en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BYG120_1

Områdeplanlegging

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Innføring i teoretisk- og praktisk utføring av reguleringsplanarbeid.

Læringsutbytte

Etter gjennomført kurs skal studenten ha
 • Innsikt i ulike aspekter som legger premisser for gode planer som leder til bærekraftig byutvikling
 • Kunnskap om målsetting, utfordringer og prinsipper for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
 • Kjennskap til steds- og ROS- og konsekvensanalyser
 • Kjennskap til planlovgivning og planprosessen
 • Forståelse for krav til offentlige planers innhold og utførelse

Etter gjennomført kurs skal studentene kunne
 • Utarbeide analytiske temakart av situasjon og forutsetninger for planarbeid
 • Tolke gitte rammer for analyse- og planarbeidet
 • Utvikle planprogram, planbeskrivelse, lage reguleringsplaner og detaljerte planer med illustrasjoner, modeller og fotomontasjer i henhold til lovverk og alminnelig praksis
 • Formulere reguleringsbestemmelser og kjenner juridisk, praktiske og estetiske konsekvenser av formuleringer
 • Utføre formings- og planarbeid som tilfredsstiller krav til universell utforming
 • Anvende FocusAreal (eller annen relevant programvare) i framstilling av planer
 • Forstå prinsippene i GIS - geografisk informasjonssystem (og anvende ArcView i analyse og planarbeid)

Etter gjennomført kurs skal studentene ha generell kompetanse i
 • muntlig, skriftlig og grafisk presentasjon av reguleringsarbeid
 • selvstendige utredninger innen egen og andres reguleringsarbeid

Innhold

Emnet gir bred kunnskap om arealplanlegging, trening i reguleringsplanlegging og bruk av dataverktøy i utformingen av boligområder. Emnet er lagt opp som problembasert og prosjektbasert læring.

Forkunnskapskrav

ING110 Ingeniørfaglig innføring - Bygg

Eksamen/vurdering

Prosjekt og skriftlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjekt7/10 A - F
Skriftlig eksamen3/103 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Vurderingsformen består av tre prosjektoppgaver og skriftlig eksamen. Prosjektoppgavene vurderes samlet, og teller 70% og skriftlig eksamen teller 30%.
Dersom studenten ikke består prosjektoppgavene eller ønsker å forbedre karakteren må hun/han ta hele emnet på ny igjen neste år.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Alle prosjekt-, øvinger og studio-/ lab. arbeider må være godkjent. Studenter som ikke har fått godkjent de obligatoriske aktivitetene vil ikke få tilgang til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Lene Bjørnø
Faglærer
Einar Holven , Thor Johan Aksland
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

2 timer forelesning, 4 timer prosjektbasert undervisning, studio-arbeid og obligatoriske øvinger pr uke. Prosjektarbeidene utføres i grupper.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Lokalplanlegging (BIB550_1) 10
Feltutbygging (BIB230_1) 10
Lokalplanlegging (BIB250_1) 5

Åpent for

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., 5.årig
Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Fiskaa, H. (2012): Fysisk detaljplanlegging (Vol. nr. 2012:7). Trondheim: Instituttet.
Miljøverndepartementet (2008) T1490 Veileder til Reguleringsplan - Utarbeiding av reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2014) H2300 Grad av utnytting.
Miljøverndepartementet (2009) T1476 Planlegging etter Plan- og bygningsloven
Deler av Plan- og bygningsloven
Andre relevante veileder og håndbøker, liste utleveres ved semesterstart


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 23.11.2019

Historikk