en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BSY261_1

Helse, sykdom og sykepleie del 2

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnets fokus er sykepleie til mennesker med svikt i helse, samt akutt, kronisk og kritisk sykdom og bygger videre på emnet «BSY260 Helse, sykdom og sykepleie del 1». Det sentrale i emnet er pleie og behandling av den syke som syk samt dens pårørende. Grunnlaget for utøvelse av klinisk sykepleie er pasientens reaksjoner og erfaringer ved helsesvikt, sykdom, lidelse og behandling. I emnet vektlegges kunnskap om sykepleiens etiske og vitenskapelige grunnlag som utgangspunkt for å kunne møte pasienter og pårørende i deres opplevelse og erfaring med sykdom og livsfenomener. En forutsetning for å gi omsorgsfull og faglig forsvarlig sykepleie er bred medisinsk kunnskap. Emnet inneholder derfor patofysiologi, sykdommers årsaker, symptomer, sykdomsforløp og behandling innen sentrale områder. Innsikt i disse temaene gir kompetanse til å observere, vurdere og iverksette relevante sykepleietiltak, samt evaluere effekten av ulike behandlinger. Kunnskap om mestring av kronisk sykdom står sentralt og det fokuseres på en helhetlig tilnærming for å forstå og vurdere pasientens tilstand og bidra til forebygging, lindring og rehabilitering. Emnet vektlegger også kvalitet og pasientsikkerhet med et særskilt fokus på pasient- og pårørendeinvolvering, samt ledelse og teamarbeid på avdelingsnivå.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten:
 • Har kunnskap om sykepleiens vitenskapelige og etiske grunnlag
 • Har kunnskap om å møte pasienter og pårørendes åndelige og eksistensielle behov
 • Har bred kunnskap om symptomer, sykdomsforløp og behandling knyttet til sentrale sykdommer
 • Har kunnskap om farmakologi tilknyttet sentrale sykdommer og behandling av disse
 • Har bred kunnskap om pasienters og pårørendes behov for helhetlig sykepleie og sykepleierens ansvar og rolle i å bidra til lindring, rehabilitering, forebygging og behandling
 • Har kunnskap om barn og unges normale utvikling og særegne behov, inkludert kunnskap om medvirkning og rettigheter
 • Har kunnskap om pasienters og pårørendes reaksjoner og erfaringer ved sykdom og lidelse
 • Har kunnskap om pårørendes rettigheter og deres betydning for kvalitet og pasientsikkerhet
 • Har kunnskap om relevant lovverk som regulerer helsetjenesten
 • Har bred kunnskap om sykepleie til pasienter i ulike livsfaser, utsatte livssituasjoner og ved kroniske lidelser
 • Har kunnskap om palliasjon og sykepleie i livets sluttfase
 • Har kunnskap om ledelse, organisering og teamarbeid på avdelingsnivå
 • Har kunnskap om kvalitet og pasientsikkerhet innenfor nivåene i helsetjenesten


Ferdigheter
Kandidaten:
 • Kan anvende vitenskapelig og etisk kunnskap i praktiske og teoretiske problemstillinger
 • Kan observere, vurdere og begrunne pasientens behov for sykepleie og iverksette aktuelle sykepleietiltak
 • Kan planlegge og utøve sykepleie på en omsorgsfull, etisk og faglig forsvarlig måte
 • Kan samtale med barn om tema som omsorgssvikt, vold og overgrep


Generell kompetanse
Kandidaten:
 • Kan reflektere over sykepleiefaglige problemstillinger relatert til sykepleiens vitenskapelige og etiske grunnlag
 • Kan reflektere over betydningen av ulike kunnskapsformer og utvikling av faglig skjønn i sykepleie
 • Kan reflektere over pasientens og pårørendes reaksjoner og erfaringer ved helsesvikt, sykdom, lidelse og behandling
 • Evner å møte og ivareta pasientens og pårørendes reaksjoner og erfaringer ved helsesvikt, sykdom, lidelse og behandling på en faglig forsvarlig og omsorgsfull måte
 • Kan reflektere over faglig og omsorgsfull utøvelse av sykepleie
 • Kan planlegge sykepleie til akutt og kritisk syke samt kronisk syke pasienter
 • Har innsikt i sosiale og helsemessige problemer inkludert omsorgssvikt, vold, overgrep, rus- og sosioøkonomiske problemer
 • Kan planlegge tiltak som sikrer trygg overføring av pasienten mellom ulike enheter og nivåer i helsetjenesten

Innhold

 • Sykepleiens grunnlag og etikk Etikk, kunnskap og vitenskap i sykepleie
 • Å være pasient Håp og mening
 • Åndelig og eksistensielle dimensjoner
 • Ulike tilnærminger til helse
 • Ulike perspektiver på sorg
 • Farmakologi II
 • Sykdomslære innenfor områdene
   Blodsykdommer
  • Immunologiske og revmatiske sykdommer
  • Nevrologiske sykdommer
  • Endokrine sykdommer
  • Skader/sykdommer i bevegelsesapparatet
  • Sykdommer i øye, øre, nese, hals
  • Sykdommer knyttet til gynekologi og obstetrikk
  • Pediatri
 • Helhetlig behov for sykepleie til pasienter som erfarer helsesvikt og sykdom
   Sykepleie til pasienter med sykdommer i bevegelsesapparatet
  • Sykepleie til pasienter med revmatiske lidelser
  • Sykepleie til pasienter med nevrologiske lidelser
  • Sykepleie til pasienter ved diabetes mellitus
  • Sykepleie til pasienter med kreft
  • Sykepleie til pasienter med gynekologiske lidelser og obstetrikk
  • Sykepleie ved seksuelle problemer ved akutt og kronisk sykdom
  • Sykepleie ved svangerskap, fødsel og barsel
  • Sykepleie til barn og unge
  • Sykepleie og omsorg i livets sluttfase
  • Sykepleie ved omsorgssvikt, vold og overgrep
 • Mestring av kronisk sykdom
   Mestringsteorier og -strategier
 • Pårørende
   Pårørendes rettigheter
  • Samhandling og kommunikasjon med pårørende
  • Pårørendes erfaringer
 • Ledelse
   Ledelse og organisering av helsetjenesten på avdelingsnivå
 • Pasientsikkerhet
   Kvalitet og pasientsikkerhet innenfor nivåene i helsetjenesten

 • Forkunnskapskrav

  BSY250 Klinisk sykepleie del A, BSY251 Klinisk sykepleie - Del B, BSY252 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2 Del A, BSY253 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2 Del B, BSYKI1 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Kirurgisk praksis, BSYKI2 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Kirurgisk praksis, BSYKO1 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Kommunehelsetjenesten, BSYKO2 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Kommunehelsetjenesten, BSYME1 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Medisinsk praksis, BSYME2 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Medisinsk praksis, BSYPS1 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Psykisk helsearbeid, BSYPS2 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Psykisk helsearbeid
  Alle emner i 1. og 2. semester av Bachelor i sykepleie ved UiS

  Eksamen/vurdering

  Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
  Skriftlig eksamen1/1 A - FIngen hjelpemidler tillatt
  Studenter som ikke har fullført og bestått emnet, senest ved ny/utsatt prøve, vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i eventuelle påfølgende emner hvor dette emnet er angitt som forkunnskapskrav.

  Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

  Flervalgtest, 100% tilstedeværelse i forberedelse til og gjennomføring av simulering
  Konsekvenser når obligatoriske undervisningsaktiviteter ikke innfris:
  Vedrørende vilkår 1:
  • Ikke godkjent flervalgstest ved første forsøk fører til tilbud om ett nytt forsøk etter nærmere angitt tidspunkt på timeplanen. Ikke godkjent flervalgstest fratar studenten adgang til eksamen i BSY261.

  Vedrørende vilkår 2:
  Ikke innfridd krav om tilstedeværelse ved forberedelse til simulering medfører at studenten må levere en individuell skriftlig oppgave etter nærmere angitte retningslinjer. Oppgaven vurderes til godkjent/ikke godkjent. Oppgaven må være godkjent for å kunne delta på simulering. Ved ikke innfridd krav om tilstedeværelse på simulering gis ett nytt tilbud etter nærmere angitt tidspunkt på timeplanen. Ikke innfridd krav om tilstedeværelse ved simulering fratar studenten adgang til eksamen i BSY261.

  Fagperson(er)

  Arbeidsformer

  Forelesninger, digitale læringsverktøy, gruppearbeid, studiespørsmål, simulering og selvstudier.

  Emneevaluering

  Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS

  Litteratur

  Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


  Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

  Sist oppdatert: 18.09.2020

  Historikk