en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BSY250_2

Klinisk sykepleie del A

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnets fokus er utøvelse av klinisk sykepleie som forutsetter teoretiske, etiske, erfaringsbaserte kunnskaper og ferdigheter som realiseres gjennom en omsorgsfull væremåte. Grunnlaget for utøvelse av klinisk sykepleie er pasientens og pårørendes reaksjoner og erfaringer ved helsesvikt, sykdom og behandling. I emnet vektlegges å kunne møte menneskers erfaringer med ulike livsfenomener, samt en oppøvelse i sykepleierens evne til å kunne møte pasientens og pårørendes åndelige og eksistensielle dimensjon. Det fokuseres på en helhetlig tilnærming for å forstå og vurdere pasientens tilstand og bidra til lindring, rehabilitering og forebygging. Emnet gir innføring i ulike sykepleieferdigheter gjennom ferdighetstrening, med fokus på at studenten utvikler og mestrer de motoriske aspektene knyttet til utførelse av ferdigheter og samtidig kunne samhandle med pasienten. Det vektlegges at studenten utvikler faglig skjønn gjennom teoretiske, etiske og praktiske vurderinger knyttet til utøvelsen av sykepleie i møte med pasienten. I emnet vektlegges studentens danningsprosess mot en sykepleieidentitet som har sitt grunnlag i en omsorgsfull og faglig forsvarlig ivaretakelse av pasient og pårørende.

Læringsutbytte

En kandidat med bestått emne forventes å ha følgende læringsutbytter:
Kunnskaper:
 • har bred kunnskap om pasientens behov for helhetlig sykepleie og sykepleierens ansvar og rolle i å bidra til lindring, rehabilitering, forebygging og behandling
 • har bred kunnskap om pasienters og pårørendes reaksjoner og erfaringer ved sykdom og lidelse
 • har bred kunnskap om pasienters og pårørendes reaksjoner og erfaringer ved sykdom og lidelse
 • har bred kunnskaper om ulike sykepleie ferdigheters teoretiske og etiske grunnlag
 • har kunnskaper om rammevilkår for håndtering av legemidler
 • har grunnleggende kunnskaper om helserett

Ferdigheter
 • anvender faglige og etiske kunnskaper på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • observerer, vurderer og begrunner pasientens behov for sykepleie og iverksetter aktuelle sykepleietiltak
 • reflekterer over egen faglig og omsorgsfull utøvelse av sykepleie
 • anvender faglige prinsipper og teknikker i ulike sykepleieferdigheter
 • vurderer risiko, unngår skader og forebygger komplikasjoner ved utøvelse av sykepleieferdigheter

Generell kompetanse:
 • reflekterer kritisk over sykepleiefaglige problemstillinger relatert til sykepleiens etiske og faglige grunnlag
 • reflekterer kritisk over pasientens og pårørendes reaksjoner og erfaringer ved helsesvikt, sykdom og behandling
 • evner å møte og ivareta pasientens og pårørendes reaksjoner og erfaringer ved helsesvikt, sykdom og behandling på en faglig forsvarlig og omsorgsfull måte
 • anerkjenner og ivaretar pasienter behov for helhetlig sykepleie, særlig relatert til åndelige og eksistensielle behov
 • anerkjenner og ivaretar pasienten på en omsorgsfull og faglig forsvarlig måte under utøvelse av sykepleieferdigheter
 • tar ansvar for å vurdere og gjennomføre forsvarlig sykepleie i akutte pasientsituasjoner i og utenfor sykehus
 • reflekterer over egen danningsprosess mot en sykepleieridentitet

Innhold

Sykepleie til pasienter og pårørende
A) Sykepleiens grunnlag og etikk
Katie Erikssons teori om helse og lidelse
Joyce Travelbees mellommennesklige aspekter i sykepleie
Utvikling av faglig, personlig og etisk kompetanse
B) Helhetlige behov for sykepleie til pasienter som opplever helsesvikt og sykdom
Sykepleie til pasienter som gjennomgår prøver og undersøkelse
Sykepleie til pasienter som skal opereres
Sykepleie til pasienter med akutte- og vedvarende hjertelidelser
Sykepleie til pasienter med respirasjonssvikt og lungelidelser
Sykepleie til pasienter med infeksjonssykdommer
Sykepleie til pasienter som lever med HIV
Sykepleie til pasienter med smerter
Akuttmedisinsk sykepleie utenfor sykehus
Sykepleie til pasienter med psykiske lidelser
Sykepleie til pasienter med gynekologiske lidelser og obstetrikk
Sykepleie ved svangerskap, fødsel og barsel
Sykepleie til barn og unge
Sykepleie til pasienter med rusproblemer
C) Pårørende
Pårørendes rettigheter
Samhandling med pårørende
Pårørendes erfaringer
D) Komplementær og alternativ medisin og behandling
E) Legemiddelhåndtering
Sykepleie ved legemiddel håndtering og aktuelt lovverk
F) Praktiske sykepleieferdigheter/simulering
Administrering av oksygen behandling, sug av øvre luftveier, sug i og stell av trakeostomi
Sårstell av postoperative sår, sårdren,
Fjerning av sutturer/agraffer
Postoperativ mobilisering
Intramuskulær injeksjon og subkutan injeksjon
Perifer venekanyle og intravenøs infusjon
Førstehjelp

Forkunnskapskrav

BSY151 Grunnleggende sykepleie, BSY152 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1, BSY155 Sykepleiens grunnlagstenkning, BSYP01 Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie

Anbefalte forkunnskaper

Alle emner i 1. og 2. semester på Bachelor i sykepleie

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen1/15 timerA - F1)
Studenter som ikke har bestått emnet, senest ved ny/utsatt prøve, vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i eventuelle påfølgende emner hvor dette emnet er angitt som forkunnskapskrav
1) Tillatt hjelpemiddel: Syse Aslak (2016-2017) Norges lover. Lovsamling for helse-og sosial sektoren.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

100% nærværsplikt ved forberedelse til og gjennomføring av simulering, 100% nærværsplikt ved ferdighetstrening/ simulering
Konsekvenser ved ikke innfridd obligatorisk undervisningsaktiviteter:
Ad. 1: Ikke innfridd nærværsplikt ved forberedelse til simulering medfører at studenten må levere en individuell skriftlig oppgave etter nærmere angitte retningslinjer. Oppgaven vurderes til godkjent/ikke godkjent. Oppgaven må være godkjent for å kunne delta på simulering. Ved ikke innfridd nærværsplikt på simulering gis et nytt tilbud etter nærmere angitt tidspunkt. Ved ikke innfridd nærværsplikt ved simulering fratas studenten adgang til eksamen i BSY250.
Ad. 2: 100 % nærværsplikt ved ferdighetstrening/simulering. Ved ikke innfridd nærværsplikt på ferdighetstrening/simulering gis et nytt tilbud etter nærmere angitt tidspunkt. Studenten har ansvar for å ta kontakt med faglærer ved manglende oppmøte ved simulering og ferdighetstrening. Ved ikke innfridd nærværsplikt på ferdighetstrening/simulering fratas studenten adgang til eksamen i BSY 250.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Torunn Strømme
Studieprogramleder
Bodil Bø

Arbeidsformer

Forelesninger, seminarer, gruppearbeid, selvstudium, bruk av digitale læringsverktøy, simulering og ferdighetstrening

Åpent for

Sykepleie - bachelorstudium

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UIS

Litteratur

Informasjon om pensum vil bli gjennomgått av faglærer ved oppstart på studiet.
Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur/ pensum. Eventuelle justeringer publiseres på Canvas senest innen semesterstart.
Pensum er også relevant for praksisstudiene i 4. og 5. semester
Klinisk sykepleie - funksjon, ansvar og kompetanse
Nortvedt, P. & Grønseth, R. (2016). Klinisk sykepleie - funksjon, ansvar og kompetanse. I Stubberud, D-G., Grønseth, R. & Almås, H. (Red.), Klinisk sykepleie. Bind 1 (s.17-39). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Sykepleieteori
(K) Arman, M., & Rehnsfeldt, A. (2011). Kroppsligt, själsligt och andligt vårdande. I Vårdande som lindrar lidande. Etik i vårdandet (s.84-117). Stockholm: Liber AS.

(K) Arman, M., & Rehnsfeldt, A. (2011). Att utvecklas som vårdare. I Vårdande som lindrar lidande. Etik i vårdandet (s. 120-129). Stockholm: Liber AS.

Eriksson, K. (2005). Det lidende menneske. TANO forlag. Kap 3, 7, 8. s. 19-26,45-51.

(K) Gustin, W.L. & Lindwall, L. (2014). Jean Watson teori för mänsklig omsorg - att värna om mänskligheten. I W.L. Gustin & L. Lindwall (Red.), I Omvårdnadsteorier i klinisk praxis (s. 269-273). Stockholm. Scandbook i Falun.

(K) Nyström, L. (2014). Hälsa, Lidande och Liv. I C. Wärnå-Furu (Red.), I Hälsans Praxis (s.13-45). Stockholm. Liber.

(K) Overgaard, A.E. (2011). Mødet med lidelse hos uhelbredeligt syge eller døende mennesker. I K.M. Dalgaard, & M.H. Jacobsen (Red.), I Humanistisk palliation (s. 236-254). Hans Reitzels Forlag.

Travelbee, J. (2007). Mellommenneskelige forhold i sykepleie. (Kap. 1,2,6,7,10, s. 27-59, 98-123, 169-218) Oslo: Gyldendal Akademiske.

Sykepleie til barn
Grønseth, R. & Markestad, T. (2017). Pediatri og pediatrisk sykepleie. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 3,5,6,7,8,12,14

Sykepleie - svangerskap og fødsel
Hagtvedt, M (2013). Det nye livet. I Holan, S and Hagtvedt, M L (Red.). Det nye livet. 2 utgave. (s.11-14). Bergen: Fagbokforlaget.

Bendiksen, R (2013). Svangerskapet. I Holan, S and Hagtvedt, M L (Red.). Det nye livet. 2 utgave. (s.35-53). Bergen: Fagbokforlaget.

Bendiksen, R (2013). Komplikasjoner i svangerskapet. I Holan, S and Hagtvedt, M L (Red.). Det nye livet. 2 utgave. (s.77-79). Bergen: Fagbokforlaget.

Blix, E (2013). Den normale fødsel. I Holan, S and Hagtvedt, M L (Red.). Det nye livet. 2 utgave. (s.121-132). Bergen: Fagbokforlaget.

Holan, S & Forberg, B (2013). Barseltiden. I Holan, S & Hagtvedt, M L (Red.). Det nye livet. 2 utgave. (s.189-199). Bergen: Fagbokforlaget.

Nylander, G (2013). Amming. I Holan, S & Hagtvedt, M L (Red.). Det nye livet. 2 utgave. (s.221-225). Bergen: Fagbokforlaget.

Berle, J Ø (2013). Psykiske reaksjoner under svangerskap og i tiden etter fødsel. I Holan, S & Hagtvedt, M L (Red.). Det nye livet. 2 utgave. (s.235-239). Bergen: Fagbokforlaget

Sykepleie til pasienter med gynekologiske lidelser
Jerpseth, H. (2016). Sykepleie ved gynekologiske sykdommer. I Stubberud, D-G., Grønseth, R. & Almås, H. (Red.), Klinisk sykepleie. Bind 2 (s.133-144, 148-155). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Legemiddelhåndtering
Olsen, L.A., Koefed, E.& Rygg, L.Ø (2018) Håndtering av legemidler. Oslo: Cappelen Damm Akademiske

Grønseth, R., & Markestad, T. (2011). Pediatri og pediatrisk sykepleie. (kap. 5, s. 159-164). Bergen: Fagbokforlaget.

Ranhof, A. H. & Engh, H. (2014) Eldre og legemidler. I Kirkevold, M., Brodkorp, K., & Hylen Ranhoff, A. (Red.). Geriatrisk sykepleie. (Kapittel 14. s. 184-195). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Molven O. (2012). Sykepleie og jus. Gyldendal Norsk Forlag. Kap. 11

Førstehjelp
Haugen, J.E. (Red.). (2014). Akuttmedisinsk sykepleie - utenfor sykehus. Oslo: Gyldendal Akademiske. Kap 1.1., 1.2 , 1.4., 1.6, 1.7 , Kap 3.1-3.7 Kap 4.6., 4.7.
Norsk Resuscitasjonsråd (2015) Norsk Grunnkurs i HHLR for helsepersonell. Papirutgave eller E - bok. Hentet fra http://www.nrr.org.

Sykepleie ved respirasjonssvikt og lungelidelser
Bakkelund, J., Thorsen, B.H., Almås, H., Sorknæs, A.D., & Grønseth, R. (2016). Sykepleie ved lungesykdommer. I Stubberud, D-G., Grønseth, R. & Almås, H. (Red.). Klinisk sykepleie Bind 1 (s. 117-127, s. 136-182). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Dybwik, K. (2016). Avanserte behandlingstiltak ved alvorlig respirasjonssvikt. I Stubberud, D-G., Grønseth, R. & Almås, H. (Red.). Klinisk sykepleie Bind 1(s. 183- 205). Oslo: Gyldendal Akademisk.


Sykepleie ved akutte - og vedvarende hjertelidelser
Landfald G., & Ytrehus S. (2016). Sykepleie ved svikt i blodsirkulasjonen. Stubberud, D-G., Grønseth, R. & Almås, H. (Red.). Klinisk sykepleie Bind 1 (s. 281-282, s. 283-284, s. 296-307). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Eikeland A., Stubberud D.G., & Haugland T. (2016). Sykepleie ved hjertesykdommer. Stubberud, D-G., Grønseth, R. & Almås, H. (Red.). Klinisk sykepleie Bind 1 (s. 229-242, s. 245, s. 248-251, s. 255, s. 256-262, 273-280). Oslo: Gyldendal Akademisk.


Sykepleie til pasienter som skal opereres
Berntzen, H., Almås, H., Gran Bruun, A.M., Dørve, S., Giskemo, A., Dåvøy, G., & Eide, P. (2016). Perioperativ og postoperativ sykepleie. I Stubberud, D-G., Grønseth, R. & Almås, H. (Red.), Klinisk sykepleie Bind 1 (s.309-328, s.345-379). Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag.

Finrud, I-A. (2017). Pre- og postoperativ sykepleie til barn og ungdom. I Grønseth, R. & Markestad, T. (red.). Pediatri og pediatrisk sykepleie. (kap 9, s. 143-157 Bergen: Fagbokforlaget.

Sykepleie til pasienter som gjennomgår prøver og undersøkelser
Johannesen, T.S (2016). Undersøkelser og behandlinger utført i radiologisk behandling. I Stubberud, D-G., Grønseth, R. & Almås, H. (Red.). Klinisk sykepleie Bind 1 (s. 41-50). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Blodtransfusjon
Nygaard, M. (2016). Sykepleie ved transfusjonsbehandling. I Stubberud, D-G., Grønseth, R. & Almås, H. (Red.). Klinisk sykepleie Bind 1 (s. 439-440, s. 444-448, s. 451- 452, s. 454-463). Oslo: Gyldendal Akademisk.


Sykepleie til pasienter med smerter
Berntzen, H., Danielsen, A., & Almås, H. (2016). Sykepleie til pasienter med smerter. I Stubberud, D-G., Grønseth, R. & Almås, H. (Red.). Klinisk sykepleie Bind 1 (s. 381-427). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Grønseth R., & Markestad T. (2017). Smerte og smertebehandling. I Pediatri og Pediatrisk sykepleie. (Kap.11. s. 165-172). Bergen: Fagbokforlaget.

Bjøro K., & Torvik T. (2014). Smerte. I M. Kirkevold, K. Brodtkorb & A.H. Ranhoff (Red.), Geriatrisk sykepleie. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 28. s. 390-405.

Li Undall R., & Andenæs R. (2012). Smertebehandling av rusmisbrukere innlagt i sykehus. Sykepleien Forskning 7(3), 252-260.

Sykepleie til pasienter med infeksjoner
Rygh, M., Andreassen G.T., Fjellet, A.L., Wilhelmsen I.L. & Stubberud D.G. (2016). Sykepleie ved infeksjonssykdommer. I Stubberud, D-G., Grønseth, R. & Almås, H. (Red.). Klinisk sykepleie Bind 1 (s. 69-70, s. 83, s. 85, s. 87-88, s. 91-92, s. 93, s. 94-98, s. 101-102, s. 104-105). Oslo: Gyldendal Akademisk.


Sykepleie til pasienter med psykiske lidelser

Helsedirektoratet (2015). Aktivitetshåndboken – fysisk aktivitet i forebygging og behandling. (https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/aktivitetshandboken-fysisk-aktivitet-i-forebygging-og-behandling)
Kapittel 15: Avhengighet og misbruk
Kapittel 16: Angst
Kapittel 21: Depresjon
Kapittel 43: Schizofreni

Hummelvoll, J. K. (2012). Helt, ikke stykkevis og delt. (6 utg.). Oslo: Ad Notam Gyldendal.
Kapittel 9: Mani

Lauveng, A. (2015). Når livet går i stykker, er det livet som må repareres
I Oterholdt & Haugen (red). Mening og mestring ved psykoselidelser.

Langeland, E. (2014). Salutogenese og psykiske helseproblemer. En kunnskapsoppsummering. NAPHA– Nasjonalt Kompetansesenter for psykisk helsearbeid. Hentet fra
https://www.napha.no/content/14907/Salutogenese-og-psykiske-helseproblemer--kunnskapsoppsummering-fra-NAPHA

Slade, M. (2017). 100 råd som fremmer recovery. En veiledning for psykisk helsepersonell. 2. utg. NAPHA – Nasjonalt Kompetansesenter for psykisk helsearbeid. Hentet fra
https://www.napha.no/content/15108/100-rad-som-fremmer-recovery

Bjørgen, D., Storvold, A., Norvoll, R. & Husum T. L. (2014). Alternativer til tvang I, Sett fra et bruker og fagperspektiv. Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse. . https://www.erfaringskompetanse.no/wp-content/uploads/2015/08/Alternativer-til-Tvang-Ressurshefte.pdf

Næss, H. E. & Biong, S. (2014). Sykepleiepersonells beskrivelser av helsefremmende miljøterapi kveld, natt og helg i psykisk helsevern. I Tidsskrift for psykisk helsearbeid. Volum 11 nr. 1 s 25 – 33

Seikkula, J. & Alakare, B. (2015). Åpne samtaler mobiliserer ressurser i familien og pasienten. I D. Ulland, A. B. Thorød & E. Ulland (red). Psykisk helse: Nye arenaer, aktører og tilnærminger (s. 161-73). Oslo: Universitetsforlaget

Skatvedt, A. & Andvig, E. (2014). Betydningen av tid til samvær og vennligsinnet pågåenhet i kommunehelsetjenesten. Sykepleien forskning, 9(1), 64 – 70

Skorpen, F., Rehnsfeldt, A., & Thorsen, A. A. (2015).The significance of small things for dignity in psychiatric care. Nursing Ethics, 22(7), 754-764

Vråle, G. B. (2009). Det selvmords truede menneske. (Kapittel 2 + 4). Oslo: Gyldendal.

Sykepleie til pasienter med rus problemer
Christiansen, Å. (2012). Tidlig intervensjon ved rusrelaterte lidelser i sykehus. I S. Biong & S. Ytrehus (Red.). Helsehjelp til personer med rusproblemer (s.165-183). Oslo: Akribe.

Nesvåg, S. (2012). Ulike forståelser og perspektiver på problematisk rusmiddelbruk og avhengighet. I S. Biong & S. Ytrehus (Red.). Helsehjelp til personer med rusproblemer (s.55-76). Oslo: Akribe.

Skoglund, A. & Biong, S. (2012). Sykepleie til personer med opiodeavhengighet i somatisk sykehus. I S. Biong & S. Ytrehus (Red.). Helsehjelp til personer med rusproblemer (s.186-199). Oslo: Akribe.

Ytrehus, S. (2012). Familiens situasjon. I S. Biong & S. Ytrehus (Red.). Helsehjelp til personer med rusproblemer (s.219-236). Oslo: Akribe.

Pårørende
Bøckmann, K., & Kjellevold, A. (2015). Pårørende i helsetjenesten - en klinisk og juridisk innføring.
(Kap. 2, 3, 6 og 8. s. 43-105, 199-225, 255-302). Bergen: Fagbokforlaget.

Komplementær og alternativ medisin.
NOU 1998:21. (1998). Alternativ medisinsk helse-, sykdoms- og forklaringsmodeller. I Alternativ medisin (s.52-62). Oslo: Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning.

Fønnebø, V.M., Salamonsen, A. (2017) Alternativ behandling, I Reitan AM, Schjølberg T (red.). Kreftsykepleie. Pasient – Utfordring – Handling. (Kap 24). Oslo: Cappelen Damm Akademisk


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 26.05.2020

Historikk