en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

E-MBA100_1

Lederskap og mestring

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Målet for en leder er å oppnå gode resultater for den organisasjonen eller avdelingen hun eller han skal lede samtidig som medarbeiderne trives, utvikler seg og bidrar til fellesskapets beste. Dette krever at lederen har en klar forståelse av lederrollen og klarer å ha fokus både på strategi, konkurranseforhold, samfunnets rammebetingelser og medarbeiderne som skal stå for verdiskapningen. I dette arbeidet kan en stille spørsmål om lederen, ansatte og andre interessenter har felles interesser. Medarbeidere ønsker for eksempel en følelse av identitet basert på deres personlige verdier, å utvikle kompetanse, nå mål og få tilbakemelding på sitt arbeid. Klarer arbeidsgiver både å innfri på disse punktene og skape resultater for virksomheten som eierne er fornøyd med? Ledelse kan forstås og defineres på ulike måter. Emnet "Lederskap og mestring" tar utgangspunkt i evidensbasert ledelse og fokuserer på bruk av den beste tilgjengelige vitenskapelige dokumentasjon for å fremme kvaliteten på lederes og organisasjoners beslutninger og praksis. I dette emnet vil vi vise fram hva forskning sier om lederskap og mestring og oppøve studentenes evne til å praktisere evidensbasert ledelse, blant annet gjennom å stille kritiske spørsmål og diskutere alternative måter å utøve lederskap på. Samtidig ønsker vi at studentene gjennom diskusjoner og oppgaver skal lære å kjenne sitt eget lederpotensial og videreutvikle dette i samhandling med medstudenter, i gruppeoppgaver og i presentasjonen av disse.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter avsluttet emne skal studentene ha kunnskap om
 • Evidensbasert ledelse og metodene for å få det til.
 • Lederroller og kjennetegn ved ledere. Er en født leder eller kan ledelse utvikles?
 • Interne og eksterne forhold som påvirker lederes effektivitet.
 • Hvordan treghet snarere enn endring karakteriserer organisasjoner og hvorfor læring og forandring er nødvendig.
 • Styring fra toppen eller bunnen. Hva med medvirkning, medarbeiderskap og selvledelse.
 • Mentalisering og ledelse. Er følelser relevant i ledelse? Kan følelser være drivkraft for handling?
 • Ledelsesteori. Er ulike teorier på ledelse nyttig?
 • Betydningen av makt og innflytelse i ledelse og om hvorfor etikk står på agendaen.


Ferdigheter:
Ved avsluttet emne skal studentene kunne
 • Lede og bruke ulike ledelsesteorier for å løse case og ta beslutninger.
 • Diskutere hvordan endringer i samfunnet påvirker lederrollen og forholdet mellom leder og ansatt.
 • Kjenne til og bruke ulike teknikker og metoder i ledelse.
 • Beskrive og forklare mekanismene som regulerer forholdet mellom leder, ansatte, fagforeninger, eksterne interessenter som kunder, offentlige myndigheter og interessegrupper.
 • Beskrive og reflektere over eget lederpotensial i lys av teori og legge en plan for utvikling av dette.

Generell kompetanse:
Studenten skal etter endt emne
 • Beherske og kunne reflektere over ulike lederroller.
 • Kunne bidra til å utvikle ny kunnskap på ulike ledelsesområder.
 • Ha lært å kjenne sitt eget lederpotensial, kunne videreutvikle dette og bidra til at også medarbeiderne får utviklet sitt potensial

Innhold

og undervisning vil blant annet dekke følgende tema:
 • Ledelse og mestring
 • Ledelse i det 21.århundre
 • Kjernen i ledelse; teknisk og sosialt validerte beslutninger
 • Effektiv lederadferd; relasjoner, oppgaver og endring
 • Å lede endringsprosesser
 • Hvordan påvirker interne og eksterne forhold og endringer lederens hverdag?
 • Har organisering betydning for ledelse? Hva med "empowerment" og flate strukturer?
 • Mentalisering og ledelse. Betyr følelser noe?
 • Finnes en norsk lederstil?
 • Effektive ledergrupper
 • Etikk i ledelse

Forkunnskapskrav

Emnet er på mastergradsnivå og er åpent for studenter med bachelorutdanning eller tilsvarende treårig høyskole/-universitetsutdanning, og minimum to års relevant yrkeserfaring. Realkompetanse kan kompensere for manglende studiekompetanse. Dette vurderes av Opptaksnemnda.

Eksamen/vurdering

Gruppepresentasjon og skriftlig hjemmeeksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Gruppepresentasjon1/4 A - FAlle.
Skriftlig hjemmeeksamen3/414 dagerA - FAlle.
Obligatorisk gruppeeksamen med presentasjon skal være bestått før kandidaten kan gå opp til hjemmeeksamen. Gruppeeksamen vektes 25% av totalkarakter. Karakterkala A-F.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Fremmøtekrav
Det kreves tilstedeværelse på minst fire av seks forelesningsdager.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Aslaug Mikkelsen

Arbeidsformer

Samlingsbasert undervisning med tre samlinger á to dager. I emnet vil det veksles mellom forelesninger, gruppearbeid basert på case, casegjennomgang og diskusjoner.

Åpent for

Executive Master of Business Administration

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS EVU.

Litteratur

Foreløpig pensum (det tas forbehold om endringer):
Case som deles ut i løpet av undervisningen inngår i pensum.
Pensum;
Bang, H. & Midelfart, T.H. (2015). Ledelse gjennom effektive ledergrupper. I A. Skogstad & S. Einarsen,Ledelse på godt og vondt. Bergen: Fagbokforlaget.
Bernstein, E., Bunch, J., Canner, N. & Lee, M. (2016). Beyond the Holocracy HYPE. Harvard Business Review, July - August, s. 38-50.
Byholdt Endresen, C. (2017) Mentalisering og ledelse. Spesialoppgave i psykologi.
Byrkjeflot, H. (2015). Ledelse på norsk: Motstridende tradisjoner og idealer? I S. Einarsen & A. Skogstad, Ledelse på godt og vondt. Bergen: Fagbokforlaget.
Chen et al., (2018). Multiple team membership and empowerment spillover effects: Can empowerment processes cross team boundaries? Journal of Applied Psychology, 104(3) 321-340.
Einarsen, S., Skogstad, A., Aasland, M. S. & Løseth, A.M. S. B. (2015). Destruktivt lederskap: Årsaker og konsekvenser. I S. Einarsen & A. Skogstad, Ledelse på godt og vondt. Bergen: Fagbokforlaget.
Glasø, L. (2015). Emosjoner i organisasjoner og ledelse. I S. Einarsen & A. Skogstad, Ledelse på godt og vondt. Bergen: Fagbokforlaget.
Grennes, T. (2012). På jakt etter en norsk ledelsesmodell. Magma, 4, 51-59.
Kotter, J. (1995/2011). Leading change. In HBR’s 10 must reads on Change Management, Harvard Business Review, s.1-16.
Kotter, J. (2011). What leaders really do. In HBR’s 10 must reads on Leadership. Harvard Business Review, s. 37 - 56.
Kvålshaugen, R. (2007). Autentisk ledelse – en effektiv lederstil? Magma, 5,1-6.
Matthiesen, S. B. (2014). Transformasjonsledelse, ekstrarolleatferd og innovasjon. Magma,5, s. 35-45.
Olsen, O.K. & Eid, E. (2015). Operativ ledelse. I S. Einarsen & A. Skogstad, Ledelse på godt og vondt. Bergen: Fagbokforlaget.
Skogstad, A. (2015). Effektiv og ivaretakende ledelse: viktige perspektiver og modeller. I S. Einarsen & A. Skogstad, Ledelse på godt og vondt. Bergen: Fagbokforlaget.
Smith, P.B., Andersen, J. AA., Ekelund, B., Graversen, G. & Ropo, A. (2003). In search of Nordic management styles. Scandinavian Journal of Management, 19, 491-507.
Strand, T. (2015). Å lede er å bruke makt. I A. Skogstad & S. Einarsen, Ledelse på godt og vondt. Bergen: Fagbokforlaget.
Syse, H. (2015). Etikk og ledelse: lederens ansvar for virksomheten, dens ansatte og miljø og samfunn. I S. Einarsen & A. Skogstad, Ledelse på godt og vondt. Bergen: Fagbokforlaget.
Yukl, G. A. (2013). Leadership in organizations. Upper Saddle River, N.J., Pearson Education. Kap 3, 7, 8 og 11.
Cases ( pensum)
Case: United Cereal.
The Perils and Pitfalls of Leading change
Calveta Dining Services, Inc. A recipe for growth?
Tony Hsieh at Zappos: Structure, culture and change
Glamox
Anbefalt litteratur:
Arnulf, J.K. (2012). Hva er ledelse? Oslo: Universitetsforlaget. 135 sider.
Avolio, B. J., Griffith, J., Wernsing, T.S. & Walumbwa, F.O. (2009). What is authentic leadership development? Oxford Handbook of Positive Psychology and Work. P. A. Lindley, S. Harrington and N. Garcea. New York, Oxford University Press. (s. 39-52).
Berg, M.E. & Ribe, E. (2013). Coaching. Å hjelpe ledere og medarbeidere til å lykkes. Oslo: Universitetsforlaget
Fredrickson, B. (2001). The role of positive emotions in positive psychology. The broaden and build theory of positive emotions. American Psychologist, 56(3) 218-226.
Grimen, H. (2009). Hva er tillit? Oslo: Universitetsforlaget. 136 sider.
Nesheim, T. (2018). Hva kjennetegner Oljedirektoratets organisasjon? SNF-rapport nr. 02/18
Rise, J. & Einarsen, S. (2015). Prototypiske ledere. I A. Skogstad & S. Einarsen, Ledelse på godt og vondt. Bergen: Fagbokforlaget.
Rousseau, D. M. (2006). Is there such a thing as evidence-based management? Academy of Management Review, 31 (2), 256-269.
Vie, O.E. (2012). Ledelse på norsk. Magma, 4, 60-67.
Yukl, G. A. (2013). Leadership in organizations. Upper Saddle River, N.J., Pearson Education. Kap. 1: Introduction and overview og kap. 2: Managerial roles and decisions
Yukl, G. A. (2013). Leadership in organizations. Upper Saddle River, N.J., Pearson Education. Kap. 4: Leading change and innovation.
Yukl, G. A. (2013). Leadership in organizations. Upper Saddle River, N.J., Pearson Education. Kap. 6: Traits and skills of leaders.
Yukl, G. A. (2013). Leadership in organizations. Upper Saddle River, N.J., Pearson Education. Kap. 12: Theories of charismatic and transformational leadership


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 08.04.2020

Historikk