en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BSYBAC_5

Selvstendighet og ansvar i sykepleie

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet består av tre deler:
Del 1: Bacheloroppgaven
Del 2: Fordypningspraksis
Del 3: Tverrprofesjonell simulering
Emnet gir en innføring i ulike forskningsmetoder. Studenten(e) skal utarbeide en bacheloroppgave innen sykepleiefaget der teoretiske perspektiver inngår og forskningsmetode anvendes. I fordypningspraksisen skal studenten ta ansvar, vise selvstendighet og anvende forskningsbasert omsorg og sykepleie til pasienter og pårørende. Studenten skal videre oppøve sin evne til tverrprofesjonelt samarbeid.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten
 • kan redegjøre for ulike forskningsmetoder og anvendelsen av dem
 • kan begrunne sykepleieutøvelse ut fra fag- og forskningslitteratur

Ferdigheter
Kandidaten
 • kan utarbeide problemstilling/problemformulering med relevans for sykepleierens oppgaver og funksjon
 • kan anvende relevant forskningsmetode til valgt problemstilling/problemformulering
 • kan diskutere og anvende forskningsfunn i sykepleiepraksis
 • kan begrunne og utøve faglig forsvarlig sykepleie
 • kan samarbeide tverrprofesjonelt internt i egen organisasjon og mellom ulike nivåer i helsetjenesten

Generell kompetanse
Kandidaten
 • kan ivareta sykepleierens selvstendige funksjon i helsetjenesten
 • kan reflektere kritisk over egen og andres sykepleieutøvelse
 • kan innhente, vurdere og anvende forskningsresultater i sin sykepleieutøvelse
 • kan identifisere områder i sykepleie som krever kvalitetsforbedring, faglig utvikling og forskning
 • kan gjøre selvstendige faglige vurderinger og ta totalansvar for sykepleien til en gruppe pasienter

Innhold

Del 1 Bacheloroppgave
 • Hvordan utarbeide en litteraturbasert oppgave
 • Kvalitative metoder
 • Kvantitative metoder
 • Metasyntese og litteraturoversikt
 • Strategier for databasesøk

Bacheloroppgaven er litteraturbasert. Det gis mulighet til å velge empirisk undersøkelse, men da etter søknad til emneansvarlig.
Oppgaven skal i utgangspunktet skrives av to studenter sammen. Unntaksvis og etter søknad til emneansvarlig, kan en få innvilget å skrive enten (a) individuelt eller (b) tre personer sammen.
Oppgavens lengde: 10 000 ord.
Det helsevitenskapelige fakultet oppnevner veileder for den enkelte bacheloroppgave. Det gis inntil 4 veiledningstimer pr bacheloroppgave. Studentene har selv ansvar for å avtale veiledningstid. I tillegg tilbys 2 gruppeveiledninger. Hensikten med gruppeveiledningen er å presentere egne prosjekt for hverandre samt kritisk vurdere eget og andres arbeid.
Del 2 Fordypningspraksis - 6 uker (180 t)
I fordypningspraksis fokuseres det på studentens ansvarlighet og selvstendige funksjon som sykepleier. Gode samarbeidsevner og evne til kritisk vurdering av sykepleieutøvelse vektlegges også i denne praksisen.
Studentene fordeles etter nærmere retningslinjer på følgende praksisområder:
A: Kommunehelsetjenesten
B: Spesialisthelsetjenesten
C: Annen praksis med sykepleiefaglig relevans
Praksisperioden er veiledet og vurdert. Studenten utarbeider læringsmål for praksisperioden med utgangspunkt i:
 • Egne læringsbehov
 • Praksisstedets egenart
 • Relevante læringsutbytter knyttet til emnet BSYBAC_5

Læringsmålene godkjennes av praksislærer. Målene sendes lærer innen utgangen av første praksisuke. Ved ikke godkjente læringsmål for fordypningspraksis, får ikke studenten fullføre praksisen.
Fordypningspraksis vurderes til bestått - ikke bestått basert på studentens egenevaluering og godkjenning av denne fra kontaktsykepleier. Studentens evaluering skal ta utgangspunkt i de godkjente læringsmålene for praksisperioden.
Studenten følger praksisplassens arbeidstid med gjennomsnittlig 30 timer pr uke, og følger minimum 60% av kontaktsykepleiers vakter. Turnusplan godkjennes av avdelingssykepleier og praksislærer i løpet av første praksisuke. Det er krav om 90 % tilstedeværelse i praksisperioden.
Dersom studenten i praksis har dokumentert fravær ut over 10%, kan Det helsevitenskapelige fakultet etter søknad fra studenten, vurdere om forholdene kan legges til rette slik at studiene kan gjennomføres til normert tid. Forutsetningen for å søke om dette, er at fraværet totalt ikke overstiger 20% av praksisperioden.
Del 3 Tverrprofesjonell simulering
Tverrprofesjonell simulering foregår sammen med medisinerstudenter og eventuelt lærlinger ved ambulansetjenesten. Tverrprofesjonell simulering gjennomføres i høst- og vårsemesteret.
Studenten har selv ansvar for å kontakte faglærer ved fravær. Ved ikke oppfylt krav til tilstedeværelse, gis nytt tilbud på et nærmere angitt tidspunkt.

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
 • BSY250 Sykepleie til pasient og pårørende - Del A, BSY251 Sykepleie til pasient og pårørende - Del B, BSY252 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2 Del A, BSY253 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2 Del B
 • BSY250 Klinisk sykepleie del A, BSY251 Klinisk sykepleie - Del B, BSY252 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2 Del A, BSY253 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2 Del B

For å få godkjent prosjektplanen og få levere bacheloroppgaven, samt ta fordypningspraksis, må alle forutgående teori- og praksisemner være bestått.

Det vil være mulig å gjennomføre tverrprofesjonell simuleringsdag uten at forkunnskapskravene er oppfylt.

Eksamen/vurdering

Bacheloroppgave, fordypningspraksis og pasientsikkerhetsdag
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Bacheloroppgave 1/1 A - FAlle.
Fordypningspraksis0/16 ukerBestått - Ikke bestått
Pasientsikkerhetsdag0/1 Bestått - Ikke bestått

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

1. Prosjektplan til bacheloroppgaven
Konsekvenser ved ikke innfridd krav til obligatorisk undervisningsaktivitet:
Ad. 1: Ikke godkjent prosjektplan medfører at studenten ikke har adgang til å levere bacheloroppgaven.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Elisabeth Jonassen Harbin
Studieprogramleder
Bodil Bø

Arbeidsformer

Forelesninger, selvstudium, simulering, praksisstudier og digitale læringsverktøy.

Åpent for

Sykepleie - bachelorstudium

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 05.08.2020

Historikk