en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BSY160_1

Sykepleiens grunnlag

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet består av to deler:
 • Del I: Sykepleie, omsorg og etikk
 • Del II: Grunnleggende sykepleie

Emnet har et overordnet fokus på at utgangspunktet for sykepleie er respekten for menneskets absolutte verdighet.
Emnets del I gir en innføring i sykepleiefagets historiske fagtradisjon, utvikling og kunnskapsgrunnlag samt sentrale verdier, fenomener og begreper i utøvelsen av sykepleie. Del I gir videre en introduksjon til funksjons- og ansvarsområdene i sykepleie og vektlegger pasientens erfaringer og reaksjoner på utfordringer ved helse og lidelse. Ved å tilegne seg kunnskap om sykepleiens grunnlagstenkning, starter en danningsprosess som holder fram i det videre studiet. Emnets del II gir en innføring i menneskets grunnleggende behov og sykepleie knyttet til disse i ulike livsfaser. Sykepleieprosessen som metode og rammeverk for dokumentasjon står sentralt.
Gjennom tilegnelse av aktuell teori i kombinasjon med ferdighetstrening og refleksjon skal emnet forberede studenten til å utøve omsorgsfull og faglig forsvarlig sykepleie i møte med pasienten.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten:
 • Har kunnskap om historisk betingede grunntrekk ved sykepleie-, medisin- og helsehistorie fra antikken til nyere tid
 • Har kunnskap om sykepleiens faglige grunnlag
 • Har kunnskap om betydningen av å møte pasienten i lys av omsorgens tre dimensjoner: praktisk, relasjonell og moralsk
 • Har bred kunnskap om livsfenomener og begreper som omsorg, helse, lidelse, verdighet og empati
 • Har kunnskap om sykepleiens yrkesetiske grunnlag: etiske prinsipper og retningslinjer
 • Har bred kunnskap om menneskets grunnleggende behov og forhold som virker inn på behov gjennom livet
 • Har bred kunnskap om sykepleie knyttet til menneskets grunnleggende behov
 • Har kunnskap om sykepleieprosessen som grunnlag for sykepleieutøvelsen
 • Har kunnskap om sykepleieprosessen som rammeverk for dokumentasjon

Ferdigheter
Kandidaten:
 • Kan anvende faglige og etiske kunnskaper på sykepleiefaglige problemstillinger
 • Kan anvende kunnskap om historisk betingede grunntrekk ved sykepleie-, medisin- og helsehistorie i arbeid med sykepleiefaglige problemstillinger
 • Kan anvende kunnskap om sykepleiens faglige grunnlag i arbeid med sykepleiefaglige problemstillinger
 • Kan anvende kunnskap om hvordan sykepleier fremmer helse og verdighet, forebygger og lindrer lidelse, samt betydningen av å møte pasienten på en empatisk og omsorgsfull måte
 • Kan anvende kunnskap om yrkesetisk grunnlag i arbeid med sykepleiefaglige problemstillinger
 • Kan reflektere over sykepleieprosessen som grunnlag for å utøve sykepleie
 • Kan anvende teori om grunnleggende sykepleie i utførelsen av praktiske ferdigheter
 • Kan planlegge og utøve grunnleggende sykepleieferdigheter på en omsorgsfull, etisk og faglig forsvarlig måte
 • Kan anvende Bjørks modell for praktisk ferdighetsutøvelse ved utføring av grunnleggende sykepleie

Generell kompetanse
Kandidaten:
 • Kan reflektere over sykepleiefaglige problemstillinger i relasjon til sykepleiens etiske og faglige grunnlag
 • Har innsikt i historisk betingede grunntrekk ved sykepleie-, medisin- og helsehistorie
 • Anerkjenner betydningen av sykepleiens yrkesetiske grunnlag i møte med sykepleiefaglige problemstillinger
 • Evner å reflektere over utviklingen av faglig, personlig og etisk kompetanse
 • Kan reflektere over pasientens behov for grunnleggende sykepleie ut fra pasientens helsetilstand, reaksjon på og opplevelse og beskrivelse av sin livssituasjon
 • Kan reflektere over egen evne til å utøve omsorgsfull og faglig forsvarlig sykepleie

Innhold

Del I:
 • Sykepleie som fag og yrke
 • Historisk grunnlag Medisin og helsehistorie gjennom ulike tidsepoker
 • Sykepleie formet som kall og faglært yrke Katolske sykepleieordener og protestantiske diakonisser
 • Florence Nightingale og den moderne sykepleien
 • Faglig grunnlag
   Ulike kunnskapsformer i sykepleien
  • Teorier om sykepleie
  • Begrepene: omsorg, helse, lidelse og verdighet
  • Empati i profesjonelle relasjoner
 • Yrkesgrunnlaget
   Sykepleiens omsorgsgrunnlag
  • Yrkesetiske verdier og prinsipper
  • Funksjons og ansvarsområder i sykepleie

  Del II:
  • Menneskets grunnleggende behov
  • Sykepleieprosessen Dokumentasjon av sykepleie
 • Grunnleggende sykepleie knyttet til
   Kroppspleie, munnstell, sengereiing
  • Aktivitet
  • Søvn og hvile
  • Respirasjon, sirkulasjon og kroppstemperatur
  • Væske og ernæring
  • Eliminasjon
  • Seksualitet
 • Ferdighetstrening/simulering i grunnleggende sykepleie
   Kroppspleie, munnstell og sengereiing
  • Respirasjon, sirkulasjon og temperaturregulering
  • Eliminasjon
  • Aktivitet, hvile og forflytning
  • Ernæring
  • Hjerte-/lungeredning (HHLR)
  • Systematiske kliniske undersøkelser og vurdering (SKUV)
 • Forkunnskapskrav

  Ingen.

  Eksamen/vurdering

  Skriftlig og praktisk muntlig eksamen
  Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
  Skriftlig eksamen1/24 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
  Praktisk muntlig eksamen1/245 minutterA - FIngen hjelpemidler tillatt
  Studenten må bestå begge deleksamener for å få samlet karakter i emnet. Studenter som ikke har bestått emnet, senest ved ny/utsatt eksamen, vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i eventuelle påfølgende emner hvor dette emnet er angitt som forkunnskapskrav.
  NB! For høsten 2020 gjelder følgende:
  Del 1: Skriftlig eksamen 4 timer blir omgjort til 4 dagers hjemmeeksamen
  Del 2: Praktisk muntlig eksamen blir gjort om til en 7 timers hjemmeeksamen

  Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

  100% tilstedeværelse i to refleksjonsgrupper i del I, 100% tilstedeværelse i gruppearbeid og fremlegg i del II, 100% tilstedeværelse i all ferdighetstrening og simulering i del III
  Vilkår for å gå opp til eksamen:
  1. 100% tilstedeværelse i to refleksjonsgrupper i del I
  2. 100% tilstedeværelse i gruppearbeid og fremlegg i del II
  3. 100% tilstedeværelse i all ferdighetstrening og simulering i del II. Det er krav om at studenten stiller forberedt

  Konsekvenser når obligatoriske undervisningsaktiviteter ikke innfris:
  Vedrørende vilkår 1:
  • Ikke innfridd tilstedeværelse i én refleksjonsgruppe medfører at studenten må få godkjent en skriftlig oppgave etter nærmere angitte retningslinjer. Ikke innfridd krav til tilstedeværelse i to refleksjonsgrupper fratar studenten adgang til skriftlig eksamen i BSY160.

  Vedrørende vilkår 2:
  • Ikke innfridd tilstedeværelse innbefatter at studenten må levere en skriftlig oppgave etter nærmere angitte retningslinjer. Ikke godkjent oppgave fratar studenten adgang til praktisk muntlig eksamen i BSY160.

  Vedrørende vilkår 3:
  • Studenten har selv ansvar for å ta kontakt med fagansvarlig ved manglende oppmøte ved ferdighetstrening og simulering. Ved ikke innfridd krav til tilstedeværelse i ferdighetstrening og simulering vil det gis et nytt tilbud etter nærmere avtale med faglærer (gjelder studieåret 2020/2021). Ikke innfridd krav til tilstedeværelse i ferdighetstrening og simulering fratar studenten adgang til praktisk muntlig eksamen i BSY160.

  Fagperson(er)

  Emneansvarlig
  Marie Undheim , Kari Kaldestad
  Studieprogramleder
  Bodil Bø

  Arbeidsformer

  Forelesninger, digitale læringsverktøy, gruppearbeid, studiespørsmål, ferdighetstrening, simulering og selvstudier.

  Emneevaluering

  Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.

  Litteratur


  Lenke til pensumlitteratur


  Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

  Sist oppdatert: 22.09.2020

  Historikk