en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BSY252_2

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2 Del A

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnets fokus er det medisinske grunnlaget for utøvelse av sykepleie. Emnet skal gi innsikt i ulike sykdommers årsaker, symptomer/tegn, sykdomsprosesser, behandling og prognose. Emnet omfatter også farmakologi som gir kunnskap om bruken av legemidler og deres virkninger og bivirkninger. Innsikt i disse temaene, gir sykepleier kompetanse til å observere, vurdere og iverksette relevante sykepleietiltak, samt evaluere effekten av ulike behandlinger.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten:
  • kan gjøre rede for årsaker, symptomer, prognose og behandlingsformer ved ulike skader/sykdommer
  • kan gjøre rede for ulike medikamentgrupper med vekt på administrasjonsform, virkninger, bivirkninger og interaksjoner ved medikamentell behandling av de vanligste medisinske sykdommer og ved kirurgi

Ferdigheter
Kandidaten:
  • mestrer å anvende kunnskap fra medisinske fag i sine sykepleiefaglige vurderinger og tiltak
  • mestrer å observere og vurdere virkninger og ev. bivirkninger av gitte legemidler

Generell kompetanse
Kandidaten:
  • kan planlegge og gjennomføre aktuelle observasjoner og tiltak overfor pasienter med ulike symptomer, skader og sykdommer
  • forstår sykdomsprosesser i relasjon til samfunnsmessige forhold, herunder livsstilssykdommer og epidemiologi for infeksjonssykdommer.
  • har innsikt i hvordan livsstils- og infeksjonssykdommer kan forebygges

Innhold

Farmakologi 1
Patologi
Syre/base, væske/elektrolyttbalanse
Anestesi
Sykdomslære innenfor områdene:
Hjerte/karsykdommer
Lungesykdommer
Infeksjonssykdommer
Sykdommer i mammae
Psykiatri
Gynekologi og Obstetrikk
Pediatri

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
MC-test1/13 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Studenter som ikke har fullført og bestått emnet, senest ved ny/utsatt prøve, vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i eventuelle påfølgende emner hvor dette emnet er angitt som forkunnskapskrav.

Fagperson(er)

Studieprogramleder
Bodil Bø
Emneansvarlig
Elisabeth Jonassen Harbin

Arbeidsformer

Forelesninger, selvstudium og digitale læringsverktøy.

Åpent for

Sykepleie - bachelorstudium

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.

Litteratur

Informasjon om pensum vil bli gjennomgått av faglærer ved oppstart på studiet.
Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur/ pensum. Eventuelle justeringer publiseres på Canvas senest innen semesterstart.
Aarre, T.F., Bugge, P. & Juklestad, S.I. (2018). Psykiatri for helsefag. (2. utg.) Bergen: Fagbokforlaget. (s. 22-192), (s.227-239).
Grønseth, R., & Markestad, T. (2017). Pediatri og pediatrisk sykepleie. (4. utg.) Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 14-26 (s. 209-338).
Steen, M. & Degrè, M. (2014). Mikrober, helse og sykdom. (2.utg.) Oslo: Gyldendal Akademisk. (s. 115-267).
Ørn, S., Mjell, J. & Back-Gansmo, E. (Red). (2016). Sykdom og behandling. (2. utg.) Oslo: Gyldendal Akademisk. (s.27-200), (s. 217-251), (s. 345-368), (s. 443-453), (s. 553-561), (s. 575-601) .
Farmakologi:
Nordeng H. & Spigset, O. (2018). Legemidler og bruken av dem. (3. utg.) Oslo: Gyldendal Akademisk.
Kap.8-10 (s. 99-155), kap. 12 (s165-172), kap.16 (s. 207-223), kap. 20 (s.259-267), kap.24- 25 (s.299-315), kap. 27-29 (s. 325-351).


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 27.05.2020

Historikk