en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BSYPSH_1

Kliniske studier: Grunnleggende sykepleie

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet består av to deler:
 • Del I: Innføring Den eldre pasienten
 • Relevant lovverk
 • Praksisforberedende undervisning
 • Del II: Kliniske studier i sykehjem/omsorgsbolig med fokus på grunnleggende sykepleie


 • Emnet gir en innføring i grunnleggende sykepleie til den eldre pasienten og lovverk knyttet til pasient og helsepersonell i sykehjem/omsorgsbolig. De kliniske studiene foregår i sykehjem/omsorgsbolig innen kommunehelsetjenesten.
  I emnet skal studenten arbeide med og tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger i samsvar med kriterier for faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie. Studenten skal utvikle sykepleiefaglig kompetanse gjennom praksis innen områdene yrkesetikk og juss, samhandling og kommunikasjon, pasientrettet sykepleie og pasientsikkerhet, pedagogikk og ledelse. Studenten skal lære å integrere teoretisk kunnskap og erfarings- og forskningsbasert kunnskap gjennom veiledning, refleksjon og anvendelse av relevant teori.
  Studenten har ansvar for egen læring og for å utvikle evne til ansvarlighet og selvstendighet.

  Læringsutbytte

  En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:
  Kunnskap
  Kandidaten:
  • Har bred kunnskap om aldringsprosessen og eldres særegne behov, herunder også eldre med etnisk minoritetsbakgrunn
  • Har kunnskap om kommunikasjon og samhandling med den eldre pasienten og med særlig vekt på pasienter med demens
  • Har kunnskap om relevant lovverk knyttet til pasient og helsepersonell i sykehjem/omsorgsbolig


  Ferdigheter
  Kandidaten:
  • Kan anvende kunnskap om pasientens grunnleggende behov knyttet til sykdom, funksjonssvikt, alderdom og død
  • Kan anvende kunnskap om yrkesetikk, sentrale verdier og begreper og livsfenomener i møte med pasienten
  • Kan ivareta pasienten ut fra en forståelse for hans/hennes grunnleggende behov og erfarte livsfenomener
  • Kan anvende kunnskap om aldringsprosessen i møte med den eldre pasienten
  • Kan planlegge og utøve grunnleggende sykepleie i samarbeid med den eldre pasienten og dennes pårørende på en omsorgsfull, etisk og faglig forsvarlig måte
  • Kan utøve sykepleie i samsvar med relevant lovgivning
  • Kan anvende relasjons-, kommunikasjons- og veiledningskompetanse i møte og samhandling med pasient, pårørende, medstudent og medarbeider
  • Kan anvende sykepleieprosessen ut fra pasientens helsetilstand og ut fra hans reaksjon, opplevelse og beskrivelse av sin livssituasjon
  • Kan dokumentere sykepleie i tråd med gjeldende lovverk og krav til faglig forsvarlighet
  • Kan utøve grunnleggende sykepleieferdigheter på en omsorgsfull og faglig forsvarlig måte
  • Kan understøtte pasientens livsvilje og lindre lidelse
  • Kan anvende kunnskap om kulturkompetanse og kulturforståelse i vurdering, planlegging, gjennomføring og evaluering av sykepleie
  • Kan beherske smittevernstiltak
  • Kan reflektere over og håndtere etiske problemstillinger, samt justere egen praksis i tråd med yrkesetiske retningslinjer
  • Kan identifisere og vurdere risikofaktorer knyttet til pasienten
  • Kan reflektere over egen relasjonskompetanse i samhandling med pasient, pårørende og medarbeidere
  • Kan identifisere prioriteringsutfordringer i utøvelse av sykepleie på sykehjem/omsorgsbolig
  • Kan lede eget arbeid på en hensiktsmessig og faglig forsvarlig måte


  Generell kompetanse
  Kandidaten:
  • Erkjenner sykepleierens ansvar for å ivareta pasientens grunnleggende behov
  • Erkjenner sykepleierens ansvar for å møte pasienten med barmhjertighet, omsorg og respekt og ansvar for å styrke pasientens verdighet
  • Kan reflektere over egen evne til å utøve omsorgsfull og faglig forsvarlig sykepleie i møte med pasient
  • Kan reflektere kritisk over egen kompetanse og egen og andres sykepleieutøvelse
  • Kan reflektere over egen personlig og faglig utvikling
  • Kan planlegge og gjennomføre sykepleie med kunnskap fra samfunnsvitenskapelige, naturvitenskapelige og humanistiske fag
  • Kjenner til sykepleierens ansvars- og funksjonsområder
  • Har innsikt i sykepleiens yrkesetiske retningslinjer og kan anvende disse i arbeid med sykepleiefaglige problemstillinger
  • Kan planlegge, kommunisere og samhandle med pasienter og pårørende basert på respekt, medbestemmelse og integritet
  • Kan planlegge og gjennomføre målrettede tiltak for å redusere uønskede hendelser og variasjon i helsetjenesten

  Innhold

  Del I: Innføring
  • Den eldre pasienten
  • Relevant lovverk Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt
  • Tvang i somatisk helsetjeneste, herunder sykehjem
 • Praksisforberedende undervisning

 • Del II: Kliniske studier i sykehjem/omsorgsbolig med fokus på grunnleggende sykepleie

  Del I: Innføring
  Del I gir en innføring i kunnskapsgrunnlaget for sykepleie til den eldre pasienten og relevant lovverk knyttet til pasient og helsepersonell i sykehjem/omsorgsbolig. Denne kunnskapen skal legge grunnlag for kliniske studier i sykehjem/omsorgsbolig.
  Praksisforberedende undervisning skal hjelpe studenten til å utvikle en forberedthet rettet mot praksisfeltet som læringsarena. Undervisningen skal forberede studenten til både å kunne identifisere aktuelle læresituasjoner i praksisfeltet, og til å våge og gå aktivt inn i aktuelle læresituasjoner. Det er krav om 100% tilstedeværelse i praksisforberedende undervisning.

  Del II. Kliniske studier i sykehjem/omsorgsbolig med fokus på grunnleggende sykepleie
  Fokus i de kliniske studiene er omsorg og grunnleggende sykepleie. Studenten skal tidlig erfare sykepleie som yrke. De kliniske studiene i sykehjem/omsorgsbolig skal være planlagt, målrettet og ha jevnlig veiledning og vurdering fra Det helsevitenskapelige fakultet og praksisstedet. Det er krav om 90% tilstedeværelse i kliniske studiene.

  Retningslinjer for kliniske studier
  De kliniske studiene i 2. semester går over 8 uker (totalt 240 timer), med gjennomsnittlig 30 timer pr uke. I tillegg forventes selvstudium, slik at studieinnsatsen tilsvarer et heltidsstudium på 40 timer pr uke.
  Studenten følger praksisstedet sin arbeidstid, går minimum 60 % sammen med praksisveileder inkludert 1 helg. I løpet av første uke utarbeides en turnusplan for når studenten skal være til stede i avdelingen. Turnusplanen godkjennes av praksisstedet og lærer. Organiseringen av veiledningstilbudet og fordelingen av veiledningsoppgaver mellom praksisveileder og lærer nedfelles i en veiledningskontrakt. Organisert veiledningstilbud er å betrakte som tilstedeværelse i praksis.
  Studenten planlegger og dokumenterer sin læringsprosess ut fra læringsutbytte, læringsbehov og tilgjengelige læresituasjoner i praksis.
  Studenten har rett på jevnlig veiledning/vurdering fra praksisveileder og lærer slik at hun/han blir orientert om sitt kompetansenivå. Vurderingen av studentens kompetanse skjer med utgangspunkt i studieprogrammets læringsutbytte og studentens dokumentasjon av egen læring.
  Studentens læringsprogresjon vurderes midtveis og ved slutten av praksisperioden. Hensikten er å dokumentere i hvilken grad læringsutbyttet for praksisperioden er nådd. Vurderingsresultatet arkiveres ved Det helsevitenskapelige fakultet. Studenten får kopi av dette.

  Forkunnskapskrav

  Ingen.

  Eksamen/vurdering

  Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
  Praksis1/18 ukerBestått - Ikke bestått
  Vurderingskriterier for bestått/ikke bestått kliniske studier framkommer i vurderingsskjema for praksis 2. semester BSYPSH. Dette innebærer at krav om 90% tilstedeværelse må være overholdt. Dersom studenten har fravær utover 10% kan Det helsevitenskapelige fakultet etter søknad fra studenten vurdere om forholdene kan legges til rette slik at studiene kan gjennomføres til normert tid. Forutsetningen for å søke om dette er at fraværet totalt ikke overstiger 20% av praksisperioden. Dersom de kliniske studiene avbrytes etter to uker etter de kliniske studienes start, regnes dette som ett forsøk.
  Dersom det på et tidspunkt kan være tvil om studenten vil bestå praksisperioden, skal studenten gis skriftlig beskjed om dette snarest og senest 3 uker før praksisperiodens slutt. I så fall må studenten vise tilfredsstillende fremgang i løpet av de siste 3 ukene for å bestå. Ikke tilfredsstillende studieprogresjon ved midtvurdering er å anse som varsel om ikke bestått praksis. Skulle studenten, til tross for tilfredsstillende studieprogresjon ved midtvurdering, vise handling/atferd som ikke gir grunnlag for å bestå praksis, kan studenten likevel få karakteren Ikke bestått selv om forutgående tvilsmelding ikke er gitt.
  Studenter som ikke har fullført/bestått emnet BSYPSH vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i påfølgende emner hvor dette emnet er angitt som forkunnskapskrav.

  Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

  Vilkår for å gå ut i klinisk praksis
  1. 100% tilstedeværelse i undervisning vedrørende taushetsplikt. Signere taushetsløftet.
  2. 100% tilstedeværelse i praksisforberedende undervisning


  Konsekvenser når obligatoriske undervisningsaktiviteter ikke innfris:
  Vedrørende vilkår 1:
  • Ikke innfridd krav til 100% tilstedeværelse medfører at studenten må levere en skriftlig oppgave etter nærmere angitte retningslinjer. Ikke godkjent skriftlig oppgave fratar studenten adgang til praksis i BSYPSH. Ikke signert taushetsløfte fratar studenten til adgang til praksis i BSYPSH.

  Vedrørende vilkår 2:
  • Ikke innfridd krav til 100% tilstedeværelse medfører at studenten må levere en skriftlig oppgave etter nærmere angitte retningslinjer. Denne må være levert og vurdert innen de to første ukene etter oppstart i praksis. Ved ikke godkjent skriftlig oppgave mister studenten retten til å gjennomføre praksis i BSYPSH.

  Fagperson(er)

  Praksiskoordinator
  Liss Merete Kristiansen , Hilde Knutsen , Sigrid Grøtteland
  Emneansvarlig
  Maria Handeland
  Studieprogramleder
  Bodil Bø

  Arbeidsformer

  Forelesning, gruppearbeid, veiledet praksis, praksisrettet undervisning og selvstudium. Skriftlig dokumentasjon av egen læringsprosess opp mot mål for kliniske studier.

  Praksis

  8 uker.

  Emneevaluering

  Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.

  Litteratur

  Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


  Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

  Sist oppdatert: 18.09.2020

  Historikk