapskrav

Emnet kan inngå som selvvalgt emne i Executive MBA eller tas som enkeltstående emne. Emnet er på mastergradsnivå og er åpent for studenter med bachelorutdanning eller tilsvarende treårig høyskole/-universitetsutdanning, og minimum to års relevant yrkeserfaring.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell hjemmeeksamen1/12 ukerA - F

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Kjell Jørgensen

Arbeidsformer

Det foreleses over 3 moduler hvor hver modul består av 2 dager og hver dag består av 6 undervisningstimer. Totalt 36 undervisningstimer. For å stimulere til et godt læringsmiljø legges det opp til toveis kommunikasjon med studentene. Studentene har ansvar for å delta i undervisningen med spørsmål, kommentarer og diskusjon. Foreleser vil derfor kunne rette direkte spørsmål til den enkelte student.

Åpent for

Executive Master of Business Administration

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS EVU.

Litteratur

Bøhren, Øyvind og Gjærum, Per Ivar (2009), "Prosjektanalyse - Investering og Finansiering", Fagbokforlaget.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 20.11.2019

Historikk