en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BYG130_1

Vegplanlegging

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet Vegplanlegging inngår i 3. semester i bachelorstudiet i byggfag. Det gir kunnskap om vegtransportens rolle og trening i bruk av dataverktøy i vegprosjektering.

Læringsutbytte

Kunnskap
  • Kunnskap om Statens Vegvesen sine håndbøker innen vegplanlegging/vegutforming
  • Kunnskap om prinsipper for geometrisk utforming og teknisk utførelse av bilveger og GS-veier
  • Kunnskap om bruk av dataverktøy for bruk i vegplanlegging
  • Kunnskap om materialer for bruk i veg samt ulike laboratorietester
  • Kunnskap om planprosesser, tekniske planer og reguleringsplaner

Ferdigheter
  • Kunne planlegge trafikksystemer og prosjektere veier og gater av ulike typer
  • Kunne bruke dataprogrammer til å planlegge og prosjektere
  • Kjenne lovgivning , vegnormaler og tekniske- og estetiske formingsparametre

Generell kompetanse
  • Kunne planlegge og presentere en prosjektoppgave i samarbeid med andre studetner, både skriftlig og grafisk
  • Beherske elektronisk presentasjon av vegprosjekter

Innhold

Emnet gir grunnleggende kunnskap for å kunne planlegge og utforme gater og veger. Emnet gir trening i brukav dataverktøy i veg prosjektering, utarbeidelse og presentasjon av vegplaner. Opplæring i bruk av Novapoint, laboratorieøvinger med rapport, prosjektoppgave i prosjektering med Novapoint.

Forkunnskapskrav

ING110 Ingeniørfaglig innføring - Bygg

Anbefalte forkunnskaper

BYG105 Stedsforståelse og Byteori, BYG110 Byrommet

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Vurderingsformen består av en skriftlig eksamen og en prosjektoppgave. Prosjekoppgaven består av to deler: en laboratorierapport og en oppgaveinnlevering. Alle tre (skriftlig eksamen, labrapport og oppgaveinlevering) må inleveres.
Skriftlig eksamen teller 50%, lab rapport teller 20% og oppgaveinlevering teller 30%.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvinger

Fagperson(er)

Faglærer
Kjartan Gidskehaug, Einar Holven, Jarle Berge, John Charles Grønli
Ansvarlig laboratorieøvelser
Thor Johan Aksland
Emneansvarlig
Kjartan Gidskehaug
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

Forelesninger og praktiske øvinger på laboratorium. Prosjektoppgave med prosjektering av en veg/gate. Testing av vegmaterialer i laboratoriet.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Vegplanlegging (BIB570_1) 10
Tekniske planer (BIB330_1) 5
Vegbygg (BIB370_1) 5

Åpent for

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., 5.årig
Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig

Emneevaluering

Emneevaluering skjer i henhold til fakultetets retningslinjer.

Litteratur

Lærebok Vegteknologi (Rapport 626).
Håndbok V710 Oversiktsplanlegging. Håndbok N100 Veg og gateutforming. Håndbok N200 Vegbygging. Håndbok V120 premisser for geometrisk utforming av veger. Håndbok V121 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss. Håndbok V122 Sykkelhåndboka. Håndbok V123 Tilrettelegging for kollektivtransport på veg.Håndbok V712 Konsekvensanalyser. Håndbok 129 Universell utforming av veger og gater. Håndbok V722 Kommunale trafikksikkerhetsplaner. Håndbok V720 Trafikksikkerhetsrevisjoner og- inspeksjoner. Håndbok V716 Nordisk beregningsverktøy for trafikkstøy.
Håndbok R210 Laboratorieundersøkelser Laboratorieøvelser + Eget lab hefte.
Novapoint kurs (eget hefte). Veg standard & Veg utvidet
Endringer kan forekomme. Endelig pensum oppgis ved semesterstart.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 02.06.2020

Historikk