en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BYG210_1

Bygningsfysikk og husbygg

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet gir kunnskap om praktisk husbygging og teorien bak aktuelle bygningstekniske løsninger. Bygningsfysikk og boliger utført i trekonstruksjoner er de mest sentrale temaene i emnet.

Læringsutbytte

Studentene skal være i stand til å gjøre bygningsfysiske beregninger av energibehov, kondensfare, lyd m.m. og kunne utarbeide profesjonelle byggemeldingstegninger. Kunne dimensjonere enkle konstruksjoner ved hjelp av tabeller.
Skal kunne prosjektere arbeidstegninger med nødvendige detaljer for et småhus i tre inklusiv grunn- og betongarbeider.
Studentene skal ha grunnleggende kunnskap om småhusbygging i Norge gjennom de siste generasjoner, og være kjent med gjeldende tekniske forskrifter (TEK17) herunder kravene til universell utforming, samt andre relevante lover og forskrifter for småhusbyggeriet.

Innhold

Gjennom dette faget skal studentene få grunnleggende innsikt i bygningsfysiske tema som: Værpåkjenninger og lokalklima, innemiljø, varmeteknisk bygningsutforming og beregning av energiforbruk, fuktmekanikk, lyd, lys og grunnleggende brannteori. Studentene skal tilegne seg bred forståelse av de tekniske utfordringene og løsningsprinsippene for oppføring av vanlige småhus i tre (Eksempelvis boliger, hytter, barnehager eller lignende), herunder: Utførelse av fundamentering (terreng, grunnforhold), gulv på grunnen, gulv- og bjelkelagskonstruksjoner, yttervegger, vinduer og dører, takkonstruksjoner, innredning og tekniske installasjoner, spesialrom og uteoppholdsplasser. Grunnleggende kunnskaper om materialer som anvendes i byggeprosjekter, deres egenskaper og bruksområder: Tre og trebaserte materialer, tegl, betong og naturstein, stål, andre metaller og beslag, isolasjonsmaterialer, papp, folier og fugematerialer, samt materialer for overflatebehandling

Forkunnskapskrav

ING110 Ingeniørfaglig innføring - Bygg

Anbefalte forkunnskaper

BYG102 Byggematerialer og geoteknikk, BYG105 Stedsforståelse og Byteori

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Oppgave(r) og skriftlig prøve1/14 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Vurderingen i emnet består av et prosjektarbeid i grupper og en individuell skriftlig eksamen. Prosjektoppgaven vil kunne bestå av flere deloppgaver. Prosjektoppgaven teller 30 % og den skriftlige eksamenen teller 70% av karakteren. Faglærer setter endelig karakter i emnet.
Dersom studenten ikke består prosjektoppgavene eller ønsker å forbedre karakteren må hun/han ta hele emnet på ny igjen neste år.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske innleveringer
Et gitt antall øvingsoppgaver utført som gruppearbeid må være gjennomført og godkjent for å få gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Faglærer
Guillermo Rojas Orts , Sudath Chaminda Siriwardane Siriwardane Arachchilage
Emneansvarlig
Guillermo Rojas Orts

Arbeidsformer

6 timer tilrettelagt undervisning pr. uke: 4 timer forelesning + 2 timer veiledning.
Et gitt antall øvingsoppgaver utført som gruppearbeid må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Huset og byen (BIB630_1) 10
Husbyggteknikk (BIB470_1) 5
Trehus (BIB180_1) 10
Bygningsteknologi (BIB140_1) 5

Åpent for

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., 5.årig
Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler iht gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 11.08.2020

Historikk