en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BSY260_1

Helse, sykdom og sykepleie del 1

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnets fokus er sykepleie til mennesker med svikt i helse, samt akutt, kronisk og kritisk sykdom. Det sentrale i emnet er pleie og behandling av den syke som syk. Grunnlaget for utøvelse av klinisk sykepleie er pasientens reaksjoner og erfaringer ved helsesvikt, sykdom, lidelse og behandling. En forutsetning for å gi omsorgsfull og faglig forsvarlig sykepleie er bred medisinsk kunnskap. Emnet inneholder derfor patofysiologi, sykdommers årsaker, symptomer, sykdomsforløp og behandling innen sentrale områder. Innsikt i disse temaene gir kompetanse til å observere, vurdere og iverksette relevante sykepleietiltak, samt evaluere effekten av ulike behandlinger. Det fokuseres på en helhetlig tilnærming for å forstå og vurdere pasientens tilstand og bidra til forebygging, lindring og rehabilitering. Det vektlegges at studenten utvikler faglig skjønn gjennom teoretiske, etiske og praktiske vurderinger knyttet til utøvelsen av sykepleie. I emnet vektlegges studentens danningsprosess mot en sykepleieridentitet som har sitt grunnlag i en omsorgsfull og faglig forsvarlig ivaretakelse av pasient. Emnet gir innføring i sentrale helseteknologiske og digitale løsninger i helsetjenesten samt ulike sykepleieferdigheter gjennom ferdighetstrening.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten:
 • Har kunnskap om sykepleiens teoretiske og etiske grunnlag
 • Har kunnskap om sentrale sykepleieteorier
 • Har bred kunnskap om symptomer, sykdomsforløp og behandling knyttet til sentrale sykdommer
 • Har kunnskap om farmakologi tilknyttet sentrale sykdommer og behandling av disse
 • Har bred kunnskap om pasienters behov for helhetlig sykepleie og sykepleierens ansvar og rolle i å bidra til lindring, rehabilitering, forebygging og behandling
 • Har kunnskap om psykisk helse og de vanligste psykiske lidelsene og sykdommer
 • Har kunnskap om rus og avhengighet
 • Har kunnskap om pasienters reaksjoner og erfaringer ved sykdom og lidelse
 • Har kunnskap om relevant lovverk som regulerer helsetjenesten
 • Har kunnskap om sentrale helseteknologiske og digitale løsninger som brukes i behandling av mennesker med akutt, kronisk og kritisk sykdom
 • Har kunnskap om ulike sykepleieferdigheters teoretiske grunnlag


Ferdigheter
Kandidaten:
 • Kan anvende faglige og etiske kunnskaper i praktiske og teoretiske problemstillinger
 • Kan observere, vurdere og begrunne behov for sykepleie og basert på dette iverksette sykepleietiltak
 • Kan anvende kunnskap om sykepleie i praktiske ferdigheter
 • Kan planlegge og utøve sykepleieferdigheter på en omsorgsfull, etisk og faglig forsvarlig måte
 • Kan ta ansvar for å vurdere og gjennomføre forsvarlig sykepleie i akutte pasientsituasjoner i og utenfor sykehus
 • Kan vurdere risiko, unngå skader og forebygge komplikasjoner ved utøvelse av sykepleieferdigheter
 • Kan anvende kunnskap for å iverksette tiltak ved subakutte og akutte hendelser


Generell kompetanse
Kandidaten:
 • Kan reflektere over sykepleiefaglige problemstillinger relatert til sykepleiens etiske og faglige grunnlag
 • Kan reflektere over pasientens reaksjoner og erfaringer ved helsesvikt, sykdom og behandling
 • Kjenner til tiltak for å bevare liv og helse ved storulykker og i krise- og katastrofesituasjoner
 • Kan reflektere over faglig og omsorgsfull utøvelse av sykepleie
 • Kan planlegge sykepleie til akutt, kritisk og kronisk syke pasienter
 • Kan reflektere over egen danningsprosess mot en sykepleieidentitet
 • Har innsikt i teknologi og digitale løsningers påvirkning på pasienten og hans/hennes pårørende, samt på tjenesteutøvelsen

Innhold

 • Sykepleiens grunnlag og etikk

- Katie Erikssons teori om helse og lidelse
-Joyce Travelbees mellommenneskelige aspekter i sykepleie
-Utvikling av faglig, personlig og etisk kompetanse
 • Farmakologi I
 • Patologi
 • Sykdomslære innenfor områdene

-Hjerte/karsykdommer
-Lungesykdommer
-Infeksjonssykdommer
-Sykdommer i mage- og tarmkanalen
-Sykdommer i lever, galle og bukspyttkjertel
-Sykdommer i nyrer og urinveier
-Hudsykdommer
-Psykiske lidelser og rusproblematikk
-Traumatologi
 • Helhetlige behov for sykepleie til pasienter som opplever helsesvikt og sykdom

- Sykepleie til pasienter som gjennomgår prøver og undersøkelser
- Sykepleie til pasienter med akutte- og vedvarende hjertelidelser
- Sykepleie til pasienter med respirasjonssvikt og lungelidelser
- Sykepleie til pasienter med infeksjonssykdommer
- Sykepleie til pasienter med sykdommer i fordøyelsessystemet
- Sykepleie til pasienter med sykdommer i nyrer og urinveier
- Sykepleie til pasienter med hud- og sårlidelser
- Sykepleie til pasienter som har ernæringsproblem som følge av sykdom
- Sykepleie til pasienter med smerter
- Akuttmedisinsk sykepleie utenfor sykehus
- Sykepleie til pasienter med psykiske lidelser
- Sykepleie til pasienter med rusproblematikk
 • Teknologi og digitale løsninger i helsetjenesten

- Sentrale helseteknologiske og digitale løsninger for pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom
 • Praktiske sykepleieferdigheter/simulering knyttet til

- Respirasjon
- Førstehjelp
- Ernæring
- Eliminasjon
- Hud og sårlidelser

Forkunnskapskrav

BSY250 Klinisk sykepleie del A, BSY251 Klinisk sykepleie - Del B, BSY252 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2 Del A, BSY253 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2 Del B, BSYKI1 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Kirurgisk praksis, BSYKI2 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Kirurgisk praksis, BSYKO1 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Kommunehelsetjenesten, BSYKO2 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Kommunehelsetjenesten, BSYME1 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Medisinsk praksis, BSYME2 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Medisinsk praksis, BSYPS1 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Psykisk helsearbeid, BSYPS2 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Psykisk helsearbeid
Alle emner i 1. og 2. semester av Bachelor i sykepleie ved UiS

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/16 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Studenter som ikke har fullført og bestått emnet, senest ved ny/utsatt prøve, vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i eventuelle påfølgende emner hvor dette emnet er angitt som forkunnskapskrav.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Flervalgtest, 100% tilstedeværselse i gruppearbeid, 100% tilstedeværselse i all ferdighetstrening og simulering
Konsekvenser når obligatoriske undervisningsaktiviteter ikke innfris:
Vedrørende vilkår 1:
 • Ikke godkjent flervalgstest ved første forsøk fører til tilbud om ett nytt forsøk etter nærmere angitt tidspunkt på timeplanen. Ikke godkjent flervalgstest fratar studenten adgang til eksamen i BSY260.

Vedrørende vilkår 2:
 • Ikke innfridd krav om tilstedeværelse i gruppearbeid medfører at studenten må levere en individuell skriftlig oppgave etter nærmere angitte retningslinjer. Oppgaven vurderes til godkjent/ikke godkjent. Ikke godkjent oppgave fratar studenten adgang til eksamen i BSY260.

Vedrørende vilkår 3:
 • Studenten har selv ansvar for å ta kontakt med fagansvarlig ved manglende oppmøte ved ferdighetstrening og simulering. Ved ikke innfridd krav til tilstedeværelse i ferdighetstrening og simulering gis et nytt tilbud etter nærmere angitt tidspunkt i timeplanen. Ikke innfridd krav til tilstedeværelse i ferdighetstrening og simulering fratar studenten adgang til eksamen i BSY260.

Fagperson(er)

Arbeidsformer

Forelesninger, digitale læringsverktøy, gruppearbeid, studiespørsmål, ferdighetstrening, simulering og selvstudier.

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 18.09.2020

Historikk