en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BSY251_3

Klinisk sykepleie - Del B

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnets fokus er utøvelse av klinisk sykepleie som forutsetter teoretiske, etiske, erfaringsbaserte kunnskaper og ferdigheter som realiseres gjennom en omsorgsfull væremåte. Grunnlaget for utøvelse av klinisk sykepleie er pasientens og pårørendes reaksjoner og erfaringer ved helsesvikt, sykdom og behandling. I emnet vektlegges å kunne møte menneskers erfaringer med ulike livsfenomener, samt en oppøvelse i sykepleierens evne til å kunne møte pasientens og pårørendes åndelige og eksistensielle dimensjon. Det fokuseres på en helhetlig tilnærming for å forstå og vurdere pasientens tilstand og bidra til lindring, rehabilitering og forebygging. Emnet gir innføring i ulike sykepleieferdigheter gjennom ferdighetstrening, med fokus på at studenten utvikler og mestrer de motoriske aspektene knyttet til utførelse av ferdigheter og samtidig kunne samhandle med pasienten. Det vektlegges at studenten utvikler faglig skjønn gjennom teoretiske, etiske og praktiske vurderinger knyttet til utøvelsen av sykepleie i møte med pasienten.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten
 • har bred kunnskap om pasientens behov for helhetlig sykepleie og sykepleierens ansvar og rolle i å bidra til lindring, rehabilitering, forebygging og behandling
 • har bred kunnskap om sykepleie til pasienter i ulike livsfaser, utsatte livssituasjoner og ved kroniske lidelser
 • har bred kunnskap om pasienters og pårørendes reaksjoner og erfaringer ved sykdom og lidelse
 • har kunnskap om ulike kunnskapsformer i sykepleie og sykepleierens faglige skjønn
 • har bred kunnskap om ulike sykepleieferdigheters teoretiske og etiske grunnlag
 • har bred kunnskap om ulike livsfenomeners betydning for utøvelse av sykepleie
 • har kunnskap for å kunne møte pasienter og pårørendes åndelige og eksistensielle dimensjon
 • har kunnskap om sykepleie til akutt, kritisk og kronisk syke eldre

Ferdigheter
Kandidaten
 • kan anvende faglige og etiske kunnskaper på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • kan observere, vurdere og begrunne pasientens behov for sykepleie og iverksette aktuelle sykepleietiltak
 • kan reflektere over egen faglig og omsorgsfull utøvelse av sykepleie
 • kan anvende faglige prinsipper og teknikker i ulike sykepleieferdigheter
 • kan vurdere risiko, unngå skader og forebygge komplikasjoner ved utøvelse av sykepleieferdigheter

Generell kompetanse
Kandidaten
 • kan reflektere kritisk over sykepleiefaglige problemstillinger relatert til sykepleiens etiske og faglige grunnlag
 • kan reflektere kritisk over pasientens og pårørendes reaksjoner og erfaringer ved helsesvikt, sykdom og behandling
 • evner å møte og ivareta pasientens og pårørendes reaksjoner og erfaringer ved helsesvikt, sykdom og behandling på en faglig forsvarlig og omsorgsfull måte
 • kan anerkjenne og ivareta pasienter behov for helhetlig sykepleie særlig knyttet til ulike livsfaser, utsatte livssituasjoner og ved kroniske lidelser
 • kan reflektere kritisk over betydningen av ulike kunnskapsformer i sykepleie
 • kan reflektere over utviklingen av faglig skjønn og betydningen av å utøve faglig skjønn i møte med pasienter og pårørende
 • kan anerkjenne og ivareta pasienten på en faglig forsvarlig og omsorgsfull måte under utøvelse av sykepleieferdigheter
 • kan gjenkjenne og møte pasientens uttrykk for ulike livsfenomener

Innhold

A) Sykepleiens grunnlag - etikk, kunnskap og vitenskap i sykepleie
 • Utvikling av faglig, personlig og etisk kompetanse i sykepleien
 • Faglig skjønn
 • Å være pasient
 • Håp og mening
 • Åndelige og eksistensielle dimensjoner
 • Ulike tilnærminger til helse
 • Ulike perspektiver på sorg

B) Helhetlige behov for sykepleie til pasienter som erfarer helsesvikt og sykdom
 • Sykepleie til pasienter med i sykdommer i fordøyelsessystemet
 • Sykepleie til pasienter med sykdommer i nyrer og urinveier
 • Sykepleie til pasienter med hud- og sårlidelser
 • Sykepleie til pasienter med sykdommer og skader i bevegelsesapparatet
 • Sykepleie til pasienter med revmatiske lidelser
 • Sykepleie til pasienter med nevrologiske lidelser
 • Sykepleie til pasienter ved diabetes mellitus
 • Sykepleie til pasienter med kreft
 • Sykepleie og omsorg i livets sluttfase
 • Sykepleie ved seksuelle problemer ved akutt og kronisk sykdom
 • Sykepleie til pasienter som har ernæringsproblem som følge av sykdom
 • Sykepleie til pasienter ved delirium
 • Sykepleie til pasienter ved demens
 • Sykepleie til akutt og kritisk syke eldre

C) Praktiske sykepleieferdigheter/simulering
 • Måling av blodsukker og administrering av insulin
 • Nedleggelse av ernæringssonde, stell av gastrostomiport og administrering av sondematernæring
 • Mobilisering og leiring ved hjerneslag
 • Stell av stomi
 • Sårstell ved kroniske sår

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
 • BSY151 Grunnleggende sykepleie, BSY152 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1, BSY153 Legemiddelregning, BSY154 Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon, BSY155 Sykepleiens grunnlagstenkning, BSY250 Klinisk sykepleie del A, BSYP01 Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie
 • BSY152 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1, BSY154 Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag, BSY155 Sykepleiens grunnlagstenkning, BSY156 Grunnleggende sykepleie, BSY250 Klinisk sykepleie del A, BSYP01 Kliniske studier med fokus på grunnleggende sykepleie

Eksamen/vurdering

Praktisk-muntlig eksamen og skriftlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praktisk-muntlig eksamen0/1 Bestått - Ikke bestått
Skriftlig eksamen1/16 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Studenter som ikke har bestått emnet, senest ved ny/utsatt prøve, vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i eventuelle påfølgende emner hvor dette emnet er angitt som forkunnskapskrav.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

100 % nærværsplikt ved forberedelse til og gjennomføring av simulering, 100 % nærværsplikt ved ferdighetstrening/simulering
Obligatoriske undervisningsaktiviteter:
1: 100 % tilstedeværelse ved forberedelse til og gjennomføring av simulering
2: 100 % tilstedeværelse ved ferdighetstrening/simulering

Konsekvenser ved ikke innfridd krav til obligatoriske undervisningsaktiviteter:
Ad. 1: Ikke innfridd krav til tilstedeværelse ved forberedelse til simulering medfører at studenten må levere en individuell skriftlig oppgave etter nærmere angitte retningslinjer. Oppgaven vurderes til godkjent/ikke godkjent. Oppgaven må være godkjent for å kunne delta på simulering. Ved ikke innfridd krav til tilstedeværelse på simulering gis et nytt tilbud etter nærmere angitt tidspunkt. Ved ikke innfridd krav til tilstedeværelse ved simulering fratas studenten adgang til skriftig eksamen i BSY251.
Ad. 2: 100 % krav til tilstedeværelse ved ferdighetstrening/simulering. Ved ikke innfridd krav til tilstedeværelse på ferdighetstrening/simulering gis et nytt tilbud etter nærmere angitt tidspunkt. Studenten har ansvar for å ta kontakt med faglærer ved manglende oppmøte ved simulering og ferdighetstrening. Ved ikke innfridd krav til tilstedeværelse på ferdighetstrening/simulering fratas studenten adgang til praktisk-muntlig eksamen i BSY 251.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Turid Anita Jaastad
Studieprogramleder
Bodil Bø

Arbeidsformer

Forelesninger, seminarer, gruppearbeid, simulering, ferdighetstrening, selvstudium.

Åpent for

Sykepleie - bachelorstudium

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 05.08.2020

Historikk