en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

E-BAC001_1

Tjenesteinnovasjon og servicedesign

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet gir en innføring i teorier, metoder og praksis knyttet til tjenesteutvikling og design. Kurset fokuserer på en praktisk forståelse til hvordan man kan forbedre eksisterende tjenester og utvikle nye tjenester, basert på avdekking av brukerinnsikt og design av brukerreiser. Kurset gir en grunnleggende kompetanse på verktøy og metoder anvendt i tjenestedesign.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten skal etter endt kurs:
 • ha kunnskap om hva som gir gode tjenesteopplevelser til brukere og innbyggere.
 • ha forståelse for hvorfor tjenestedesign blir stadig viktigere i en tid med digitalisering, nye forretningsmodeller og omstilling.
 • ha kunnskap om teorier og sentrale begreper knyttet til tjenesteutvikling og design
 • ha kunnskap og forståelse om de ulike fasene i design, utvikling og implementering av nye tjenester - og forbedring av eksisterende tjenester
 • ha kunnskap om designtenkning og hvordan slik tenkning bidrar til å gi bedre tjenester
 • ha grunnleggende kunnskap om kreative metoder for utvikling av nye tjenestekonsepter

Ferdigheter Studenten skal etter endt kurs:
 • kunne anvende ulike verktøy for å få innsikt i brukerbehov og brukerreisen
 • kunne bruke ulike kreative verktøy for utvikling av nye tjenestekonsepter
 • mestre ulike visualiseringsverktøy og kunne lage enkle prototyper av tjenestekonsepter og teste de mot brukergrupper

Generell kompetanse Studenten skal etter endt kurs:
 • ha en grunnleggende forståelse av designprosessen fra innsiktgenerering til utvikling av tjenesteløsninger
 • kunne kritisk reflektere over sin egen praksis i bruk av ulike metoder og verktøy ved utvikling av nye tjenestekonsepter, og knytte det til teori på feltet

Innhold

Emnet vil gi en innføring i teorier, metoder, og praksis knyttet til tjenesteutvikling og design. Emnet vil fokusere på en praktisk forståelse for hvordan man kan forbedre eksisterende tjenester, og utvikle nye tjenester, basert på avdekking av brukerinnsikt, og design av brukerreiser. Emnet vil gi en grunnleggende kompetanse på verktøy og metoder som anvendes i tjenestedesign. Målgruppen for emnet er ansatte i privat og offentlig sektor som ønsker en kunnskapsoppdatering i tjenesteinnovasjon og servicedesign. Emnet er lagt til bachelornivå for å være aktuelt for et bredest mulig marked.

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen1/17 dagerA - F
Kan skrives alene eller i grupper på inntil 3 studenter.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Innleveringsoppgave 1, Innleveringsoppgave 2
Studentene må bestå 2 obligatoriske innleveringsoppgaver i løpet av semesteret for å kunne gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Erik Lerdahl

Arbeidsformer

Forelesninger, øvingsoppgaver basert på ulike case, gruppearbeid. Ulike teorier, modeller og metoder foreleses. Metoder og teknikker testes ut i påfølgende workshops der studentene arbeider på en konkret case. Det vil også være gjesteforelesere fra næringslivet og designbransjen som forteller om sin praksis og metodiske inngang til tjenesteutvikling og design.

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og SV-fakultetet.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 02.06.2020

Historikk