en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BSYP01_2

Kliniske studier med fokus på grunnleggende sykepleie

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Praksisperioden er knyttet til sykehjem/omsorgsbolig innen kommunehelsetjenesten, der fokus er sykepleie i forhold til menneskets grunnleggende behov.
Det forventes at studenten arbeider med og tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger i samsvar med kriterier for faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie. Videre forventes det at studenten utvikler sykepleiefaglig kompetanse innen områdene yrkesetikk og juss, samhandling, pasientrettet sykepleie, pedagogikk og ledelse. Studenten skal integrere teoretisk kunnskap og erfarings- og forskningsbasert kunnskap på en reflektert måte.
Studentens sykepleiefaglige identitet og evne til å utøve forsvarlig og omsorgsfull sykepleie utvikles gjennom veiledning, refleksjon og anvendelse av relevant teori som grunnlag for sykepleieutøvelsen. Det forventes at studenten tar ansvar for egen læring og ved det utvikler evne til ansvarlighet og selvstendighet.
Emnet består av tre deler:
Del 1: Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt
Del 2: Praksisforberedende undervisning
Del 3: Kliniske studier i sykehjem/omsorgsbolig med fokus på grunnleggende sykepleie

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten:
- kan anvende kunnskap om sykepleiens egenart, sentrale verdier og yrkesetikk, begreper og livsfenomener i møte med pasienten
- kan anvende kunnskap knyttet til pasientens grunnleggende behov
- kan anvende kunnskap om aldringsprosessen i møte med den eldre pasienten
- har forståelse for sykepleierens ansvars- og funksjonsområder
- kan anvende kommunikasjonskunnskap i møte med pasient, pårørende, medstudent og medarbeider
- kjenner til lovverk knyttet til pasient og helsepersonell i sykehjem/omsorgsbolig
Ferdigheter
Kandidaten:
- kan ivareta pasienten ut fra en forståelse for hennes/hans grunnleggende behov og erfarte livsfenomener
- kan planlegge og utøve sykepleie i samarbeid med pasient og pårørende på en omsorgsfull, etisk og faglig forsvarlig måte
- kan anvende sykepleieprosessen ved å samle data, observere, vurdere og dokumentere grunnleggende sykepleie ut fra pasientens helsetilstand og ut fra hans reaksjon, opplevelse og beskrivelse av sin livssituasjon
- kan utøve grunnleggende sykepleieferdigheter på en omsorgsfull og faglig forsvarlig måte
- kan understøtte pasientens livsvilje, lindre lidelse og møte pasienten på en omsorgsfull måte
- kan reflektere over egen relasjonskompetanse i samhandling med pasient, pårørende og medarbeider
- kan utøve grunnleggende sykepleie i møte med den eldre pasienten
Generell kompetanse
Kandidaten:
- vedkjenner seg sykepleierens ansvar for å ivareta pasientens grunnleggende behov
- vedkjenner seg sykepleierens ansvar for å møte pasienten med barmhjertighet, omsorg og respekt, og styrke pasientens verdighet
- kan reflektere over egen evne til å utøve omsorgsfull og faglig forsvarlig sykepleie i møte med pasient
- kan reflektere kritisk over egen og andres sykepleieutøvelse
- kan anvende yrkesetiske retningslinjer i arbeid med sykepleiefaglige problemstillinger

Innhold

Del 1.Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt
Del 2. Praksisforberedende undervisning
Praksisforberedende undervisning skal hjelpe studenten til å utvikle en forberedthet rettet mot praksisfeltet som læringsarena. Undervisningen skal forberede studenten til både å kunne identifisere aktuelle læresituasjoner i praksisfeltet, og til å våge og gå aktivt inn i aktuelle læresituasjoner. Praksisforberedende undervisning er 100% nærværspliktig.
Del 3. Kliniske studier i sykehjem/omsorgsbolig med fokus på grunnleggende sykepleie
Fokus i de kliniske studiene er omsorg og grunnleggende sykepleie. Studenten skal tidlig erfare sykepleie som yrke. De kliniske studiene i sykehjem/omsorgsbolig skal være planlagt, målrettet og ha jevnlig veiledning og vurdering fra Det helsevitenskapelige fakultet og praksisstedet. De kliniske studiene er 90% nærværspliktig.
Retningslinjer for kliniske studier:
De kliniske studiene i 2. semester går over 8 uker (totalt 240 timer), med gjennomsnittlig 30 timer pr uke. I tillegg til dette forventes selvstudium, slik at studieinnsatsen tilsvarer et heltidsstudium.
Studenten følger praksisstedet sin arbeidstid, går minimum 60 % av kontaktsykepleiers vakter og går minimum 1 helg. I løpet av første uke utarbeides en turnusplan for når studenten skal være til stede i avdelingen. Turnusplanen godkjennes av praksisstedet og lærer. Organiseringen av veiledningstilbudet og fordelingen av veiledningsoppgaver mellom kontaktsykepleier og lærer nedfelles i en veiledningskontrakt. Organisert veiledningstilbud er å betrakte som tid i praksis.
Studenten planlegger og dokumenterer sin læringsprosess ut fra læringsutbytte, læringsbehov og tilgjengelige læresituasjoner i praksis. Tidlig i praksisperioden får studenten ansvar for å utøve sykepleie til en pasient over lengre tid.
Studenten har rett på jevnlig veiledning/vurdering fra kontaktsykepleier og lærer slik at hun/han blir orientert om sitt kompetansenivå. Vurderingen av studentens kompetanse skjer med utgangspunkt i studieprogrammets læringsutbytte og studentens dokumentasjon av egen læring.
Studentens læringsprogresjon vurderes midtveis og ved slutten av praksisperioden. Hensikten er å dokumentere i hvilken grad læringsutbyttet for praksisperioden er nådd. Vurderingen vil være veiledende for studentens videre studieforløp. Vurderingsresultatet arkiveres ved Det helsevitenskapelige fakultet. Studenten får kopi av dette.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis1/18 ukerBestått - Ikke bestått
Vurderingskriterier for bestått/ikke bestått kliniske studier framkommer i vurderingsskjema for praksis 2. semester BSYP01. Dette innebærer at 90% nærværsplikt må være overholdt. Dersom studenten har fravær utover 10% kan Det helsevitenskapelige fakultet etter søknad fra studenten vurdere om forholdene kan legges til rette slik at studiene kan gjennomføres til normert tid. Forutsetningen for å søke om dette er at fraværet totalt ikke overstiger 20% av praksisperioden.
Dersom de kliniske studiene avbrytes etter to uker etter de kliniske studienes start, regnes dette som ett forsøk.
Dersom det på et tidspunkt kan være tvil om studenten vil bestå praksisperioden, skal studenten gis skriftlig beskjed om dette snarest og senest 3 uker før praksisperiodens slutt. I så fall må studenten vise tilfredsstillende fremgang i løpet av de siste 3 ukene for å bestå.
Skulle studenten, til tross for tilfredsstillende studieprogresjon ved midtvurdering, vise handling/atferd som ikke gir grunnlag for å bestå praksis, kan studenten likevel få karakteren ikke bestått selv om forutgående tvilsmelding ikke er gitt.
Studenter som ikke har fullført/bestått emnet BSYP01 vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i påfølgende emner hvor dette emnet er angitt som forkunnskapskrav.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Nærværsplikt ved undervisning, Nærværsplikt ved signering av taushetsløftet
1. 100 % nærværsplikt i undervisning vedrørende taushetsplikt. Taushetsløftet undertegnes.
2. 100% nærværsplikt i praksisforberedende undervisning.
Konsekvenser når obligatoriske undervisningsaktiviteter ikke innfris:
Ad. 1. Ikke innfridd nærværsplikt medfører at studenten må få godkjent en skriftlig oppgave etter nærmere angitte retningslinjer for å få adgang til praksis i BSYP01. Ikke signert taushetsløfte fratar studenten adgang til praksis i BSYP01.
Ad 2. Praksisforberedende undervisning. Dersom studenten ikke er tilstede ved praksisforberedende undervisning, må studenten levere en skriftlig oppgave etter nærmere angitte retningslinjer. Denne må være levert og vurdert innen de to første ukene etter oppstart i praksis. Ved ikke godkjent skriftlig oppgave mister studenten retten til å gjennomføre praksis.

Fagperson(er)

Praksiskoordinator
Liss Merete Kristiansen , Hilde Knutsen , Sigrid Grøtteland
Emneansvarlig
Maria Handeland
Studieprogramleder
Bodil Bø

Arbeidsformer

Veiledet praksis, praksisrettet undervisning og selvstudium
Skriftlig dokumentasjon av egen læringsprosess opp mot mål for kliniske studier, utarbeidelse av en sykepleieplan og et refleksjonsnotat.

Åpent for

Sykepleie - bachelorstudium

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 15.06.2020

Historikk