en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BYG110_1

Byrommet

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Kurset er studiobasert og har til hensikt å utvikle kunnskap og ferdigheter i arbeidet med analyse og formgiving av byrom. I kurset inngår studier av byområder, urbane situasjon og byutviklingsprogram.

Læringsutbytte

Etter gjennomført kurs skal studentene ha
  • Kunnskap om / ferdigheten til å formgi urbane byrom samt park- og grøntområder
  • Forståelse for rammebetingelser som påvirker utforming av byrom
  • Forståelse for å komplettere urbane situasjoner med landskapselementer
  • Innsikt i grunnleggende brukerbehov

Etter gjennomført kurs skal studentene kunne
  • Gjennomføre analyser av byrom, gater og plasser
  • Utrykke stemninger og atmosfære ved hjelp av romlige komposisjoner og formstudier
  • Lage ide- og skisseutkast - tegninger/modellstudier av plasser og byrom
  • Bearbeide utkast med sikte på konkretisering av dimensjoner og materialer

Etter gjennomført kurs skal studentene ha generell kompetanse i
  • Framlegg av ideer, skisser, analyser, konseptforslag og modellstudier
  • Presentasjon av prosjekter - muntlig og grafisk med tegninger, modell og fotomontasjer

Innhold

Kurset er studiobasert og har til hensikt å utvikle kunnskap og ferdigheter i arbeidet med analyse og formgiving av byrom. I kurset inngår studier av byområder, urbane situasjon og byutviklingsprogram. Øvingsarbeidene utføres både individuelt og i gruppe.
Det obligatoriske arbeidet er en kjede av øvinger som tar for seg ulike aspekter ved byplanlegging / urban design / bylandskap / byrom. Hensikten med oppgaveserien er å legge til rette for en kontinuerlig ferdighetsoppøving og kunnskapstilegning. Oppgavene skal trigge kreativiteten og hjelpe i prosjektarbeidet og utviklingen av forståelse for urban utforming og planlegging.

Forkunnskapskrav

ING110 Ingeniørfaglig innføring - Bygg

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappeevaluering1/1 A - F
Innlevering i emnet består av to prosjektoppgaver i gruppe, tre individuelle øvelser og en serie individuelle frihåndstegninger. Faget har mappevurdering, og faglærer setter endelig karakter i emnet. Karakteren er sammensatt etter følgende vekting, 3 individuelle øvelser teller 30% og 2 gruppeprosjekt teller 70% av karakteren. I tillegg må tegneøvelsene være innlevert og godkjent. Det gis ikke karakter på mappen før alle deler er innlevert.

Fagperson(er)

Faglærer
Rasmus Davidsen, Kirsten Welschemeyer , Einar Holven
Emneansvarlig
Fabio Alberto Hernandez Palacio
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

6 timer prosjektbasert undervisning, studio/lab arbeid og obligatoriske øvinger pr uke. Deltakelse er obligatorisk, dette gjelder også felles gjennomgang av prosjekter. Faget er en kontinuerlig ferdighetsoppøving - det obligatoriske arbeidet er en kjede av øvinger som henger sammen og bygger på hverandre. Veiledning blir gitt i øvingstimene og/eller til avtalte tider - det er en forutsetning for godkjenning at alle i gruppene er til stede i veiledningstimene og kan vise fram sine bidrag til gruppearbeidet. Resultat fra veiledning skal dokumenteres og legges frem på neste veiledning. Faget består av både individuelle- og gruppe innleveringer.
Øvelsene omhandler anvendelse av framstillingsteknikker frihåndsskissering, opptegninger, bildebehandling i ulike programmer og modellbygging.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Arkitektur og sted (BIB430_1) 5
Bylandskapet (BIB590_1) 5

Åpent for

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., 5.årig
Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

KMD (2017). Byrommet - En Idehåndbok. Kommunal- og Moderniseringsdepartementet. Olso. https://www.regjeringen.no/contentassets/c6fc38d76d374e77ae5b1d8dcdbbd92a/byrom_idehandbok.pdf
Gehl, J. (2010) Byer for mennesker. København: Bogværket
Fajardo, J. (2008). Small squares: mini plazas. Barcelona: Instituto Monsa de Ediciones.
Annen aktuell litteratur vil bli gitt ved semsterstart.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 02.06.2020

Historikk