en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BYG110_1

Byrommet

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Kurset har til hensikt å utvikle kunnskap og ferdigheter i arbeidet med analyse og formgiving av byrom. I kurset inngår studier av urbane situasjoner i forhold til deres identitet, funksjonalitet, sammenheng med bystrukturen, implementering av natur og programmering.

Læringsutbytte

Etter gjennomført kurs skal studentene ha
  • Kunnskap om / ferdigheten til å formgi urbane byrom samt park- og grøntområder
  • Forståelse for rammebetingelser som påvirker utforming av byrom
  • Forståelse for å komplettere urbane situasjoner med landskapselementer
  • Innsikt i grunnleggende brukerbehov

Etter gjennomført kurs skal studentene kunne
  • Gjennomføre analyser av byrom, gater og plasser
  • Utrykke stemninger og atmosfære ved hjelp av romlige komposisjoner og formstudier
  • Lage ide- og skisseutkast - tegninger/modellstudier av plasser og byrom
  • Bearbeide utkast med sikte på konkretisering av dimensjoner og materialer

Etter gjennomført kurs skal studentene ha generell kompetanse i
  • Framlegg av ideer, skisser, analyser, konseptforslag og modellstudier
  • Presentasjon av prosjekter - muntlig og grafisk med tegninger, modell og fotomontasjer

Innhold

Kurset har til hensikt å utvikle kunnskap og ferdigheter i arbeidet med analyse og formgiving av byrom. I kurset inngår studier urbane situasjoner i forhold til deres identitet, funksjonalitet, sammenheng med bystrukturen, implementering av natur og programmering.
Det obligatoriske arbeidet er en kjede av øvinger som tar for seg ulike aspekter ved urban design / bylandskap / byrom og urbane sammenheng. Hensikten med oppgaveserien er å legge til rette for en kontinuerlig ferdighetsoppøving og kunnskapstilegning. Oppgavene skal trigge kreativiteten og hjelpe i prosjektarbeidet og utviklingen av forståelse for urban utforming og planlegging.

Forkunnskapskrav

ING110 Ingeniørfaglig innføring - Bygg

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappeevaluering1/1 A - F
Innlevering i emnet består av en prosjektoppgave i gruppe, fem individuelle øvelser og en serie individuelle frihåndstegninger i en egen skissebok. Faget har mappevurdering og vurdering av skissebok. Faglærer setter endelig karakter i emnet. Det gis ikke karakter på mappen før alle deler er innlevert. Øvelsene vektes med 40%, gruppeoppgaven 50% og skissebok med 10%.

Fagperson(er)

Faglærer
Kirsten Welschemeyer
Emneansvarlig
Kirsten Welschemeyer
Instituttleder
Tore Markeset
Ansvarlig laboratorieøvelser
Andreas Skaare

Arbeidsformer

6 obligatoriske timer prosjektbasert undervisning, veiledning, befaringer, øvinger og egen- eller gruppearbeid per uke. Deltakelse er obligatorisk, dette gjelder også felles gjennomgang av prosjekter, veiledning, befaringer og andre aktiviteter. Faget er en kontinuerlig ferdighetsoppøving - det obligatoriske arbeidet er en kjede av øvinger som henger sammen og bygger på hverandre. Veiledning blir gitt i øvingstimene og/eller til avtalte tider - det er en forutsetning for godkjenning at alle i gruppene er til stede i veiledningstimene og kan vise fram sine bidrag til individuelle øvelsene eller gruppearbeidet. Resultat fra veiledning skal dokumenteres og legges frem på neste veiledning. Faget består av både individuelle- og gruppe innleveringer.
Øvelsene omhandler utvikling av konsepter og anvendelse av framstillingsteknikker frihåndsskissering, opptegninger, bildebehandling i ulike programmer og modellbygging.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Arkitektur og sted (BIB430_1) 5
Bylandskapet (BIB590_1) 5

Åpent for

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., 5.årig
Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 11.08.2020

Historikk