en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

E-IHMS110_1

Grunnleggende helse, miljø og sikkerhetsledelse

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Dette er et utdanningstilbud som gir studentene en innføring i HMS-ledelse, herunder hvordan HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) skal forstås som et påbudt virkemiddel for et bærekraftig og fullt forsvarlig arbeidsliv. Temaet knyttes til forvaltning, ledelse og styring av HMS i private og offentlige virksomheter og organisasjoner For alle deltakere vil dette kurset fullt ut møte myndighetenes krav til HMS-opplæring til ledere, Verneombud og HMS-ansvarlige. For deltakere som ønsker å avlegge eksamen, vil kurset gi 5 studiepoeng på bachelornivå.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap. Kandidaten skal ha
 • bred kunnskap om problemstillinger knyttet til organisatorisk bærekraft og ledelse av HMS
 • kunnskaper om arbeidsmiljøarbeidets egenart og plass i norsk arbeidsliv
 • teoretisk, metodisk og operativ kunnskap om systematisk HMS-forbedring innen rammen av gjeldende HMS-lovgivning

Ferdigheter. Kandidaten skal kunne;
 • bruke fagstoff til å oppdatere sine kunnskaper om HMS-ledelse og belyse aktuelle problemer
 • anvende kunnskap og resultater fra faglitteraturen på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede HMS-beslutninger
 • reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning

Generell kompetanse. Kandidaten skal
 • ha innsikt i HMS-relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter, alene eller sammen med andre og i tråd med HMS-lovgivningens krav og retningslinjer
 • kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre innenfor HMS-området og bidra til utvikling av god og forbedrende HMS-praksis
 • kjenne til faglig nytenkning og innovasjonsprosesser i systematisk HMS-forbedring

Innhold

Omfang og Innhold
Kurset tilsvarer 40 timers undervisning. Det har fem nettbaserte forelesningsmoduler med i alt 15 deltemaer. Hver modul har en selvtest, hver med ti sjekkspørsmål. Den avsluttende selvtesten består av 20 sjekkspørsmål og er obligatorisk for eksamenskandidater, og 80 prosent av spørsmålene må besvares riktig for å kunne gå opp til skriftlig hjemmeeksamen. For deltakere som ikke skal ha eksamen, er selvtestene frivillige, men anbefalt. Støtteark av forelesningene og selvtestene blir lagt ut på Canvas.

Modul 1: HMS-ledelse som studieemne
 1. Hvordan bygges et godt internkontrollsystem for HMS?
 2. Lukket styringssløyfe – metode for HMS-læring
 3. Dokumentasjon av HMS-arbeidet

Selvtester modul 1
Modul 2: AML – bærebjelke i alt HMS-arbeid
 1. Visjoner for det gode arbeidsliv
 2. Samspillet i HMS-arbeidet
 3. Inkluderende HMS-prosesser

Selvtester modul 2
Modul 3: Den ansatte som ressurs i HMS-arbeidet
 1. HMS i HRM
 2. HMS er planlagt endring
 3. HMS-kulturens dekningsbidrag

Selvtester modul 3
Modul 4: HMS-arbeidets verktøykasse
 1. Metoder og verktøy til ulike bruksområder
 2. HMS-revisjoner og verifikasjoner
 3. Handlingsplan for HMS-forbedring

Selvtester modul 4

Modul 5: Moderne og bærekraftig HMS-ledelse
 1. HMS-ledelse - arbeidsgivers hovedansvar
 2. Medvirkning som endringsmotor
 3. HMS er organisatorisk bærekraft

Selvtester modul 5

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen1/11 ukeBestått - Ikke bestått

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Jan Erik Karlsen

Arbeidsformer

 • Nettbaserte oversiktsforelesninger
 • Selvstudium av pensum
 • Selvtester (10 selvvalgs-spørsmål) for hvert hovedtema

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse (BSS220_1) 5
Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse (BIP250_1) 5
Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse (BSP310_1) 5

Åpent for

Deltakere med generell studiekompetanse eller realkompetanse. Deltakere med godkjent studiekompetanse vil ved bestått eksamen få karakterutskrift med 5 studiepoeng. Deltakere som ikke skal ha eksamen, vil ved fullført kurs motta diplom for gjennomføring.

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til UiS sitt evalueringssystem.

Litteratur

Obligatorisk litteratur
 • Karlsen, J.E. (2010): Systematisk HMS-arbeid. Ledelse for organisatorisk bærekraft. Oslo: Høyskoleforlaget. 185 sider.
 • Karlsen, J.E. (2014). HMS i HRM. Kap. 21 i A. Mikkelsen og T. Laudal (red.) Strategisk HRM. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 33 sider. Særtrykk
  Koren, P. og P.H. Lindøe (2018): Metoder for bedre arbeidsmiljø. Involvering og gode prosesser. Oslo: Gyldendal. 180 sider.

Støttelitteratur
 • Internkontrollforskriften. Forskrift med veiledning. 2017 eller senere utgave.
 • Arbeidsmiljøloven, 9. utgave (2017) eller senere. Oslo: Gyldendal Akademisk


Det tas forbehold om enkelte justeringer i pensum. Eventuelle endringer publiseres på Canvas. Dette er studieinformasjon for studieåret 2019-2020.
Fagperson(er)
Emneansvarlig
Professor (em), Dr. oecon Jan Erik Karlsen


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 05.06.2020

Historikk