en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BYG110_1

Byrommet

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Kurset er studiobasert og har til hensikt å utvikle kunnskap og ferdigheter i arbeidet med analyse og formgiving av byrom. I kurset inngår studier av byområder, urbane situasjon og byutviklingsprogram.

Læringsutbytte

Etter gjennomført kurs skal studentene ha
  • Kunnskap om / ferdigheten til å formgi urbane byrom samt park- og grøntområder
  • Forståelse for rammebetingelser som påvirker utforming av byrom
  • Forståelse for å komplettere urbane situasjoner med landskapselementer
  • Innsikt i grunnleggende brukerbehov

Etter gjennomført kurs skal studentene kunne
  • Gjennomføre analyser av byrom, gater og plasser
  • Utrykke stemninger og atmosfære ved hjelp av romlige komposisjoner og formstudier
  • Lage ide- og skisseutkast - tegninger/modellstudier av plasser og byrom
  • Bearbeide utkast med sikte på konkretisering av dimensjoner og materialer

Etter gjennomført kurs skal studentene ha generell kompetanse i
  • Framlegg av ideer, skisser, analyser, konseptforslag og modellstudier
  • Presentasjon av prosjekter - muntlig og grafisk med tegninger, modell og fotomontasjer

Innhold

Kurset er studiobasert og har til hensikt å utvikle kunnskap og ferdigheter i arbeidet med analyse og formgiving av byrom. I kurset inngår studier av byområder, urbane situasjon og byutviklingsprogram. Øvingsarbeidene utføres både individuelt og i gruppe.
Det obligatoriske arbeidet er en kjede av øvinger som tar for seg ulike aspekter ved byplanlegging / urban design / bylandskap / byrom. Hensikten med oppgaveserien er å legge til rette for en kontinuerlig ferdighetsoppøving og kunnskapstilegning. Oppgavene skal trigge kreativiteten og hjelpe i prosjektarbeidet og utviklingen av forståelse for urban utforming og planlegging.

Forkunnskapskrav

ING110 Ingeniørfaglig innføring - Bygg

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappeevaluering1/1 A - F
Innlevering i emnet består av to prosjektoppgaver i gruppe, tre individuelle øvelser og en serie individuelle frihåndstegninger. Faget har mappevurdering, og faglærer setter endelig karakter i emnet. Karakteren er sammensatt etter følgende vekting, 3 individuelle øvelser teller 30% og 2 gruppeprosjekt teller 70% av karakteren. I tillegg må tegneøvelsene være innlevert og godkjent. Det gis ikke karakter på mappen før alle deler er innlevert.

Fagperson(er)

Faglærer
Rasmus Davidsen, Einar Holven
Emneansvarlig
Fabio Alberto Hernandez Palacio
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

6 timer prosjektbasert undervisning, studio/lab arbeid og obligatoriske øvinger pr uke. Deltakelse er obligatorisk, dette gjelder også felles gjennomgang av prosjekter. Faget er en kontinuerlig ferdighetsoppøving - det obligatoriske arbeidet er en kjede av øvinger som henger sammen og bygger på hverandre. Veiledning blir gitt i øvingstimene og/eller til avtalte tider - det er en forutsetning for godkjenning at alle i gruppene er til stede i veiledningstimene og kan vise fram sine bidrag til gruppearbeidet. Resultat fra veiledning skal dokumenteres og legges frem på neste veiledning. Faget består av både individuelle- og gruppe innleveringer.
Øvelsene omhandler anvendelse av framstillingsteknikker frihåndsskissering, opptegninger, bildebehandling i ulike programmer og modellbygging.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Arkitektur og sted (BIB430_1) 5
Bylandskapet (BIB590_1) 5

Åpent for

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., 5.årig
Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

KMD (2017). Byrommet - En Idehåndbok. Kommunal- og Moderniseringsdepartementet. Olso. https://www.regjeringen.no/contentassets/c6fc38d76d374e77ae5b1d8dcdbbd92a/byrom_idehandbok.pdf
Gehl, J. (2010) Byer for mennesker. København: Bogværket
Fajardo, J. (2008). Small squares: mini plazas. Barcelona: Instituto Monsa de Ediciones.
Annen aktuell litteratur vil bli gitt ved semsterstart.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 22.11.2019

Historikk