en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BSYBAC_6

Bacheloroppgave i sykepleie

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Bacheloroppgaven i sykepleie er et selvstendig, akademisk arbeid. Oppgaven er en fordypning i sykepleiefaget og i forsknings- og metodekunnskap. Gjennom arbeidet med oppgaven skal studenten vurder sykepleiefaglige problemstillinger og aktuell forskningslitteratur, følge forskningsprosessen og slik bidra til forskningsbasert kunnskapsutvikling innen sykepleiefaget. Det er utarbeidet egne retningslinjer for bacheloroppgaven.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten:
 • Har bred kunnskap om forskningsprosessen
 • Har bred kunnskap om ulike forskningsmetoder
 • Har kunnskap om analyse av kvantitative og kvalitative data


Ferdigheter
Kandidaten:
 • Kan utforme prosjektbeskrivelse til bacheloroppgaven
 • Kan anvende relevant forskningsmetode til valgt problemstilling/problemformulering
 • Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid i eget arbeid


Generell kompetanse
Kandidaten:
 • Kan ivareta forskningsetiske prinsipper i akademisk arbeid
 • Kan kritisk vurdere eget og andres vitenskapelige arbeid
 • Kan på bakgrunn av forskningsbasert kunnskap, formidle sentralt fagstoff og argumentere for tiltak som kan forbedre praksis
 • Kan oppdatere sin fagkunnskap på bakgrunn av systematisk innhenting av ny forskningslitteratur
 • Kan identifisere områder i sykepleie som krever kvalitetsforbedring, faglig utvikling og forskning

Innhold

 • Introduksjon til bacheloroppgaven
 • Forskningsprosessen
 • Kvalitative metoder
 • Kvantitative metoder
 • Metasyntese og litteraturoversikt
 • Kvantitative og kvalitative analysemetoder
 • Forskningsetiske prinsipper
 • Medstudentrespons
 • Strategier for databasesøk

Forkunnskapskrav

BSY250 Klinisk sykepleie del A, BSY251 Klinisk sykepleie - Del B, BSY252 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2 Del A, BSY253 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2 Del B, BSYKI1 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Kirurgisk praksis, BSYKI2 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Kirurgisk praksis, BSYKO1 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Kommunehelsetjenesten, BSYKO2 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Kommunehelsetjenesten, BSYME1 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Medisinsk praksis, BSYME2 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Medisinsk praksis, BSYPS1 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Psykisk helsearbeid, BSYPS2 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Psykisk helsearbeid
Alle emner i 1. og 2.studieår av Bachelor i sykepleie ved UiS

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Bacheloppgave1/1 A - F
Bacheloroppgaven er primært litteraturbasert. Det gis imidlertid mulighet til å velge empirisk undersøkelse, men da etter søknad til emneansvarlig. Oppgaven skal i utgangspunktet skrives av to studenter sammen. Unntaksvis og etter søknad til emneansvarlig, kan en få innvilget å skrive enten (a) individuelt eller (b) tre personer sammen.
Oppgavens lengde: 8000 ord
Det helsevitenskapelige fakultet oppnevner veileder for den enkelte bacheloroppgave. Det gis inntil 4 veiledningstimer pr bacheloroppgave. Studentene har selv ansvar for å avtale veiledningstid. I tillegg tilbys 1 gruppeveiledning. Hensikten med gruppeveiledningen er å presentere egne oppgaver for hverandre samt kritisk vurdere eget og andres arbeid.
Som del av bacheloroppgaven skal studentene etter innlevering presentere oppgaven sin i mindre grupper.
Studenter som ikke har fullført og bestått emnet, senest ved ny/utsatt prøve, vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i eventuelle påfølgende emner hvor dette emnet er angitt som forkunnskapskrav.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Prosjektplan til bacheloroppgaven
Konsekvenser når obligatoriske undervisningsaktiviteter ikke innfris:
Vedrørende vilkår 1:
 • Ikke godkjent prosjektplan fratar studenten adgang til eksamen i BSYBAC

Fagperson(er)

Arbeidsformer

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 18.09.2020

Historikk