en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BSY251_3

Klinisk sykepleie - Del B

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnets fokus er utøvelse av klinisk sykepleie som forutsetter teoretiske, etiske, erfaringsbaserte kunnskaper og ferdigheter som realiseres gjennom en omsorgsfull væremåte. Grunnlaget for utøvelse av klinisk sykepleie er pasientens og pårørendes reaksjoner og erfaringer ved helsesvikt, sykdom og behandling. I emnet vektlegges sykepleie til mennesker i ulike livsfaser, utsatte livssituasjoner og ved kroniske lidelser. Det fokuseres på en helhetlig tilnærming for å forstå og vurdere pasientens tilstand og bidra til lindring, rehabilitering og forebygging. Emnet gir innføring i ulike sykepleieferdigheter gjennom ferdighetstrening, med fokus på at studenten utvikler og mestrer de motoriske aspektene knyttet til utførelse av ferdigheter og samtidig kunne samhandle med pasienten. Det vektlegges at studenten utvikler faglig skjønn gjennom teoretiske, etiske og praktiske vurderinger knyttet til utøvelsen av sykepleie i møte med pasienten.

Læringsutbytte

En kandidat med bestått emne forventes å ha følgende læringsutbytter:
Kunnskaper:
 • har bred kunnskap om pasientens behov for helhetlig sykepleie og sykepleierens ansvar og rolle i å bidra til lindring, rehabilitering, forebygging og behandling
 • har bred kunnskaper om sykepleie til pasienter i ulike livsfaser, utsatte livssituasjoner og ved kroniske lidelser
 • har bred kunnskap om pasienters og pårørendes reaksjoner og erfaringer ved sykdom og lidelse
 • har kunnskaper om ulike kunnskapsformer i sykepleie og sykepleierens faglige skjønn
 • har bred kunnskaper om ulike sykepleieferdigheters teoretiske og etiske grunnlag
 • har bred kunnskap om ulike livsfenomeners betydning for utøvelse av sykepleie
 • har kunnskaper for å kunne møte pasienter og pårørendes åndelige og eksistensielle dimensjon

Ferdigheter:
 • anvender faglige og etiske kunnskaper på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • observere, vurderer og begrunner pasientens behov for sykepleie og iverksetter aktuelle sykepleietiltak
 • reflekterer over egen faglig og omsorgsfull utøvelse av sykepleie
 • anvender faglige prinsipper og teknikker i ulike sykepleieferdigheter
 • vurderer risiko, unngår skader og forebygger komplikasjoner ved utøvelse av sykepleieferdigheter

Generell kompetanse:
 • reflekterer kritisk over sykepleiefaglige problemstillinger relatert til sykepleiens etiske og faglige grunnlag
 • reflekter kritiske over pasientens og pårørendes reaksjoner og erfaringer ved helsesvikt, sykdom og behandling
 • evner å møte og ivareta pasientens og pårørendes reaksjoner og erfaringer ved helsesvikt, sykdom og behandling på en fagligforsvarlig og omsorgsfullmåte
 • anerkjenner og ivaretar pasienter behov for helhetligsykepleie særlig knyttet til ulike livsfaser, utsatte livssituasjoner og ved koniske lidelser
 • reflekterer kritisk over betydningen av ulike kunnskapsformer i sykepleie
 • reflekterer over utviklingen av faglig skjønn og betydningen av å utøve faglig skjønn i møte med pasienter og pårørende
 • anerkjenner og ivaretar pasienten på en fagligforsvarlig og omsorgsfull måte under utøvelse av sykepleieferdigheter
 • gjenkjenner og møter pasientens uttrykk for ulike livsfenomener

Innhold

A) Sykepleiens grunnlag - Etikk, kunnskap og vitenskap i sykepleie
Utvikling av faglig, personlig og etisk kompetanse i sykepleien
Faglig skjønn
Å være pasient:
Håp og mening
Åndelige og eksistensielle dimensjoner
Ulike tilnærminger til helse
Ulike perspektiver på sorg

B) Helhetlige behov for sykepleie til pasienter som erfarer helsesvikt og sykdom
Sykepleie til pasienter med i sykdommer i fordøyelsessystemet
Sykepleie til pasienter med sykdommer i nyrer og urinveier
Sykepleie til pasienter med hud- og sårlidelser
Sykepleie til pasienter med sykdommer og skader i bevegelsesapparatet
Sykepleie til pasienter med revmatiske lidelser
Sykepleie til pasienter med nevrologiske lidelser
Sykepleie til pasienter ved diabetes mellitus
Sykepleie til pasienter med kreft
Sykepleie og omsorg i livets sluttfase
Sykepleie ved seksuelle problemer ved akutt og kronisk sykdom
Sykepleie til pasienter som har ernæringsproblem som følge av sykdom
Sykepleie til pasienter ved delirium
Sykepleie til pasienter ved demens

C) Praktiske sykepleieferdigheter/simulering
Måling av blodsukker og administrering av insulin
Nedleggelse av ernæringssonde, stell av gastrostomiport og administrering av sondematernæring
Mobilisering og leiring ved hjerneslag
Stell av stomi
Sårstell ved kroniskes sår

Forkunnskapskrav

BSY151 Grunnleggende sykepleie, BSY152 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1, BSY153 Legemiddelregning, BSY154 Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon, BSY155 Sykepleiens grunnlagstenkning, BSY250 Klinisk sykepleie del A, BSYP01 Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen1/1 A - F
Studenter som ikke har bestått emnet, senest ved ny/utsatt prøve, vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i eventuelle påfølgende emner hvor dette emnet er angitt som forkunnskapskrav.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

100 % nærværsplikt ved forberedelse til og gjennomføring av simulering, 100 % nærværsplikt ved ferdighetstrening/simulering
Obligatoriske undervisningsaktiviteter:
1: 100 % nærværsplikt ved forberedelse til og gjennomføring av simulering
2: 100 % nærværsplikt ved ferdighetstrening/simulering
Konsekvenser ved ikke innfridd obligatorisk undervisningsaktiviteter:
Ad. 1: Ikke innfridd nærværsplikt ved forberedelse til simulering medfører at studenten må levere en individuell skriftlig oppgave etter nærmere angitte retningslinjer. Oppgaven vurderes til godkjent/ikke godkjent. Oppgaven må være godkjent for å kunne delta på simulering. Ved ikke innfridd nærværsplikt på simulering gis et nytt tilbud etter nærmere angitt tidspunkt. Ved ikke innfridd nærværsplikt ved simulering fratas studenten adgang til skriftig eksamen i BSY251.
Ad. 2: 100 % nærværsplikt ved ferdighetstrening/simulering. Ved ikke innfridd nærværsplikt på ferdighetstrening/simulering gis et nytt tilbud etter nærmere angitt tidspunkt. Studenten har ansvar for å ta kontakt med faglærer ved manglende oppmøte ved simulering og ferdighetstrening. Ved ikke innfridd nærværsplikt på ferdighetstrening/simulering fratas studenten adgang til praktisk muntlig eksamen i BSY 251.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Turid Anita Jaastad
Studieprogramleder
Bodil Bø

Arbeidsformer

Forelesninger, seminarer, gruppearbeid, simulering, ferdighetstrening, selvstudium.

Åpent for

Sykepleie - bachelorstudium

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.

Litteratur

Informasjon om pensum vil bli gjennomgått av faglærer ved oppstart på studiet.
Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur/ pensum. Eventuelle justeringer publiseres på Canvas senest innen semesterstart.

Sykepleiens grunnlag – etikk, kunnskap og vitenskap i sykepleie
Alvsvåg, H. Martinsen, K.M (2018) Omsorg og skjønn. Tidsskrift for omsorgsforskning universitetsforlaget. Årgang 4 nr. 3. s 215 -219. DOI: 10.18261/ISSN.2387-5984-2018-03-03.
Alvsvåg. H. (2010) Kjærlighet som grunnlag i helsevesenet. Michael Journal, 7.244-253
Alvsvåg, H. (2013). Innsiktsbasert profesjonell praksis bør erstatte kunnskapsbasert praksis. I H. Alvsvåg, Å. Bergland, & O. Førland (Red.), Nødvendige omveier. En vitenskapelig antologi til Kari Martinsens 70-årsdag. (s.185- 198) Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
Arman, M., & Rehnsfeldt, A. (2011). Kroppsligt, själsligt och andligt vårdande. I Vårdande som lindrar lidande. Etik i vårdandet (s.84-117). Stockholm: Liber AS. .
Delmar, C. (2016). Livsfenomener. I Heggestad Tolo.A.K. knudsen, U. (Red.), Sentrale begreper og fenomener i klinisk sykepleie. Sykepleieboken 2. (s.381- 396). Cappelen Damm
Eriksson, K. 2013. Jag var där, jag såg, jag vittnade och jag blev ansvarig – den vårdande etikens mantra. I Herdis Alvsvåg, Ådel Bergland & Oddvar Førland (Red.), Nødvendige omveier (s. 69–84). Oslo: Cappelen Damm akademisk.
Thorup, C.B, Rundquist. E. Roberts, C. Delmar, C. (2012). Care as a matter of courage: vulnerability, suffering and ethical formation in nursing care. Scandinavian Journal of Caring Science. 2012:26: 427-435. Dio: 1111/j.1471-6712.2011.00944.X

Å være pasient, pasienterfaringer og pasientfenomener:
Benzein, E. (2017) Hopp. I I. Bergbom, & L.W. Gustin (Red.), Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik (s.317-325). Lund. Studentlitteratur.
Busch, C.J., Jensen, T., & Oved, M. (2002). Samtale om håp og håpløshet. I C.M. Busch, T. Jensen, & M. Oved (Red.), Religion, eksistens og sykepleje (s.130-140). København: Nyt Nordisk Forlag.
Giske T, Cone P. H. 2019. Å førebu seg til åndelig omsorg. Å ta vare på heile mennesket. Håndbok i åndelig omsorg. Samlaget Oslo. (s. 43-67).
Giske T, Cone P. H. 2019. Å kjenne igjen og følge opp åndelege forhold. Å ta vare på heile mennesket. Håndbok i åndelig omsorg. Samlaget Oslo (s. 70-89
Hirsch, A., & Røen, I (2016) Ivaretakelse av åndelige og eksistensielle behov. I S. Kaasa & J.H. Loge (Red.), Palliasjon, Nordisk lærebok (s.315-325). Oslo. Gyldendal Norsk Forlag A/S.
Furnes, B., & Martinsen, K. (2010). Ulike perspektiver på sorg og følger for omsorg og hjelp. Michael Quarterly, 7(2), 270-281.
Furnes, B., & Dysvik, E. (2014). Sorg - et livsfenomen. Erfaringer om hvordan livet trenger seg på. Vitenskapelig essay. Omsorg. Nordisk tidsskrift for palliativ medisin,31(2), 53-57.
Ueland, V. & Ramvie,.E. (2018). Nurses’ Process of “Becoming” When Working in the Context of Death and Dying. International Journal for Human Caring, 22, (1), 1-10.
Sykepleie til pasienter med sykdommer i fordøyelsessystemet
Stubberud, D.-G. & Nilsen, C. (2016). Sykepleie til pasienter med sykdommer i mage - tarm - kanalen. I D.-G. Stubberud, R. Grønseth & H. Almås (Red.), Klinisk sykepleie. Bind 1 (s.465-491). Oslo: Gyldendal Akademisk.
Nilsen, C., Indrebø, M. & Stubberud, D.-G. (2016). Sykepleie til pasienter med stomi. I D.-G. Stubberud, R. Grønseth & H. Almås (Red.), Klinisk sykepleie. Bind 1 (s.519-549). (Oslo: Gyldendal Akademisk.
Stubberud, D.-G. & Almås, H. (2016). Sykepleie til pasienter med sykdommer i galleveier, bukspyttkjertelen og lever. I D.-G. Stubberud, R. Grønseth & H. Almås (Red.), Klinisk sykepleie. Bind 1 (s.493-517). Oslo: Gyldendal Akademisk.
Sykepleie til pasienter som har ernæringsproblem som følge av sykdom:
Stubberud, D.-G., Kondruo, J. & Almås, H. (2016). Ernæring ved sykdom. I D.-G. Stubberud, R. Grønseth & H. Almås (Red.), Klinisk sykepleie. Bind 2 (s.17-50). Oslo: Gyldendal Akademisk.
Sykepleie til pasienter med sykdommer i nyrer- og urinveier
Stubberud, D.-G. & Almås, H. (2016). Sykepleie til pasienter med sykdommer og forstyrrelser i urinveiene og de mannlige kjønnsorganene. I D.-G. Stubberud, R. Grønseth & H. Almås (Red.), Klinisk sykepleie. Bind 2 (s.83-112). Oslo: Gyldendal Akademisk.
Guldbrandsen, T. (2016). Sykepleie til pasienter med akutt og kronisk svikt i nyrefunksjonen. I D.-G. Stubberud, R. Grønseth & H. Almås (Red.), Klinisk sykepleie. Bind 2 (s.113-131). Oslo: Gyldendal Akademisk.
Sykepleie til pasienter med skader i bevegelsesapparatet:
Grønsleth, K., Roa, E., Kjønnøy, I. & Almås, H. (2016). Sykepleie til pasienter med skader i bevegelsesapparatet. I D.-G. Stubberud, R. Grønseth & H. Almås (Red.), Klinisk sykepleie. Bind 2 (s.169-206). Oslo: Gyldendal Akademisk.
Gregersen, A.-G. & Grønseth, R. (2016). Sykepleie til pasienter med revmatiske sykdommer. I D.-G. Stubberud, R. Grønseth & H. Almås (Red.), Klinisk sykepleie. Bind 2 (s.207-231). Oslo: Gyldendal Akademisk.
Sykepleie til pasienter med nevrologiske sykdommer:
Espeset, K., Rektorli, L., Kristiansen, A.G., Solli, E.M., Mastad, V. & Almås, H. (2016). Sykepleie til pasienter med nevrologiske sykdommer. I D.-G. Stubberud, R. Grønseth & H. Almås (Red.), Klinisk sykepleie. Bind 2 (s.269-302). Oslo: Gyldendal Akademisk.
Lund, S.B., Raknestangen, S., Mastad, V. & Lohne, V. (2016). Sykepleie ved sykdommer og skader i sentralnervesystemet. I D.-G. Stubberud, R. Grønseth & H. Almås (Red.), Klinisk sykepleie. Bind 2 (s.233-268). Oslo: Gyldendal Akademisk.
Wergeland, A., Ryen, S. & Ødegaard-Olsen, T.G. (2016). Sykepleie ved hjerneslag. I D.-G. Stubberud, R. Grønseth & H. Almås (Red.), Klinisk sykepleie. Bind 2 (s.303-328). Oslo: Gyldendal Akademisk.
Sykepleie til pasienter med hud- og sårlidelser:
Ingebretsen, H., Storheim, E. & Gundersen, S.C. (2016). Sykepleie til pasienter med skader og sykdommer i huden. I D.-G. Stubberud, R. Grønseth & H. Almås (Red.), Klinisk sykepleie. Bind 2 (s.381-396). Oslo: Gyldendal Akademisk.
Langøen, A og Gürgen, M. (2018). Sårbehandling, generelle prinsipper, kap 5. I: Langøen, A. (Red.), Sårbehandling og hudpleie (5.utg.). Gyldendal akademisk.
Langøen, A og Gürgen, M. (2018). Forebygging og behandling av sår. Etiologisk inndeling, kap 6. I: Langøen, A. (Red.), Sårbehandling og hudpleie (5.utg.). Gyldendal akademisk.
Sykepleie ved diabetes mellitus:
Mosand, R.D., Stubberud D.G. (2016). Sykepleie ved diabetes mellitus. I D.-G. Stubberud, R. Grønseth & H. Almås (Red.), Klinisk sykepleie. Bind 2. kap 17. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Sykepleie ved kreft
Lorentsen, V.B., Grov, E.K. (2016). Generell sykepleie ved kreftsykdommer. I D.-G. Stubberud, R. Grønseth & H. Almås (Red.), Klinisk sykepleie. Bind 2 (s.397-436). Oslo: Gyldendal Akademisk.
Sørensen, E.M., Lorvik, M.K., Erntsen, N.G. & Almås, H. (2016). Sykepleie ved brystkreft. I D.-G. Stubberud, R. Grønseth & H. Almås (Red.), Klinisk sykepleie. Bind 2 (s.437-481). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Palliativ sykepleie
Lorentsen, V.B., & Grov, E.K (2016). Generell sykepleie ved kreftsykdommer. I D.-G.
Stubberud, R. Grønseth, & H. Almås (Red.), Klinisk sykepleie Bind 2 (s. 423-436). Oslo:
Gyldendal Akademisk

Mathisen, J. (2016). Sykepleie ved livets avslutning. I N.J. Kristoffersen, F. Nortvedt, & E.-A.
Skaug (Red.), Grunnleggende sykepleie bind 3 (s.407-449). Oslo: Gyldendal Akademisk.
Rosland, J.H., Hofacher,S., & Paulsen, Ø. (2006). Den døende pasient. Tidsskriftet Norsk
lægeforening, 126(4), 467-470

Rosland, J.H., Hofacher,S., & Paulsen, Ø. (2006). Den døende pasient. Tidsskriftet Norsk
lægeforening, 126(4), 467-470

Sykepleie ved delirium
Ranhoff, A.H. (2014). Delirium. I M. Kirkevold, K. Brodtkorb, & A.H. Ranhoff (Red.), Geriatrisk sykepleie. God omsorg til den gamle pasienten (s.452-463). Oslo: Gyldendal Akademisk.
Stubberud, D.-G. (2016). Sykepleie ved delirium. I D.-G. Stubberud, R. Grønseth & H. Almås (Red.), Klinisk sykepleie. Bind 1 (s.430-438). Oslo: Gyldendal Akademisk.
Sykepleie ved demens
Tretteteig, S. (2016). Demensboka. Lærebok for helse- og omsorgspersonell. Tønsberg: Forlaget Aldring og Helse.
Sykepleie ved seksuell problemer ved akutt og kronisk sykdom
Gjessing, R., Borg, T., Dahl, A.A. (2013). Problemer med seksualitet. I: J.H. Loge, A.A. Dahl, S.D. Fosså,C.D. Kiserud, (Red.), Kreftoverlevere: ny kunnskap og nye muligheter i et langtidsperspektiv (2. utg. s. 87-108). Oslo: Gyldendal Akademisk.Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 02.06.2020

Historikk