en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BSY250_2

Klinisk sykepleie del A

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnets fokus er utøvelse av sykepleie med utgangspunkt i reaksjoner på og konsekvenser av helsesvikt, lidelse, sykdom og behandling, og pasienter og pårørendes opplevelser av disse tilstandene. Klinisk sykepleie forutsetter teoretiske, etiske, erfaringsbaserte kunnskaper og ferdigheter som realiseres gjennom en omsorgsfull væremåte. Studentene skal kunne ta ansvar for og gjøre selvstendige, systematiske kliniske observasjoner og vurderinger, prioriteringer og beslutninger, samt kritisk vurdere effekten av sykepleie og behandling. Det gis en innføring i sykepleieteorier som er sentrale i møte med pasienter og pårørendes erfaring med sykdom og helsesvikt. Videre så gis studentene praktisk opplæring i sykepleieferdigheter gjennom ferdighetstrening og simulering, samt integrering av teoretisk kunnskap. Sentralt i emnet står studentenes faglige og etiske danning med vekt på en omsorgsfull væremåte, helhetstenkning og faglig forsvarlig ivaretakelse av pasienter og pårørende.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskaper
Kandidaten
 • har bred kunnskap om pasientens behov for helhetlig sykepleie og sykepleierens ansvar og rolle i å bidra til lindring, rehabilitering, forebygging og behandling
 • har bred kunnskap om pasienters og pårørendes reaksjoner og erfaringer ved sykdom og lidelse
 • har bred kunnskaper om ulike sykepleieferdigheters teoretiske og etiske grunnlag
 • har kunnskaper om rammevilkår for håndtering av legemidler
 • har grunnleggende kunnskaper om helserett

Ferdigheter
Kandidaten
 • kan anvende faglige og etiske kunnskaper på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • kan observere, vurdere og begrunne pasientens behov for sykepleie og iverksetter aktuelle sykepleietiltak
 • kan reflektere over faglig og omsorgsfull utøvelse av sykepleie
 • kan anvende faglige prinsipper og teknikker i ulike sykepleieferdigheter
 • kan vurdere risiko, unngår skader og forebygger komplikasjoner ved utøvelse av sykepleieferdigheter
 • kan ta ansvar for å vurdere og gjennomføre forsvarlig sykepleie i akutte pasientsituasjoner i og utenfor sykehus

Generell kompetanse
Kandidaten
 • kan reflektere over sykepleiefaglige problemstillinger relatert til sykepleiens etiske og faglige grunnlag
 • kan reflektere over pasientens og pårørendes reaksjoner og erfaringer ved helsesvikt, sykdom og behandling
 • har innsikt i pasientens og pårørendes reaksjoner og erfaringer ved helsesvikt, sykdom og behandling på en faglig forsvarlig og omsorgsfull måte
 • har innsikt i pasienter behov for helhetlig sykepleie

Innhold

Sykepleie til pasienter og pårørende

A) Sykepleiens grunnlag og etikk
 • Katie Erikssons teori om helse og lidelse
 • Joyce Travelbees mellommennesklige aspekter i sykepleie
 • Utvikling av faglig, personlig og etisk kompetanse

B) Helhetlige behov for sykepleie til pasienter som opplever helsesvikt og sykdom
 • Sykepleie til pasienter som gjennomgår prøver og undersøkelser
 • Sykepleie til pasienter som skal opereres
 • Sykepleie til pasienter med akutte- og vedvarende hjertelidelser
 • Sykepleie til pasienter med respirasjonssvikt og lungelidelser
 • Sykepleie til pasienter med infeksjonssykdommer
 • Sykepleie til pasienter med smerter
 • Akuttmedisinsk sykepleie utenfor sykehus
 • Sykepleie til pasienter med psykiske lidelser
 • Sykepleie til pasienter med rusproblemer
 • Sykepleie til pasienter med gynekologiske lidelser og obstetrikk
 • Sykepleie ved svangerskap, fødsel og barsel
 • Sykepleie til barn og unge

C) Pårørende
 • Pårørendes rettigheter
 • Samhandling med pårørende
 • Pårørendes erfaringer

D) Komplementær og alternativ medisin og behandling
E) Legemiddelhåndtering
 • Sykepleie ved legemiddelhåndtering og aktuelt lovverk

F) Praktiske sykepleieferdigheter/simulering
 • Administrering av oksygenbehandling, sug av øvre luftveier, sug i og stell av trakeostomi
 • Sårstell av postoperative sår, sårdren
 • Fjerning av suturer/agraffer
 • Postoperativ mobilisering
 • Intramuskulær injeksjon og subkutan injeksjon
 • Perifer venekanyle og intravenøs infusjon
 • Førstehjelp og HHLR

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
 • BSY151 Grunnleggende sykepleie, BSY152 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1, BSY155 Sykepleiens grunnlagstenkning, BSYP01 Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie
 • BSY152 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1, BSY155 Sykepleiens grunnlagstenkning, BSY156 Grunnleggende sykepleie, BSYP01 Kliniske studier med fokus på grunnleggende sykepleie

Anbefalte forkunnskaper

Alle emner i 1. og 2. semester på Bachelor i sykepleie

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/15 timerA - F1)
Studenter som ikke har bestått emnet, senest ved ny/utsatt prøve, vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i eventuelle påfølgende emner hvor dette emnet er angitt som forkunnskapskrav.
1) Tillatt hjelpemiddel: Syse Aslak (2016-2017) Norges lover. Lovsamling for helse-og sosial sektoren.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

100% nærværsplikt ved gjennomføring av gruppearbeid, 100% nærværsplikt ved ferdighetstrening/ simulering
Konsekvenser ved ikke innfridd krav til obligatoriske undervisningsaktiviteter:
Ad. 1: Ikke innfridd krav til tilstedeværelse ved gjennomføring av gruppearbeid medfører at studenten må levere en individuell skriftlig oppgave etter nærmere angitte retningslinjer (NB! Gjelder for studieåret 2020/2021). Oppgaven vurderes til godkjent/ikke godkjent. Oppgaven må være godkjent for å kunne delta på simulering. Ved ikke innfridd krav til tilstedeværelse på simulering gis et nytt tilbud etter nærmere angitt tidspunkt i timeplanen. Ved ikke innfridd krav til tilstedeværelse ved simulering fratas studenten adgang til eksamen i BSY250.
Ad. 2: 100 % tilstedeværelse ved ferdighetstrening/simulering. Ved ikke innfridd krav til tilstedeværelse på ferdighetstrening/simulering gis et nytt tilbud etter nærmere angitt tidspunkt i timeplanen. Studenten har ansvar for å ta kontakt med faglærer ved manglende oppmøte ved simulering og ferdighetstrening. Ved ikke innfridd krav til tilstedeværelse på ferdighetstrening/simulering fratas studenten adgang til eksamen i BSY 250.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Anne Lene Høivik , Elin Espeland
Studieprogramleder
Bodil Bø

Arbeidsformer

Forelesninger, seminarer, gruppearbeid, selvstudium, bruk av digitale læringsverktøy, simulering og ferdighetstrening

Åpent for

Sykepleie - bachelorstudium

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UIS

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 25.09.2020

Historikk