en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BSYME3_2

Praksisstudier med fokus på sykepleie og sykepleierens ansvar i et samfunnsperspektiv - Medisinsk praksis

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Denne praksisperioden er knyttet til medisinsk område innen spesialisthelsetjenesten. Det forventes at studenten tilegner seg ferdigheter og kunnskaper, og arbeider med egne holdninger i samsvar med faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie. Det forventes at studenten utvikler sykepleiefaglig kompetanse innen områdene yrkesetikk og jus, samhandling, pasientrettet sykepleie, pedagogikk og ledelse. Studenten skal integrere teoretisk kunnskap, erfarings- og forskningsbasert kunnskap på en reflektert måte. Det forventes at studenten tar ansvar for egen læring ved å oppøve evnen til kreativ og kritisk tenkning, og utvikler evnen til selvstendig yrkesutøvelse.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskaper
Kandidaten
 • kan integrere og drøfte kunnskaper knyttet til pasienterfaringer og livsfenomener i sykepleien
 • kan analysere og sammenstille kunnskap om sammenhenger mellom lidelse og ulike sykdomstilstander og behovet for sykepleie
 • har kunnskaper om helsetjenestens oppbygging.
 • har kunnskap om tverrprofesjonelt samarbeid, samarbeid internt i organisasjonen og mellom ulike nivå i helsetjenesten
 • har innsikt i faktorer som påvirker kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten
 • har innsikt i åndelige og kulturelle perspektiv på helse og sykdom

Ferdigheter
Kandidaten
 • kan anvende kunnskap om pedagogikk, samhandling og kommunikasjon i møte med pasientene, pårørende, medstudenter og medarbeidere
 • kan utøve faglig skjønn i tråd med yrkesetiske verdier og gjeldende lovgivning
 • kan utøve sykepleie i tråd med sykepleieprosessen
 • kan ivareta helhetlig sykepleie til pasienter som opplever trussel om helsesvikt og som erfarer det å være syk, og som har mangelfull ivaretakelse av grunnleggende behov
 • kan reflektere over sin evne til innlevelse og forståelse i møte med pasienter og pårørende og deres opplevelse og reaksjoner på sykdom og sykdomsbehandling
 • behersker ferdigheter i sykepleie i samsvar med gjeldende kvalitetskrav
 • kan informere, undervise og veilede pasienter, pårørende, medstudenter og medarbeidere
 • kan ta medansvar og lede sykepleien til en gruppe pasienter og deres pårørende
 • kan administrere eget arbeid hensiktsmessig, planlegge, prioritere og delegere sykepleieoppgaver
 • kan arbeide helsefremmende og sykdomsforebyggende i utøvelsen av sykepleie
 • kan vurdere og bidra til å utvikle kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten
 • kan anvende ulike kartleggingsverktøy for å sikre kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Generell kompetanse
Kandidaten
 • viser innsikt i yrkesetiske verdier og gjeldende lovverk
 • har et bevisst forhold til egen omsorgsvilje og omsorgsevne i møte med menneskers ulike reaksjoner på sykdom og lidelse uansett alder, kjønn og etnisitet
 • viser innsikt i behovet for sykepleie i relasjon til hvordan mennesket erfarer lidelse og sykdom
 • har et bevisst forhold til yrkesetiske verdier og gjeldende lovgivning i utøvelsen av sykepleie
 • erkjenner betydningen av sykdomsforebygging, helsefremming og brukermedvirkning i sykepleieutøvelsen og utforming av helsetjenesten
 • viser evne og vilje til å ta ansvar for sin faglige og personlige utvikling
 • kan reflektere kritisk over sammenhenger mellom utøvelse av sykepleie, helsepolitikk og helseetikk
 • erkjenner sammenhenger mellom samfunn, velferd og levekår og hvordan det påvirker menneskers helse
 • vedkjenner sykepleierens rolle som samarbeidspartner i samhandling og tverrfaglighet innen helse- og velferdstjenesten
 • viser evne til livslang læring og kunne bidra til å utvikle kvalitet innen sykepleierfaget og i helsetjenesten

Innhold

I dette emnet skal studenten gjennomføre praksisforberedende undervisning innen medisinsk praksis i spesialisthelsetjenesten i regi av Det helsevitenskapelige fakultet (HV), samt tilegne seg kompetanse som sykepleier i medisinsk praksis. De kliniske studiene er veiledet og vurdert. Det innebærer at de er planlagt og målrettet, og at studenten får jevnlig veiledning, oppfølging og vurdering fra HV og praksisstedet. Organiseringen av veiledningstilbudet og fordelingen av veiledningsoppgaver mellom kontaktsykepleier og lærer avtales og nedfelles i en veiledningskontrakt. Organisert veiledningstilbud er å betrakte som tid i praksis.
Retningslinjer for praksisforberedende undervisning og kliniske studier:
Praksisforberedende undervisning er tilrettelagt av HV i samarbeid med praksisfeltet og er i forkant av praksis. De kliniske studiene i 5. semester går over 9 uker med gjennomsnittlig 30 timer pr uke knyttet til praksisstedet. Studentene følger praksisstedet sin arbeidstid. De følger minimum 60 % av kontaktsykepleiers vakter, inkludert 2 helger. I løpet av første uke utarbeides en turnusplan for når studenten skal være til stede i avdelingen. Planen godkjennes av avdelingssykepleier og lærer. Studenten planlegger og dokumenterer sin læringsprosess ut fra læringsutbytte, læringsbehov og tilgjengelige læresituasjoner i praksis. Studenten har rett på jevnlig veiledning og vurdering fra kontaktsykepleier og lærer slik at hun/han blir orientert om sitt kompetansenivå.
Vurderingen av studentens kompetanse skjer med utgangspunkt i studieprogrammets læringsutbytte og studentens dokumentasjon av egen læring. Studentens læringsprogresjon vurderes midtveis og ved slutten av praksisperioden. Hensikten er å dokumentere i hvilken grad læringsutbyttet for de kliniske studiene er nådd. Vurderingen vil også være veiledende for studentens videre studieforløp. Vurderingsresultatet arkiveres ved HV. Studenten får kopi av dette.
Dersom det på et tidspunkt kan være tvil om studenten vil bestå praksisperioden, skal studenten gis skriftlig beskjed om dette snarest og senest 3 uker før praksisperiodens slutt. I så fall må studenten vise tilfredsstillende fremgang i løpet av de siste 3 ukene for å bestå. Skulle studenten til tross for tilfredsstillende studieprogresjon ved midtvurdering vise handling / atferd som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå praksis, kan studenten likevel få karakteren ikke bestått selv om forutgående tvilsmelding ikke er gitt.

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
 • BSYKI1 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Kirurgisk praksis, BSYKO2 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Kommunehelsetjenesten
 • BSYKI1 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Kirurgisk praksis, BSYKO2 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Kommunehelsetjenesten
Begge praksisperiodene som tilhører 2. studieår må være bestått.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis1/19 ukerBestått - Ikke bestått
Vurderingskriterier for bestått/ikke bestått kliniske studier framkommer i vurderingsskjema for praksis 5. semester. Dette innebærer at krav til 90% tilstedeværelse må være overholdt. Dersom studenten har fravær utover 10% kan Det helsevitenskapelige fakultet etter individuell søknad fra studenten vurdere om forholdene kan legges til rette slik at studiene kan gjennomføres til normert tid. Forutsetningen er at fraværet ikke overstiger 20% av praksisperioden.
Dersom de kliniske studiene avbrytes etter 2 uker i klinisk praksis, regnes dette som et forsøk.

Konsekvenser ved ikke bestått praksis:
Studenter som ikke har fullført og bestått emnet, vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i eventuelle påfølgende emner hvor dette emnet er angitt som forkunnskapskrav.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

100% Tilstedeværelse ved praksisforberedende undervisning
Dersom studenten ikke er tilstede ved praksisforberedende undervisning, må studenten levere en skriftlig oppgave etter nærmere angitte retningslinjer. Denne må være levert og vurdert innen de to første ukene. Ved ikke godkjent skriftlig oppgave mister studenten retten til å gjennomføre praksis.

Fagperson(er)

Praksiskoordinator
Hilde Knutsen , Sigrid Grøtteland
Emneansvarlig
Ragnhild Margrete Finnesand Michaelsen
Studieprogramleder
Bodil Bø

Arbeidsformer

Veiledet kliniske studier, praksisrettet undervisning og selvstudium.
Skriftlig dokumentasjon av læringsprosess i forhold til læringsutbytte og utarbeidelse av en behandlingsplan/pleieplan og et fagnotat.

Praksis

9 uker

Åpent for

Sykepleie - bachelorstudium

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UIS.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 24.09.2020

Historikk