en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BSYPRA2_1

Kliniske studier: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet består av to deler:
 • Del I: Praksisforberedende undervisning
 • Del II: Kliniske studier

Emnet gir både en innføring i kunnskapsgrunnlaget og en praktisk erfaring med utøvelse av sykepleie til pasienter med psykiske lidelser, kirurgiske og medisinske tilstander og diagnoser innen spesialisthelsetjenesten eller kommunehelsetjenesten. De kliniske studiene innebærer aktiv læring hvor studenten i møte med pasienter, pårørende og samarbeid med helsepersonell engasjeres i og erfarer realistiske læringssituasjoner og problemstillinger for å styrke sin sykepleiefaglige identitet og kompetanse. De kliniske studiene vil gi innsikt i kompleksiteten i sykepleiefaget og i yrkesutøvelsen og vil foregå innen ett av følgende områder:
 1. Avdeling for psykisk helse i kommune- og spesialisthelsetjenesten
 2. Kirurgisk avdeling i spesialisthelsetjenesten
 3. Medisinsk avdeling i kommune- og spesialisthelsetjenesten
 4. Hjemmebaserte tjenester i kommunehelsetjenesten

Fokuset for de kliniske studiene er omsorgsfull og faglig forsvarlig sykepleie til pasienter som er akutt, kronisk og kritisk syke og deres pårørende.
I emnet skal studenten arbeide med og tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger i samsvar med kriterier for faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie. Studenten skal utvikle sykepleiefaglig handlingskompetanse innen områdene; yrkesetikk og juss, samhandling og kommunikasjon, pasientrettet sykepleie, pasientsikkerhet, pedagogikk og ledelse. Studenten skal lære å integrere teoretisk kunnskap og erfarings- og forskningsbasert kunnskap på en reflektert og selvstendig måte.
Studentens sykepleiefaglige identitet og evne til å utøve faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie utvikles gjennom kliniske erfaringer i møte med pasienter og pårørende, i samarbeid med medarbeidere i praksis samt gjennom veiledning, refleksjon og anvendelse av relevant teori. Studenten har ansvar for egen læring og for å utvikle evnen til ansvarlighet og selvstendighet. Viktigheten av å reflektere rundt egen praksis, innsats og utvikling står sentralt.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten
 • har avansert kunnskap om normale svangerskap, fødsler og barseltid for mor og barn
 • har avansert kunnskap om amming og tilknytningsprosessen mellom mor og barn
 • har kunnskap om gjeldende seleksjonskriterier

Ferdigheter
Kandidaten (med tett veiledning og «hands-on»)
 • anvender jordmorfaglige ferdigheter som Leopolds håndgrep, vurdering av fosterlyd og rier, og fremmer det normale fødselsforløp. Vurderer behov for episiotomi, eventuelle rifter og suturering av disse.
 • vurderer og iverksetter tiltak i samarbeid med kontaktjordmor ved mottak av den gravide kvinnen, under fødsel og i barseltida
 • viser empati, bruker prinsipper for god kommunikasjon og brukerinvolvering i forhold til samarbeidspartnere og i møte med den enkelte bruker og hennes familie
 • dokumenterer og rapporterer i tråd med lokale rutiner, gjeldende retningslinjer og faglige veiledere.

Generell kompetanse
Kandidaten
 • anvender avansert kunnskap om svangerskapets fysiologi og psykososiale faktorer for å styrke kvinnens opplevelse av mestring og egenomsorg
 • analyserer kliniske problemstillinger og handler i tråd med faglige og etiske retningslinjer
 • har innsikt i og gjør rede for egen jordmorfaglige kompetanse, relasjonskompetanse og egen faglige utvikling
 • kommuniserer med brukere og samarbeidspartnere om faglige problemstillinger relatert til svangerskap, fødsel og barsel både i kommune- og spesialisthelsetjenesten

Innhold

 • Del I: Praksisforberedende undervisning
 • Del II: Kliniske studier

Del I: Praksisforberedende undervisning
Del I gir en teoretisk innføring i kunnskapsgrunnlaget for sykepleie til pasienter med psykiske lidelser, kirurgiske/medisinske pasienter eller pasienter i hjemmebaserte tjenester som legger grunnlaget for de kliniske studiene.
Praksisforberedende undervisning skal hjelpe studenten til å utvikle en forberedthet rettet mot praksisfeltet som læringsarena. Undervisningen skal forberede og trygge studenten til å identifisere aktuelle læresituasjoner i praksisfeltet og delta aktivt i aktuelle læresituasjoner. Det er krav om 100% tilstedeværelse i praksisforberedende undervisning.
Del II. Kliniske studier
Fokus i de kliniske studiene er omsorg og faglig forsvarlig sykepleie til pasienter med psykiske lidelser, kirurgiske/medisinske pasienter eller pasienter i hjemmebaserte tjenester. I de kliniske studiene vil studenten erfare sykepleie som yrke. De kliniske studiene skal være planlagte og målrettede hvor studenten vil motta jevnlig veiledning, tilbakemelding og vurdering fra praksisveileder fra praksisstedet og praksislærer fra Det helsevitenskapelige fakultet. Det er krav om 90% tilstedeværelse i kliniske studier.
De kliniske studiene går over 9 uker (totalt 270 timer), med gjennomsnittlig 30 timer pr uke. I tillegg forventes selvstudium, fagseminarer og veiledning med lærer slik at studieinnsatsen tilsvarer et heltidsstudium på 40 timer pr. uke.
Studenten følger praksisstedets arbeidstid og går praksisveileders vakter, inkludert to helger. Der praksisveileder har redusert stilling skal minimum 60% av studentens vakter være sammen med praksisveileder. I løpet av første uke utarbeides en turnusplan for når studenten skal være til stede i avdelingen. Turnusplanen godkjennes av praksisstedet og lærer. Organiseringen av veiledningstilbudet og fordelingen av veiledningsoppgaver mellom praksisveileder og lærer nedfelles i en veiledningskontrakt. Dette innebærer at veiledningsaktivitetene og veiledningsformene studentene tilbys i de kliniske studiene kan variere og tilpasses den enkelte students behov.
Studenten planlegger og dokumenterer sin læringsprosess ut fra læringsutbytte, læringsbehov og tilgjengelige læresituasjoner i praksis. Studenten har rett på jevnlig veiledning/vurdering fra praksisveileder og lærer slik at hun/han blir orientert om sin utvikling og sitt kompetansenivå. Vurderingen av studentens kompetanse skjer med utgangspunkt i studieprogrammets læringsutbytte, studentens dokumentasjon og refleksjon rundt egen utvikling og læring samt tilbakemeldinger fra praksisveileder. Studentens læringsprogresjon vurderes midtveis og ved slutten av praksisperioden. Hensikten med vurderingen er å dokumentere i hvilken grad læringsutbyttet for praksisperioden er nådd og hjelpe studenten til å synliggjøre sine mestrings- og vekstområder. Vurderingsresultatet arkiveres ved Det helsevitenskapelige fakultet. Studenten får kopi av dette.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis1/19 ukerBestått - Ikke bestått
Vurderingskriterier for bestått/ikke bestått kliniske studier framkommer i vurderingsskjema for kliniske studier. Dette innebærer at krav om 90% tilstedeværelse må være overholdt. Dersom studenten har fravær utover 10% kan Det helsevitenskapelige fakultet etter søknad fra studenten vurdere om forholdene kan legges til rette slik at studiene kan gjennomføres til normert tid. Forutsetningen for å søke om dette er at fraværet totalt ikke overstiger 20% av tiden i de kliniske studiene. Dersom de kliniske studiene avbrytes etter to uker etter de kliniske studienes oppstart, regnes dette som ett forsøk.
Dersom det på et tidspunkt kan være tvil om studenten vil bestå de kliniske studiene, skal studenten gis skriftlig beskjed om dette snarest og senest 3 uker før de kliniske studiene er slutt. I så fall må studenten vise tilfredsstillende fremgang i løpet av de siste 3 ukene for å bestå.
Skulle studenten, til tross for tilfredsstillende studieprogresjon ved midtvurdering, vise handling/atferd som ikke gir grunnlag for å bestå de kliniske studiene, kan studenten likevel få karakteren Ikke bestått selv om forutgående tvilsmelding ikke er gitt.
Studenter som ikke har fullført/bestått emnet vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i påfølgende emner hvor dette emnet er angitt som forkunnskapskrav.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

100% tilstedeværelse i praksisforberedende undervisning, 100% tilstedeværelse ved 2 fagseminar, 100% tilstedeværelse ved organisert lærerveiledning, Godkjent refleksjonsnotat
Vilkår for vurdering i klinisk praksis
 1. 100% tilstedeværelse i praksisforberedende undervisning
 2. 100% tilstedeværelse ved 2 fagseminar
 3. 100% tilstedeværelse ved organisert lærerveiledning
 4. Godkjent refleksjonsnotat

Konsekvenser når obligatoriske undervisningsaktiviteter ikke innfris:
Vedrørende vilkår 1:
 • Ikke innfridd krav til 100% tilstedeværelse medfører at studenten må levere en skriftlig oppgave etter nærmere angitte retningslinjer. Denne må være levert og vurdert innen de to første ukene etter oppstart i praksis. Ved ikke godkjent skriftlig oppgave mister studenten retten til å gjennomføre praksis i BSYxx1.

Vedrørende vilkår 2:
 • Ikke innfridd krav til 100% tilstedeværelse medfører at studenten må levere en skriftlig oppgave etter nærmere angitte retningslinjer. Denne må være levert og vurdert innen den første ukene etter fagseminaret. Ved ikke godkjent skriftlig oppgave vil dette gjenspeiles i vurderingsskjema til midt- og/eller sluttvurdering.

Vedrørende vilkår 3:
 • Ikke innfridd krav til 100% tilstedeværelse medfører at studenten må levere en skriftlig oppgave etter nærmere angitte retningslinjer. Denne må være levert og vurdert innen den første ukene etter fagseminaret. Ved ikke godkjent skriftlig oppgave vil dette gjenspeiles i vurderingsskjema til midt- og/eller sluttvurdering.

Vedrørende vilkår 4:
 • Studenten skal utarbeide et refleksjonsnotat etter nærmere angitte retningslinjer. Dette må være levert og vurdert innen midtvurdering og vurderes til godkjent/ikke godkjent. Ved ikke godkjent refleksjonsnotat ved første innlevering vil dette gjenspeiles i vurderingsskjema til midtvurdering. Ved ikke godkjent refleksjonsnotat ved første innlevering vil studenten få tilbud om ny innlevering innen sluttvurdering. Ved ikke godkjent refleksjonsnotat ved andre innlevering vil dette gjenspeiles i vurderingsskjema til sluttvurdering.

Fagperson(er)

Arbeidsformer

Forelesning, gruppearbeid, veiledet praksis, praksisrettet undervisning og selvstudium. Skriftlig dokumentasjon av egen læringsprosess opp mot mål for kliniske studier.

Praksis

9 uker

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 22.09.2020

Historikk