en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

E-BAC002_1

Samskapingsskolen: ledelse av samskapingsprosesser

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Samskapingsskolen er et videreutdanningstilbud på bachelornivå som gir studiepoeng tilsvarende 10 ECTS. Målet med kurset er å tilføre deltakerne grunnleggende kompetanse innen samskaping av digitale innovasjonsprosesser, slik at de er godt forberedt til å jobbe med samskapingsprosjekter på tvers av fagdisipliner og organisasjonsgrenser. Kurset skal gi en grunnleggende innføring i samskaping som arbeidsmetodikk, og de sentrale utfordringene som preger samskapingsprosesser. Videre skal kurset fokusere på forståelsen av sentrale begreper og modeller innen samskaping, og gi studentene både en teoretisk og praktisk forståelse.

Kandidatene skal etter gjennomføring av kurset ha fått grunnleggende kunnskaper om, og forståelse av, samskapingsmessige utfordringer. Denne kompetansen skal kunne anvendes på konkrete digitale og bærekraftige innovasjonsprosjekter, og kandidatene skal være i stand til å planlegge, gjennomføre og vurdere et samskapingsprosjekt blant annet basert på solid forståelse for modellrammeverk og arbeidsmetodikk.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter fullført kurs skal studentene
 • Ha en grunnleggende forståelse for hva som hemmer og fremmer samskaping internt i organisasjoner og mellom organisasjoner, både innen privat og offentlig sektor.
 • Ha kunnskaper om hva som kjennetegner en organisasjon eller nettverk av organisasjoner med en samskapingskultur.
 • Ha innsikt i teorier, modeller og prinsipper for samskaping og organisasjonsendring knyttet til utvikling av en samskapingskultur.
 • Ha en grunnleggende forståelse av forskjeller og likheter mellom samskaping i offentlig og privat sektor.
 • Han kjennskap til rettighetsavklaringer i samskapingsprosesser, for eksempel eierskap til resultatene.
 • Ha en grunnleggende forståelse av hvordan samskaping forankres i organisasjoner, og ulike involveringsverktøy og metoder som understøtter samskaping
 • Ha en god forståelse av ledelse i samskapingsprosjekter, herunder interaktiv, tillitsbasert relasjonsledelse

Ferdigheter:
Etter fullført kurs skal studentene
 • Kunne tilrettelegge, forankre og lede samskaping i organisasjonen.
 • Kunne planlegge, organisere og lede samskapingssamlinger/møter/aktiviteter internt i organisasjoner og på tvers av organisasjoner og sammen med brukere/kunder/innbyggere, herunder også foredle og forankre resultater fra slike samlinger.
 • Kunne planlegge, organisere og styre et digitaliseringsprosjekt som etableres og gjennomføres med samskaping som arbeidsform
 • Være i stand til å anvende ulike samskapings- og involveringsverktøy, metoder og arbeidsformer for å få til samskaping, både i møter og i samskapingsprosjekter.

Generell kompetanse:
Etter fullført kurs skal studentene
 • Være i stand til å stille kritiske spørsmål til, og reflektere over hva samskaping er og hvordan det utfolder seg internt i organisasjoner, mellom organisasjoner og mellom organisasjoner og brukere/innbyggere.
 • Ha en forståelse av hvorfor samskaping er stadig mer aktuelt i dagens arbeidsliv.
 • Kunne reflektere kritisk over egen praksis i bruk av ulike metoder og verktøy for samskapingsprosesser, og knytte det til teori på feltet.

Innhold

 • Hva kjennetegner samskaping som fenomen og arbeidsform, og hvordan skiller denne arbeidsformen seg fra andre, vanlig brukte arbeidsformer?
 • Kjennetegn ved den samskapende arbeidsplass i offentlig og privat sektor?
 • Sentrale suksessfaktorer og etiske problemstillinger i samskapingsprosesser
 • Metoder og verktøy innen samskaping og mobilisering: hvilke utfordringer kjennetegner samskaping i digitaliseringsprosesser
 • Problemstillinger knyttet til kontroll og styring
 • Digitale plattformer for samskaping
 • Hvordan utvikle og utnytte nettverk, og bringe sammen riktige aktører
 • Introduksjon om digitalisering av offentlig og privat tjenesteyting: hvorfor og hvordan
 • Storytelling og retorikk - hva har vi utviklet

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappeevaluering1/1 A - F
Mappeeksamen som består av to innleveringer underveis i semesteret, samt en prosjektoppgave. Det gis tilbakemelding på de to innleveringene underveis i semesteret som en del av formativ evaluering, og studentene kan forbedre disse før endelig levering av mappen. Den endelige mappen består av disse to samt en prosjektoppgave som studentene jobber med gjennom semesteret. Den endelige mappen teller 100 prosent på karakteren, og leveres individuelt eller i grupper på opp til tre studenter.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

For å kvalifisere til eksamen må studentene i løpet av semesteret levere inn de to oppgavene som inngår i formativ evaluering.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Ann-Karin Tennås Holmen , Håvard Hansen
Faglærer
Trude Furunes

Arbeidsformer

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av samlingsbaserte forelesninger, oppgavearbeid og selvstudier. Kurset er basert på problembasert læring, og deltakerne vil jobbe i grupper med et konkret samskapingsprosjekt i løpet av semesteret. Relatert til dette leveres det inn delrapporter i løpet av semesteret, og disse inngår i mappeeksamen. Det vil være tre samlinger a 2,5 dagers varighet i løpet av semesteret.

Åpent for

Enkeltemner ved Det samfunnsvitenskaplige fakultet

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og SV-fakultetet.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 18.09.2020

Historikk