en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BYG510_1

Stedsutvikling

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Nytuvikling/ombygging av eksisterende bymiljø er komplekse oppgaver som blir utført av flerfaglige team gjennom lange prosesser.
Kurset fokuserer på de fysiske aspektene (den urbane designkomponenten), som omhandler endringer i den offentlige romstrukturen og i den eksisterende byplanen/bebyggelse for å erstatte eller utfylle tidligere funksjoner.
Emnet forbereder studenten til å håndtere slike spørsmål både som del av et kommunalt planleggingskontor eller som en del av et privat konsulentfirma.

Læringsutbytte

Målet er å skape en grunnleggende forståelse for planlegging og stedsutvikling i by- og tettstedsområder når det gjelder:
1.Arealbruk og hvordan sammenhenger/overganger mellom ulike soner formmessig uttrykkes i planer og beskrivelser/illustrasjoner. (Trafikk, gater, grønnstruktur, parker, anlegg, bolig, rekreasjon, og næringsarealer)
2. Forståelse av hvordan planer utvikles og får juridisk binding.
3. Innhenting av relevante data, bakgrunnsinformasjon og analyser som definerer ulike muligheter og utfordringer.
4. Utforming av planforslag for på ulike stadier av byutviklingen. Konseptstudier, idéforslag, bebyggelses- og reguleringsplaner, samt vedtekter og designkataloger.
5. Utvikle kunnskap og kritisk tenkningen om urban design og planlegging. En bevisst holdning til hva man planlegger for.

Innhold

Planlegging i utbygde områder/eksisterende miljøer er en komplisert og tverrfaglig oppgave. Emnet omhandler utarbeiding av planer for utbygging og/eller fornying av områder i eksisterende byer og tettsteder. Studiearbeidet retter seg mot de estetiske, tekniske og funksjonelle sidene ved programmering, planlegging og gjennomføring av prosjekter i kommunal eller privat regi.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Mappevurdering og skriftlig rapport
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering Bestått - Ikke bestått
Skriftlig rapport A - F
Innlevering i emnet består av utvikling av et storskala urban design prosjekt som er utviklet gjennom flere trinn før den endelige prosjektpresentasjonen. Arbeidet er normalt utført i grupper. Hvert av trinnene evalueres separat, og kompendiet til disse evalueringene (mappevurdering) blir evaluert som godkjent / ikke godkjent. For å bli godkjent må et sett med minimale kriterier fullføres i hvert av trinnene (for eksempel deltakelse i workshops, gjennomføring av aktiviteter, utarbeidelse av analyse, utforskende modeller, planer og offentlige presentasjoner av prosessen til gruppen).
Sluttkarakteren er basert på presentasjon av en skriftlig rapport som dokumenterer prosessen og presenterer de endelige forslagene. Rapporten har form av et digitalt hefte der skisser, kart, planer, seksjoner, perspektiver og andre digitale instrumenter brukes til å illustrere både prosessene og de endelige forslagene.
Studentene som mislykkes i hele eller deler av kurset, eller som ønsker å forbedre karakterene sine, må ta hele kurset på nytt.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk oppmøte på forelesninger og deltakelse i studioarbeid
Obligatorisk oppmøte på forelesninger og deltakelse i studioarbeid. Studenten får ikke vurdering ved mindre enn 80 % deltakelse.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Fabio Alberto Hernandez Palacio
Faglærer
Guzman Cruz Rodriguez
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

Ukentlig veiledet prosjektarbeid, individuelt og i gruppe med presentasjoner og gjennomganger. Deltagelse i prosjektet er obligatorisk.

Åpent for

Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Byplanlegging - Master
Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Emneevaluering

Innlevering i emnet består av utvikling av en storskala urban design som er utviklet gjennom flere trinn før den endelige prosjektpresentasjonen. Arbeidet er normalt utviklet i grupper. Hver av de trinnene evalueres separat, og summen av denne evalueringen (mappevurdering) teller 60% av den endelige karakteren. Den endelige presentasjonen som består av et hefte som beskriver prosessen og en serie tegninger og modeller presentert for publikum, teller 40% av den endelige karakteren

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 08.08.2020

Historikk