en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BYG240_1

Byregionen

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Kurset gir en innføring i byregionen som relevant skala for regional og byutvikling. Byregionen som system av områder, funksjoner, sentra og interaksjoner er tema for emnet.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal studentene ha
 • kunnskap om byregionen som et konsept som tydeliggjør byen i en større sammenheng med regionale interaksjoner
 • forståelse for byen som et dynamisk område hvor ulike drivkrefter virker og skaper endring i bosetting, arbeidsplasser, næringsliv, arealbruk, trafikk og transport
 • forståelse for hvilken rolle areal- og transportplanlegging har for byutviklingen i arbeidet med å gjøre den bærekraftig, redusere miljøproblemer og øke samfunnssikkerheten
 • kunnskap om definisjon av bolig-, arbeids-, pendlings- og identitetsregioner

Etter fullført kurs skal studentene kunne
 • Lage scenarier og mulighetsstudier for ulike visjoner for byen og regionen
 • Lage oversiktsplaner i henhold til statistikk og prognoser
 • Lage designprogrammer for forskjellige sentrale områder i bysystemet
 • Håndtere GIS verktøyet og lage SWOT-analyser

Studentene skal ha generell kompetanse i
 • muntlig, skriftlig og grafisk presentasjon av tema som er relatert til byregionen, regional planlegging og langsiktige areal- og transportplaner
 • drøfting av urban bærekraft og tilknyttete tiltak og deres relevanse og effektivitet
 • selvstendige utredninger av fremtidig by- og regionalutvikling

Innhold

Kurset gir en innføring i byregionen som relevant skala for regional og byutvikling. Byregionen som system av områder, funksjoner, sentra og interaksjoner er tema for emnet. Kurset er prosjektbasert og har til hensikt å utvide kunnskapen fra forutgående kurs til å omfatte byen som del av en bolig-, arbeids- og serviceregion. Integrert areal- og transportplanlegging er sentralt i kurset som arbeider med analyse, planlegging og formgiving av byområder, terminaler, knutepunkt, senterområder, vei og transportsystemer og -anlegg. Det inngår et bruk av ArcView som analyse- og planleggingsverktøy (GIS).

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

BYG110 Byrommet, BYG120 Områdeplanlegging, ING110 Ingeniørfaglig innføring - Bygg

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektarbeid1/1 A - F
Vudering er basert på prosjektarbeid i gruppe og individuelt. Prosjektarbeid i gruppe teller 60% og individuelt prosjekt teller 40%. Faglærer setter endelig karakter.
Hvis en student ikke består emnet eller vil forbedre karakteren, må hun/han ta kurset om igjen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Alle prosjekt-, øvinger og studio-/ lab. arbeider må være godkjent. Studenter som ikke har fått godkjent på de obligatoriske aktivitetene vil ikke få tilgang til vurdering i emnet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Daniela Müller-Eie
Ansvarlig laboratorieøvelser
Andreas Skaare
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

4 timer formell undervisning (forelesninger, øvelser, veiledning, seminar, studioarbeid) i tillegg til prosjektarbeid individuelt og i gruppe, presentasjoner og gjennomganger. Deltagelse i prosjektet er obligatorisk. Bidrag til gruppearbeid må dokumenteres.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Landmåling/GIS (BIB420_1) 5

Åpent for

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., 5.årig
Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 18.09.2020

Historikk