en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

DLV260_1

Lesevitenskap/Literacy som fag og forskningsfelt

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Læringsutbytte

Kunnskap: Etter dette kurset skal studentene
  • ha kunnskap om de ulike fagtradisjonene som har vært relevante for etableringen av lesevitenskap/literacy som tverrfaglig fagfelt
  • ha kunnskap om det teoretiske og metodologiske grunnlaget i lesevitenskap/literacy som tverrfaglig fagfelt
  • ha kunnskap om ulike forskningstradisjoner i nyere lesevitenskap/literacy

Ferdigheter: Etter dette kurset skal studentene
  • kunne bruke lesevitenskapelig terminologi samt teoretiske referanser i egen argumentasjon for å analysere ulike type tekster (fra nyere elektroniske kommunikasjonsformer til sakprosa og litterære tekster)
  • skrive et essay under veiledning der eget avhandlingsprosjekt knyttes til aktuell literacy-teori
  • kunne problematisere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet lesevitenskap/literacy

Generell kompetanse: Etter dette kurset skal studentene
  • utvikle kritisk forståelse for og analytiske perspektiver på bruk av tekst i ulike kulturelle, sosiale eller politiske sammenhenger
  • gjenkjenne og drøfte lesevitenskapelige problemstillinger i ulike forskningsprosjekt
  • formidle et selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer og teoretiske referanser

Innhold

Å kunne lese og skrive er sentrale aktiviteter for mennesket, og er med på å forme både bevissthet og samfunnsliv. Lesevitenskap/literacy er studiet av lesing, skriftspråk, tekstbruk og tekstforståelse i samfunnet og for individet i nåtid og fortid. Lesevitenskap/literacy har relevans for tekstkulturer i diverse arenaer som bla. skole, arbeidsliv og innenfor ulike historiske, politiske og kulturelle sammenhenger.

I løpet av dette kurset vil studentene få en grunnleggende innføring i lesevitenskap/literacy som tverrfaglig forskningsfelt. For stipendiater i lesevitenskap/literacy er det viktig å kunne se sitt eget phd-prosjekt som en integrert del av lesevitenskap/literacy, og også å kunne gjenkjenne og drøfte lesevitenskapelige problemstillinger i ulike forskningsprosjekt. Kurset vil både gi overordnede og helhetlige perspektiver på lesevitenskap/literacy som forskningsfelt, og også gi innsikt i hvordan forskningsprosjekt med ulike problemstillinger, metodologi og teoretiske perspektiv er forankret i lesevitenskap/literacy. Kurset vil dermed legge vekt på lesevitenskap/literacy som et mangfoldig, men sammenhengende forskningsfelt.

Etter en introduksjon av lesevitenskap/literacy som forskningsfelt vil kurset ta for seg ulike lesevitenskapelige "case". Den siste delen av kurset vil introdusere aktuell internasjonal literacy- forskning. Stipendiatene som deltar på kurset vil også få presentere egne prosjekter i forhold aktuelle teoretiske literacy-perspektiv.

Emneanvarlig: Professor Bjørn Kvalsvik Nicolysen, UiS
Gjesteforelesere: Dr. Julia Gillen, Lancaster University
Professor Marte Blikstad-Balas, UiO

Forkunnskapskrav

Kvalifikasjoner for ph.d.-studiet.

Anbefalte forkunnskaper

Kjennskap til David Barton (2009). Literacy. An Introduction to the Ecology of Written Language. Blackwell Publishing. (245 s)

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Essay1/1 Bestått - Ikke beståttAlle.
Omfang: 5000 ord +/- 10%
Deadline:
Essayet skal leveres innen fire uker etter siste seminardag.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Seminar/veiledning over 5 arbeidsdager
Det er obligatorisk fremmøte på kurset (minst 75%).

Fagperson(er)

Faglærer
Marte Blikstad-Balas
Emneansvarlig
Bjørn Kvalsvik Nicolaysen

Arbeidsformer

Seminar og veiledning kombinert med individuelt studium. Seminar/veiledning over 5 arbeidsdager

Åpent for

Phd i lesevitenskap/literacy og andre relevante phd- utdanninger innenfor humaniora og samfunnsvitenskap.

Emneevaluering

Avsluttende diskusjon med studentene som skal rapporteres skriftlig. Kurset skal inngå i evalueringsprosedyren på ph.d.-programmene ved fakultetet.

Litteratur

(ca. 550 sider):
Lesevitenskap/literacy som forskningsfelt
Scribner, S. and Cole, M. (1981). The Psychology of Literacy. Cambridge, MA: Harvard University Press (234 s)
Gillen, J. (2015). "Virtual spaces in Literacy Studies", In press. I: Rowsell, J. & Pahl, K. (eds) The Routledge Handbook of Literacy Studies (14 s.)
Gee, J. P. (2014). Literacy and Education. London, Routledge (160 s.) Det tas forbehold om justeringer av pensum.
Studentene skal i tillegg lese et selvvalgt, relevant pensum på ca. 150 sider.


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 25.09.2020

Historikk