en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BSYPRA4_1

Kliniske studier: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet består av to deler:
 • Del I: Praksisforberedende undervisning
 • Del II: Kliniske studier

Emnet gir både en innføring i kunnskapsgrunnlaget og en praktisk erfaring med utøvelse av sykepleie til pasienter med psykiske lidelser, kirurgiske og medisinske tilstander og diagnoser innen spesialisthelsetjenesten eller kommunehelsetjenesten. De kliniske studiene innebærer aktiv læring hvor studenten i møte med pasienter, pårørende og samarbeid med helsepersonell engasjeres i og erfarer realistiske læringssituasjoner og problemstillinger for å styrke sin sykepleiefaglige identitet og kompetanse. De kliniske studiene vil gi innsikt i kompleksiteten i sykepleiefaget og i yrkesutøvelsen og vil foregå innen ett av følgende områder:
 1. Avdeling for psykisk helse i kommune- og spesialisthelsetjenesten
 2. Kirurgisk avdeling i spesialisthelsetjenesten
 3. Medisinsk avdeling i kommune- og spesialisthelsetjenesten
 4. Hjemmebaserte tjenester i kommunehelsetjenesten

Fokuset for de kliniske studiene er omsorgsfull og faglig forsvarlig sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer og deres pårørende.
I emnet skal studenten arbeide med og tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger i samsvar med kriterier for faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie. Studenten skal utvikle sykepleiefaglig handlingskompetanse innen områdene; yrkesetikk og juss, samhandling og kommunikasjon, pasientrettet sykepleie, pasientsikkerhet, pedagogikk og ledelse. Studenten skal lære å integrere teoretisk kunnskap og erfarings- og forskningsbasert kunnskap på en reflektert og selvstendig måte.
Studentens sykepleiefaglige identitet og evne til å utøve faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie utvikles gjennom kliniske erfaringer i møte med pasienter og pårørende, i samarbeid med medarbeidere i praksis samt gjennom veiledning, refleksjon og anvendelse av relevant teori. Studenten har ansvar for egen læring og for å utvikle evnen til ansvarlighet og selvstendighet. Viktigheten av å reflektere rundt egen praksis, innsats og utvikling står sentralt.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten:
 • Kan forstå hvordan lidelse og ulike sykdomstilstander skaper ulike behov for sykepleie til pasienten og pårørende
 • Har kunnskap om tverrprofesjonelt samarbeid, samarbeid internt i organisasjonen og mellom ulike nivå i helsetjenesten
 • Har kunnskap om sentrale teknologiske og digitale løsninger som brukes i behandling av mennesker med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer
 • Har kunnskap om hvordan man kan oppdatere sin fagkunnskap
 • Har kunnskap om pre- og postoperativ sykepleie
 • Har kunnskap om psykisk helse og psykiske lidelser og sykdommer


Ferdigheter
Kandidaten:
 • Kan reflektere over og håndtere etiske problemstillinger, samt justere egen praksis i sin tjenesteutøvelse
 • Kan utøve faglig skjønn i tråd med yrkesetiske verdier og gjeldende lovgivning
 • Kan anvende kunnskap om pasienterfaringer og livsfenomener i sykepleien samt vise innlevelse og forståelse i møte med pasienters og pårørendes opplevelser og reaksjoner på sykdom og sykdomsbehandling
 • Kan anvende faglig kunnskap om helse og sykdom for å systematisk observerer, vurdere, beslutte, iverksette og dokumentere hensiktsmessige sykepleietiltak, samt evaluere effekten av disse og justere ved behov
 • Kan beherske kartleggings-, vurdering-, dokumentasjons- og kommunikasjonsverktøy i sykepleieutøvelsen
 • Kan beherske sykepleieprosessen ved å samle data, observere, vurdere og dokumentere sykepleie ut fra pasientens helsetilstand og iverksette tiltak på bakgrunn av dette
 • Kan beherske ferdigheter i sykepleie i samsvar med gjeldende kvalitetskrav
 • Kan informere, undervise og veilede pasienter, pårørende, medstudenter og medarbeidere
 • Kan anvende kunnskap om lærings-, mestrings- og endringsprosesser i veiledning og undervisning av pasienter og pårørende, studenter og relevant personell
 • Kan identifisere og vurdere risikofaktorer knyttet til individ, system og miljø, samt dokumentere og systematisk følge opp dette, deriblant iverksette relevante tiltak
 • Kan anvende kunnskap om kulturkompetanse og kulturforståelse i vurdering, planlegging, gjennomføring og evaluering av sykepleie
 • Kan anvende teknologi og digitale løsninger i den hensikt å understøtte pasienters og pårørendes ressurser, mestringsmuligheter og medvirkning
 • Kan reflektere og kritisk vurdere etiske og juridiske utfordringer ved bruk av teknologi og digitale løsninger
 • Kan beherske relevant medisinsk teknisk utstyr
 • Kan anvende kunnskap for å iverksette tiltak som fremmer god psykisk helse
 • Kan beherske smittevernstiltak for å forhindre spredning av uønskede mikrober
 • Kan anvende kunnskap om utredning, behandling og oppfølging for å understøtte pasientens beslutningsgrunnlag
 • Kan anvende faglig kunnskap og relevante forsknings- og utviklingsarbeid i praktiske problemstillinger og kan treffe begrunnede valg i tråd med kunnskapsbasert praksis
 • Kan anvende oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere i sin tjenesteutøvelse
 • Kan anvende kunnskap om barn og unges behov for behandling og/eller tjenester og kan sikre deres medvirkning og rettigheter
 • Kan anvende faglig kunnskap for å initiere og bidra til tverrfaglig, tverrprofesjonell og tverrsektoriell samhandling for å sikre koordinering, helhetlig og sammenhengende behandlingsforløp på tvers av virksomheter og nivåer
 • Kan anvende kunnskap om helsefremmende, forebyggende og arbeidsinkluderende tiltak i utøvelsen av sykepleie
 • Kan vurdere situasjoner som kan utvikle seg truende for pasienter og ansatte, og kan iverksette tilta for å forebygge slike hendelser.
 • Kan reflektere over eksisterende rutiner og metoder, og kan ta initiativ til dialog om implementering av ny kunnskap og nye arbeidsmetoder


Generell kompetanse
Kandidaten:
 • Har innsikt i yrkesetiske retningslinjer, verdier og gjeldende lovverk i utøvelsen av sykepleie
 • Kan integrere og drøfte kunnskaper knyttet til pasienterfaringer og livsfenomener i sykepleie
 • Kan reflektere over sammenhenger mellom lidelse og ulike sykdomstilstander og behovet for sykepleie
 • Kan reflektere over egen omsorgsvilje og omsorgsevne i møte med menneskers ulike reaksjoner på sykdom og lidelse uansett aldre, kjønn og etnisitet
 • Kan reflektere over og ta ansvar for sin faglige og personlige utvikling
 • Kan planlegge og gjennomføre sykepleie til mennesker med sammensatte og komplekse behov i kommune- og spesialisthelsetjeneste
 • Kan planlegge og gjennomføre kommunikasjon og samhandling med pasienter og pårørende basert på respekt, medbestemmelse og integritet
 • Kan planlegge og gjennomføre målrettede samarbeidsprosesser med pasienter, pårørende og andre tjenesteutøvere, og kan forebygge og løse konflikter
 • Har innsikt i kvaliteten på sykepleie og de tjenester brukerne mottar, og kan justere egen profesjonsutøvelse
 • Kan planlegge og gjennomføre målrettede tiltak for å redusere uønskede hendelser og variasjon i helsetjenesten
 • Kan planlegge og gjennomføre kvalitetsutviklingsarbeid i samarbeid med pasient og pårørende, og kan tilpasse tjenestene i tråd med tilbakemeldinger
 • Kan planlegge og gjennomføre forsvarlig legemiddelhåndtering, herunder legemiddelregning, og kvalitetssikre den enkelte pasients legemiddelbruk
 • Kan planlegge og gjennomføre sykepleie til pasienter i palliativ fase
 • Kan planlegge og gjennomføre selvstendige vurderinger av sykepleiebehov til mennesker med urfolks- og minoritetsbakgrunn
 • Kan planlegge og gjennomføre kommunikasjon og samhandling med pasienter og pårørende basert på respekt, medbestemmelse og integritet
 • Kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig
 • Kan formidle synspunkter og dele erfaringer med andre innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • Kan lede og prioritere oppgaver i sykepleien
 • Kan planlegge og gjennomføre tiltak som sikrer trygg overføring av pasienter mellom ulike enheter og nivåer i helsetjenesten
 • Kan planlegge og gjennomføre sykepleie til pre- og postoperative pasienter
 • Kan planlegge og gjennomføre sykepleie til pasienter med psykiske lidelser og tilstander
 • Kan planlegge og gjennomføre selvstendige vurderinger av sykepleiebehovet til mennesker med urfolks- og minoritetsbakgrunn
 • Har innsikt i sammenhengene mellom helse, utdanning, arbeid og levekår, og kan anvende dette i sin tjenesteutøvelse både overfor enkeltpersoner og grupper i samfunnet, for å bidra til god folkehelse og arbeidsinkludering
 • Kan formidle synspunkter og dele erfaringer med andre innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • Kan planlegge og gjennomføre tiltak som sikrer trygg overføring av pasienter mellom ulike enheter og nivåer i helsetjenesten
 • Kan planlegge og gjennomføre tjenesteutvikling i samarbeid med pasienter og pårørende

Innhold

Innhold
 • Del I: Praksisforberedende undervisning
 • Del II: Kliniske studier

Del I: Praksisforberedende undervisning
Del I gir en teoretisk innføring i kunnskapsgrunnlaget for sykepleie til pasienter med psykiske lidelser, kirurgiske/medisinske pasienter eller pasienter i hjemmebaserte tjenester som legger grunnlaget for de kliniske studiene.
Praksisforberedende undervisning skal hjelpe studenten til å utvikle en forberedthet rettet mot praksisfeltet som læringsarena. Undervisningen skal forberede og trygge studenten til å identifisere aktuelle læresituasjoner i praksisfeltet og delta aktivt i aktuelle læresituasjoner. Det er krav om 100% tilstedeværelse i praksisforberedende undervisning.
Del II. Kliniske studier
Fokus i de kliniske studiene er omsorg og faglig forsvarlig sykepleie til pasienter med psykiske lidelser, kirurgiske/medisinske pasienter eller pasienter i hjemmebaserte tjenester. I de kliniske studiene vil studenten erfare sykepleie som yrke. De kliniske studiene skal være planlagte og målrettede hvor studenten vil motta jevnlig veiledning, tilbakemelding og vurdering fra praksisveileder fra praksisstedet og praksislærer fra Det helsevitenskapelige fakultet. Det er krav om 90% tilstedeværelse i kliniske studier.

De kliniske studiene går over 9 uker (totalt 270 timer), med gjennomsnittlig 30 timer pr uke. I tillegg forventes selvstudium, fagseminarer og veiledning med lærer slik at studieinnsatsen tilsvarer et heltidsstudium på 40 timer pr. uke.

Studenten følger praksisstedets arbeidstid og går praksisveileders vakter, inkludert to helger. Der praksisveileder har redusert stilling skal minimum 60% av studentens vakter være sammen med praksisveileder. I løpet av første uke utarbeides en turnusplan for når studenten skal være til stede i avdelingen. Turnusplanen godkjennes av praksisstedet og lærer. Organiseringen av veiledningstilbudet og fordelingen av veiledningsoppgaver mellom praksisveileder og lærer nedfelles i en veiledningskontrakt. Dette innebærer at veiledningsaktivitetene og veiledningsformene studentene tilbys i de kliniske studiene kan variere og tilpasses den enkelte students behov.

Studenten planlegger og dokumenterer sin læringsprosess ut fra læringsutbytte, læringsbehov og tilgjengelige læresituasjoner i praksis. Studenten har rett på jevnlig veiledning/vurdering fra praksisveileder og lærer slik at hun/han blir orientert om sin utvikling og sitt kompetansenivå. Vurderingen av studentens kompetanse skjer med utgangspunkt i studieprogrammets læringsutbytte, studentens dokumentasjon og refleksjon rundt egen utvikling og læring samt tilbakemeldinger fra praksisveileder. Studentens læringsprogresjon vurderes midtveis og ved slutten av praksisperioden. Hensikten med vurderingen er å dokumentere i hvilken grad læringsutbyttet for praksisperioden er nådd og hjelpe studenten til å synliggjøre sine mestrings- og vekstområder. Vurderingsresultatet arkiveres ved Det helsevitenskapelige fakultet. Studenten får kopi av dette.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Praksis1/19 ukerBestått - Ikke bestått
Vurderingskriterier for bestått/ikke bestått kliniske studier framkommer i vurderingsskjema for kliniske studier. Dette innebærer at krav om 90% tilstedeværelse må være overholdt. Dersom studenten har fravær utover 10% kan Det helsevitenskapelige fakultet etter søknad fra studenten vurdere om forholdene kan legges til rette slik at studiene kan gjennomføres til normert tid. Forutsetningen for å søke om dette er at fraværet totalt ikke overstiger 20% av tiden i de kliniske studiene. Dersom de kliniske studiene avbrytes etter to uker etter de kliniske studienes oppstart, regnes dette som ett forsøk.
Dersom det på et tidspunkt kan være tvil om studenten vil bestå de kliniske studiene, skal studenten gis skriftlig beskjed om dette snarest og senest 3 uker før de kliniske studiene er slutt. I så fall må studenten vise tilfredsstillende fremgang i løpet av de siste 3 ukene for å bestå.
Skulle studenten, til tross for tilfredsstillende studieprogresjon ved midtvurdering, vise handling/atferd som ikke gir grunnlag for å bestå de kliniske studiene, kan studenten likevel få karakteren Ikke bestått selv om forutgående tvilsmelding ikke er gitt.
Studenter som ikke har fullført/bestått emnet vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i påfølgende emner hvor dette emnet er angitt som forkunnskapskrav.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

100% tilstedeværelse i praksisforberedende undervisning, 100% tilstedeværelse på 2 fagseminar, 100% tilstedeværelse ved organisert lærerveiledning, Godkjent refleksjonsnotat
Vilkår for vurdering i klinisk praksis
 1. 100% tilstedeværelse i praksisforberedende undervisning
 2. 100% tilstedeværelse på 2 fagseminar
 3. 100% tilstedeværelse ved organisert lærerveiledning
 4. Godkjent refleksjonsnotat


Konsekvenser når obligatoriske undervisningsaktiviteter ikke innfris:
Vedrørende vilkår 1:
 • Ikke innfridd krav til 100% tilstedeværelse medfører at studenten må levere en skriftlig oppgave etter nærmere angitte retningslinjer. Denne må være levert og vurdert innen de to første ukene etter oppstart i praksis. Ved ikke godkjent skriftlig oppgave mister studenten retten til å gjennomføre praksis i BSYxx3.

Vedrørende vilkår 2:
 • Ikke innfridd krav til 100% tilstedeværelse medfører at studenten må levere en skriftlig oppgave etter nærmere angitte retningslinjer. Denne må være levert og vurdert innen den første ukene etter fagseminaret. Ved ikke godkjent skriftlig oppgave vil dette gjenspeiles i vurderingsskjema til midt- og/eller sluttvurdering.

Vedrørende vilkår 3:
 • Ikke innfridd krav til 100% tilstedeværelse medfører at studenten må levere en skriftlig oppgave etter nærmere angitte retningslinjer. Denne må være levert og vurdert innen den første ukene etter fagseminaret. Ved ikke godkjent skriftlig oppgave vil dette gjenspeiles i vurderingsskjema til midt- og/eller sluttvurdering.

Vedrørende vilkår 4:
 • Studenten skal utarbeide et refleksjonsnotat etter nærmere angitte retningslinjer. Dette må være levert og vurdert innen midtvurdering og vurderes til godkjent/ikke godkjent. Ved ikke godkjent refleksjonsnotat ved første innlevering vil dette gjenspeiles i vurderingsskjema til midtvurdering. Ved ikke godkjent refleksjonsnotat ved første innlevering vil studenten få tilbud om ny innlevering innen sluttvurdering. Ved ikke godkjent refleksjonsnotat ved andre innlevering vil dette gjenspeiles i vurderingsskjema til sluttvurdering.

Fagperson(er)

Arbeidsformer

Forelesning, gruppearbeid, veiledet praksis, praksisrettet undervisning og selvstudium. Skriftlig dokumentasjon av egen læringsprosess opp mot mål for kliniske studier.

Praksis

9 uker

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 26.10.2020

Historikk