en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BYG500_1

Plan- og Analysemetoder

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet gir en introduksjon til planleggingsteori og -metode, samt forskjellige analyseverktøy.

Læringsutbytte

Studentene skal etter gjennomført kurs ha:
  • Kunnskap om ulike planleggingsteorier, -tilnærminger og -perspektiver, samt planleggerens rolle i planleggingsprosessen
  • Kunskap om forskjellige analysemetoder som brukes i areal- og samfunnsplanlegging, samt hvordan deres valg kan påvirke planleggingsresultater

Studentene skal etter gjennomført kurs kunne:
  • Samle data og gjennomføre analyser som former grunnlag for planleggingsavgjørelser
  • Drøfte styrke og svakheter ved de ulike metodene som benyttes i areal- og samfunnsplanlegging
  • Gjøre kritiske vurderinger rundt metodevalg i lys av aktørenes interesser

Studentene skal etter gjennomført kurs ha generell kompetanse i å:
  • Foreta valg av metoder og designe planleggingsprosesser i lys av konkrete planleggingssituasjoner
  • Presentere analyser på en profesjonelt og faglig fundert måte

Innhold

Kurset inneholder en faglig teoretisk del med forelesninger/seminarer og en prosjektoppgave som utføres i grupper. Kurset vil behandle de ulike fasene i en planleggingsprosess - fra situasjonsanalyse og problemidentifikasjon til valg av alternativ. Ulike metoder i planlegging og deres nytte i ulike planleggingssituasjoner belyses, samt en drøfting av planleggerens rolle i forhold til valg av metode. Utviklingen mot større grad av brukerinnvolvering behandles, og det legges vekt på metoder som underbygger dette, særlig der det analyseres og tiltak skal utformes ut fra samfunnsmessige hensyn.
Gjennom prosjektarbeid vil studentene få anledning til å anvende ulike metoder på konkrete eksempler.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Muntlig eksamen og prosjektoppgave
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektoppgave4/10 A - F
Muntlig eksamen6/10 A - F
Prosjektoppgaven er et gruppearbeid og individuelt bidrag må dokumenteres. Prosjektoppgaven starter i første undervisningsuke, og løper ca.10-12 uker. Prosjektoppgaven vektes 40%, og bestått prosjekt er forutsetning for tilgang til muntlig eksamen. Muntlig eksamen vektes 60%.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Aktiv deltakelse i og bidrag til gruppearbeid og litteratureseminarer er obligatorisk for å få adgang til muntlig eksamen.

Fagperson(er)

Timelærer
Paal Grini, Thor Johan Aksland
Faglærer
Paal Grini, Fieke Verschueren
Emneansvarlig
Daniela Müller-Eie
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

Undervisningen bruker problem-basert læring og er en kombinasjon av forelesninger/seminarer og gruppe-/prosjektarbeid.

Åpent for

Studenter som oppfyller gjeldende opptakskrav for master i byplanlegging.

Emneevaluering

I henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Fainstein, S. S., & DeFilippis, J. (Eds.). (2015). Readings in planning theory: John Wiley & Sons.
Pensum omfatter et utvalg av bøker, kapitler i bøker, rapporter og artikler, samt aktuelle planer og plan dokumenter. Endelig pensumliste foreligger ved semesterstart.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 19.08.2019

Historikk