en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BSYPS1_2

Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Psykisk helsearbeid

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Denne praksisperioden er knyttet til psykisk helsearbeid. Det forventes at studenten tilegner seg ferdigheter og kunnskaper, og arbeider med egne holdninger i samsvar med kriterier for faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie. Det forventes at studenten utvikler sykepleiefaglig kompetanse innen områdene yrkesetikk og jus, samhandling, pasientrettet sykepleie, pedagogikk, ledelse og læring. Studenten skal integrere teoretisk kunnskap og erfarings- og forskningsbasert kunnskap på en reflektert måte. Det forventes at studenten tar ansvar for egen læring og utvikler evne til ansvarlighet og selvstendighet.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskaper
Kandidaten
 • kan anvende kunnskaper om yrkesetiske verdier og retningslinjer, samt gjeldende lovverk
 • kan anvende kunnskaper om pasienterfaringer og livsfenomener i sykepleien
 • forstår hvordan lidelse og ulike sykdomstilstander skaper ulike behov for sykepleie til pasientene og pårørende
 • kjenner til hvordan sykepleien er organisert
 • har kjennskap til sykepleierens rolle i tverrprofesjonelt samarbeid, samarbeid internt i organisasjonen og ulike nivå i helsetjenesten
 • har grunnleggende kunnskap om pedagogikk, samhandling, kommunikasjon og pasientsikkerhet, og denne kunnskapens betydning i møte med pasientene, pårørende, medstudenter og medarbeidere
 • forstår hva som påvirker kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Ferdigheter
Kandidaten
 • kan utøve sykepleie i tråd med yrkesetiske verdier og retningslinjer, samt gjeldende lovgivning, og kan reflektere over yrkesetiske og juridiske dilemma
 • kan anvende sykepleieprosessen ved å samle data, observerer, vurdere og dokumentere sykepleie ut fra pasientens helsetilstand.
 • viser innlevelse og forståelse i møte med pasienter og pårørendes opplevelser og reaksjoner på sykdom og sykdomsbehandling
 • kan utøve ferdigheter i sykepleie i samsvar med gjeldende kvalitetskrav
 • kan informere, undervise og veilede pasienter, pårørende, medstudenter og medarbeidere
 • kan ta medansvar for sykepleien til pasienter og pårørende.
 • kan administrere eget arbeid hensiktsmessig, planlegge, prioritere og delegere sykepleieoppgaver

Generell kompetanse
Kandidaten
 • kan møte pasienter og pårørende med barmhjertighet, omsorg og respekt, og styrke pasientens verdighet
 • kan reflektere over egen omsorgsvilje og omsorgsevne i møte med menneskers ulike opplevelser av, og reaksjoner, på sykdom og lidelse uansett alder, kjønn og etnisitet
 • kan reflektere over yrkesetiske verdier og gjeldende lovgivning i utøvelsen av sykepleien
 • kan reflektere over og være aktiv i sin faglige og personlige utvikling
 • erkjenner eget ansvar for å søke, vurdere og anvende relevant fag- og forskningslitteratur i utøvelse av sykepleie

Innhold

I dette emnet skal studenten gjennomføre praksisforberedende undervisning innen praksis i psykisk helsearbeid i regi av Det helsevitenskapelige fakultet (HV), samt tilegne seg kompetanse som sykepleier innen praksis i psykisk helsearbeid. De kliniske studiene er veiledet og vurdert. Det innebærer at studiet er planlagt og målrettet, og at studenten får jevnlig veiledning, oppfølging og vurdering fra HV og praksisstedet. Organiseringen av veiledningstilbudet og fordelingen av veiledningsoppgaver mellom kontaktsykepleier og lærer avtales og nedfelles i en veiledningskontrakt. Organisert veiledningstilbud er å betrakte som tid i praksis.
Retningslinjer for praksisforberedende undervisning og kliniske studier:
Praksisforberedende undervisning er tilrettelagt av HV i samarbeid med praksisfeltet og er i forkant av praksis. De kliniske studiene i 3. semester går over 9 uker med gjennomsnittlig 30 timer pr uke knyttet til praksisstedet. Studentene følger praksisstedet sin arbeidstid. De følger minimum 60 % av kontaktsykepleiers vakter, og innbefatter 1 helg. I løpet av første uke utarbeides en turnusplan for når studenten skal være til stede i avdelingen. Planen godkjennes av avdelingssykepleier og lærer. Studenten planlegger og dokumenterer sin læringsprosess ut fra læringsutbytte, læringsbehov og tilgjengelige læresituasjoner i praksis. Studenten har rett på jevnlig veiledning og vurdering fra kontaktsykepleier og lærer slik at hun/han blir orientert om sitt kompetansenivå.
Vurderingen av studentens kompetanse skjer med utgangspunkt i studieprogrammets læringsutbytte og studentens dokumentasjon av egen læring. Studentens læringsprogresjon vurderes midtveis og ved slutten av praksisperioden. Hensikten er å dokumentere i hvilken grad læringsutbyttet for de kliniske studiene er nådd. Vurderingen vil også være veiledende for studentens videre studieforløp. Vurderingsresultatet arkiveres ved HV. Studenten får kopi av dette.
Dersom det på et tidspunkt kan være tvil om studenten vil bestå praksisperioden, skal studenten gis skriftlig beskjed om dette snarest og senest 3 uker før praksisperiodens slutt. I så fall må studenten vise tilfredsstillende fremgang i løpet av de siste 3 ukene for å bestå. Skulle studenten til tross for tilfredsstillende studieprogresjon ved midtvurdering vise handling / atferd som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå praksis, kan studenten likevel få karakteren ikke bestått selv om forutgående tvilsmelding ikke er gitt.

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
 • BSY151 Grunnleggende sykepleie, BSY152 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1, BSY153 Legemiddelregning, BSY154 Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon, BSY155 Sykepleiens grunnlagstenkning, BSYP01 Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie
 • BSY152 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1, BSY154 Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag, BSY155 Sykepleiens grunnlagstenkning, BSY156 Grunnleggende sykepleie, BSYP01 Kliniske studier med fokus på grunnleggende sykepleie

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis1/19 ukerBestått - Ikke bestått
Vurderingskriterier for bestått/ikke bestått kliniske studier framkommer i vurderingsskjema for praksis 3. semester. Dette innebærer at krav til 90% tilstedeværelse må være overholdt. Dersom studenten har fravær utover 10% kan Det helsevitenskapelige fakultet etter individuell søknad fra studenten vurdere om forholdene kan legges til rette slik at studiene kan gjennomføres til normert tid. Forutsetningen er at fraværet ikke overstiger 20% av praksisperioden.
Dersom de kliniske studiene avbrytes etter 2 uker i klinisk praksis, regnes dette som et forsøk.
Konsekvenser ved ikke bestått praksis:
Studenter som ikke har fullført og bestått emnet, vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i eventuelle påfølgende emner hvor dette emnet er angitt som forkunnskapskrav.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

100% Tilstedeværelse ved praksisforberedende undervisning
Dersom studenten ikke er tilstede ved praksisforberedende undervisning må studenten, etter nærmere angitt oppgavetekst og retningslinjer, levere inn en skriftlig oppgave. Denne må være levert og vurdert innen de to første ukene. Ved ikke godkjent skriftlig oppgave mister studenten retten til å gjennomføre praksis.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Åse Undersrud Bergesen
Praksiskoordinator
Hilde Knutsen , Sigrid Grøtteland
Studieprogramleder
Bodil Bø

Arbeidsformer

Veiledet praksis, praksisrettet undervisning og selvstudium.
Skriftlig dokumentasjon av læringsprosess i forhold til læringsutbytte og utarbeidelse av en behandlingsplan/pleieplan og et fagnotat.

Praksis

9 uker

Åpent for

Sykepleie - bachelorstudium

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UIS.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 18.09.2020

Historikk