en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BSY162_1

Sykepleie, samhandling og pasientsikkerhet

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet gir en innføring i samhandling og pasientsikkerhet i et sykepleieperspektiv på individnivå. God samhandling med pasienter forutsetter kunnskaper om psykologi, pedagogikk, kommunikasjon og kulturforståelse. Samhandling er sentralt i pasientsikkerhet og emnet skal bidra til at studenten kan identifisere og vurdere risikofaktorer knyttet til pasientskader, samt ha kunnskap om prinsipper og tiltak for å redusere disse. Lover og forskrifter som regulerer pasienter og brukeres rettigheter og helsepersonellets plikter står sentralt. Videre vil studenten få kunnskap om farmakologi relatert til sykepleierens funksjons- og ansvarsområde, samt sikre faglig forsvarlig legemiddelhåndtering. Emnet vil også gi studenten en introduksjon til vitenskapelig arbeid.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten:
 • Har kunnskap om fagområdene psykologi og pedagogikk og betydningen de har for kommunikasjon og samhandling i sykepleieutøvelse
 • Har kunnskap om relevante undervisnings- og veiledningsmetoder
 • Har bred kunnskap om kommunikasjonsteori og hensiktsmessige kommunikasjonsferdigheter
 • Har kunnskap om bruk av tolk
 • Har kunnskap om pasientsikkerhet på individnivå, herunder risikofaktorer knyttet til pasientskader og prinsipper og tiltak for å redusere disse
 • Har kunnskap om relevant lovverk som regulerer pasientens rettigheter og helsepersonellets plikter
 • Har kunnskap om krav til dokumentasjon i sykepleie
 • Har kunnskap om brukermedvirkning
 • Har kunnskap om ledelse av eget arbeid
 • Har kunnskap om samenes status som urfolk og deres rettigheter innenfor helse- og sosialfeltet
 • Har kunnskap om hvilken betydning kultur- og språkbakgrunn har for sykdomsforståelse og likeverdige tjenester
 • Har kunnskap om basal farmakologi
 • Har kunnskap om faglig forsvarlig legemiddelhåndtering
 • Har kunnskap om forskningsprosessen og akademisk skriving


Ferdigheter
Kandidaten:
 • Kan anvende kunnskap om kommunikasjon og samhandling i tilknytning til sykepleiefaglige problemstillinger
 • Kan identifisere og vurdere risikofaktorer for å redusere uønskede hendelser og pasientskader
 • Kan anvende kunnskap om brukermedvirkning i sykepleier-pasientrelasjonen i arbeid med sykepleiefaglige problemstillinger
 • Kan anvende kunnskap om relevant lovverk i arbeid med sykepleiefaglige problemstillinger
 • Kan anvende kunnskap innenfor sykepleie i et flerkulturelt samfunn i arbeid med sykepleiefaglige problemstillinger
 • Kan beherske medikamentregning og utføre faglig forsvarlig legemiddelhåndtering
 • Kan planlegge og gjennomføre sykepleieferdigheter på en omsorgsfull, etisk og faglig forsvarlig måte
 • Kan anvende oppgavetekniske retningslinjer i skriftlig arbeid


Generell kompetanse
Kandidaten:
 • Kan reflektere over betydningen av god kommunikasjon og samhandling i utøvelse av sykepleie
 • Kan planlegge og kritisk vurdere målrettede tiltak for å redusere pasientskader på individnivå
 • Har innsikt i betydningen av god ledelse av eget arbeid
 • Har innsikt i relevant lovverks funksjon og betydning for sykepleie
 • Har innsikt i betydningen av dokumentasjon i sykepleie som en forutsetning for å gi faglig forsvarlig sykepleie
 • Har innsikt i hvordan pasienters språklige og kulturelle bakgrunn utfordrer ivaretakelse av faglig kvalitet og pasientsikkerhet
 • Kan se betydningen av vitenskapelig arbeidsform i sykepleie

Innhold

 • Psykologi
 • Pedagogikk
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Pasientsikkerhet og faglig forsvarlig sykepleie
 • Helserett
 • Brukermedvirkning
 • Ledelse av eget arbeid
 • Kulturforståelse
 • Basal farmakologi
 • Legemiddelhåndtering
 • Legemiddelregning
 • Ferdighetstrening og simulering: Injeksjoner
 • Infusjoner
 • Perifer venekanyle
 • Introduksjon til vitenskapelig arbeid

 • Forkunnskapskrav

  Ingen.

  Eksamen/vurdering

  Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
  Skriftlig eksamen1/15 timerA - F
  Studenter som ikke har bestått emnet, senest ved utsatt/ny eksamen, vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i eventuelle påfølgende emner hvor dette emnet er angitt som forkunnskapskrav.

  Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

  Hjemmeoppgave, Test i legemiddalreging, 100% tilstedeværelse i ferdighetstrening og simulering
  Vilkår for å gå opp til eksamen
  1. Hjemmeoppgave.
  2. Test i legemiddelregning. Kandidaten må avlegge feilfri test for å få godkjent vilkåret. Tillatt hjelpemiddel: Kalkulator som ikke kan programmeres.
  3. 100% tilstedeværelse i ferdighetstrening og simulering. Det er krav om at studenten stiller forberedt.


  Konsekvenser når obligatoriske undervisningsaktiviteter ikke innfris:
  Vedrørende vilkår 1:
  • Ikke godkjent oppgave ved første innlevering innebærer et nytt forsøk etter nærmere angitt tidsfrist. Ikke godkjent oppgave fratar studenten adgang til eksamen i BSY162.

  Vedrørende vilkår 2:
  • Ved ikke godkjent test, vil det gis nye tilbud frem til eksamen i BSY162 avholdes. Det vil tilbys fire tester frem til eksamen. Kun kandidater som ikke har fått godkjent første test vil få tilbud om ny test. Ikke godkjent test fratar studenten adgang til eksamen i BSY162.

  Vedrørende vilkår 3:
  • Studenten har selv ansvar for å ta kontakt med fagansvarlig ved manglende oppmøte ved ferdighetstrening og simulering. Ved ikke innfridd krav til tilstedeværelse i ferdighetstrening og simulering gis ett nytt tilbud etter nærmere angitt tidspunkt i timeplanen. Ikke innfridd krav til tilstedeværelse i ferdighetstrening og simulering fratar studenten adgang til eksamen i BSY162.

  Fagperson(er)

  Emneansvarlig
  Bodil Bø

  Arbeidsformer

  Forelesning, studentaktive arbeidsformer, digitale læringsverktøy, gruppearbeid, studiespørsmål, ferdighetstrening, simulering og selvstudie.

  Emneevaluering

  Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.

  Litteratur

  Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


  Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

  Sist oppdatert: 22.09.2020

  Historikk