en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BSY156_1

Grunnleggende sykepleie

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet gir en teoretisk og praktisk innføring i menneskets grunnleggende behov og sykepleie knyttet til disse. Det omfatter også en teoretisk og praktisk innføring i grunnleggende smittevern. Videre gir det en innføring i den naturlige aldringsprosessen. Observasjon, vurdering, sykepleietiltak og dokumentasjon av sykepleie er sentrale elementer. Det inngår også en innføring i pasientsikkerhet, faglig forsvarlighet og introduksjon til vitenskapelig arbeid. Gjennom tilegnelse av aktuell teori i kombinasjon med ferdighetstrening og refleksjon skal emnet forberede studenten til å utøve omsorgsfull og faglig forsvarlig sykepleie i møte med pasient.

Læringsutbytte

En kandidat med bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten:
 • har kunnskaper om og innsikt i menneskets grunnleggende behov og forhold som virker inn på behov gjennom livet
 • har kunnskap om sykepleie knyttet til menneskets grunnleggende behov
 • har kunnskap om grunnleggende smittevern
 • har kunnskap om sykepleieprosessen som grunnlag for sykepleieutøvelsen
 • har grunnleggende kunnskap om dokumentasjon i sykepleie
 • har grunnleggende kunnskap om den naturlige aldringsprosessen
 • har kunnskap om faglig forsvarlighet og pasientsikkerhet
 • har kunnskap om forskningsprosessen og akademisk skriving

Ferdigheter
Kandidaten:
 • kan anvende teori om grunnleggende sykepleie i utførelsen av praktiske ferdigheter
 • kan planlegge og utøve grunnleggende sykepleieferdigheter på en omsorgsfull,etisk og faglig forsvarlig måte
 • kan anvende Bjørks modell for praktisk ferdighetsutøvelse ved utføring av grunnleggende sykepleie
 • kan reflektere over sykepleieprosessen som grunnlag for å utøve sykepleie
 • kan se betydningen av å ha kunnskap om aldringsprosessen for å kunne utøve omsorgsfull og faglig forsvarlig sykepleie
 • kan gjennomføre grunnleggende smitteverntiltak
 • kan anvende oppgavetekniske retningslinjer i skriftlig arbeid

Generell kompetanse
Kandidaten:
 • kan reflektere over pasientens behov for grunnleggende sykepleie ut fra pasientens helsetilstand, reaksjon på og opplevelse og beskrivelse av sin livssituasjon
 • kan reflektere over egen evne til å utøve omsorgsfull og faglig forsvarlig sykepleie
 • kan se betydningen av sykepleierens særegne ansvar for å observere, vurdere og ivareta menneskets grunnleggende behov
 • kan se betydningen av vitenskapelig arbeidsform i sykepleie

Innhold

Del 1
Menneskets grunnleggende behov
Grunnleggende sykepleie knyttet til:
 • Kroppspleie, munnstell, sengereiing
 • Aktivitet
 • Søvn og hvile
 • Respirasjon, sirkulasjon og kroppstemperatur
 • Væske og ernæring
 • Eliminasjon
 • Seksualitet

Hygiene og grunnleggende smitteverntiltak
Den eldre og aldringsprosessen
Sykepleieprosessen og dokumentasjon av sykepleie
Faglig forsvarlighet og pasientsikkerhet
Del 2
Ferdighetstrening/simulering i grunnleggende sykepleie
 • Grunnleggende smitteverntiltak
 • Kroppspleie, munnstell og sengereiing
 • Respirasjon, sirkulasjon og temperaturregulering
 • Eliminasjon
 • Aktivitet, hvile og forflytting
 • Ernæring
 • Hjerte/lunge redning (HHLR)
 • Systematiske observasjoner og vurdering

Del 3
Introduksjon til vitenskapelig arbeid
 • Forskningsprosessen
 • Akademisk skriving

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praktisk-muntlig eksamen1/145 minutterBestått - Ikke beståttIngen hjelpemidler tillatt
Studenter som ikke har bestått emnet, senest ved ny/utsatt eksamen, vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i eventuelle påfølgende emner hvor dette emnet er angitt som forkunnskapskrav.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

100% nærværsplikt på all ferdighetstrening/simulering, 100% nærværsplikt i gruppearbeid, Hjemmeoppgave
Konsekvenser når obligatoriske undervisningsaktiviteter ikke innfris:
Ad 100% nærværplikt i ferdighetstrening/simulering: Krav til faglige forberedelser av sykepleie ferdigheter. Studenten må oppfylle nærmere angitte forberedelser som forevises lærer ved oppmøte til ferdighetstreningen/simuleringen for å delta i ferdighetstreningen/simuleringen. Studenten har selv ansvar for å ta kontakt med fagansvarlig ved manglende oppmøte på all ferdighetstrening/simulering. Ved ikke innfridd nærværplikt på ferdighetstrening/simulering gis et nytt tilbud etter nærmere angitt tidspunkt fra universitetet. Ikke innfridd nærværplikt på ferdighetstrening/simulering fratar studenten retten til å gå opp til eksamen i BSY156.
Ad. 100% nærværplikt i gruppearbeid: Ikke innfridd nærværplikt innbefatter at studenten må levere inn en skriftlig oppgave etter nærmere angitte retningslinjer. Ikke godkjent oppgave fratar studenten adgang til eksamen i BSY156.
Ad. Hjemmeoppgave: Ikke godkjent oppgave ved første innlevering innebærer ett nytt forsøk etter nærmere angitt tidsfrist. Ikke godkjent oppgave fratar studenten adgang til eksamen i BSY156.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Marie Undheim
Faglærer
Bodil Bø

Arbeidsformer

Forelesning, digitale læringsverktøy, gruppearbeid, studiespørsmål, informasjonssøk, skriftlig oppgave, ferdighetstrening/simulering og selvstudium.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Grunnleggende sykepleie (BSY151_1) 10

Åpent for

Sykepleie - bachelorstudium

Emneevaluering

 Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.

Litteratur

Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur/ pensum. Eventuelle justeringer publiseres på Canvas senest innen semesterstart.
Informasjon om pensum vil bli gjennomgått av faglærer.
Grunnleggende sykepleie i forhold til:
Hygiene
Folkehelseinstituttet (2017).Håndhygiene - nasjonal veileder (s.16-48). Hentet fra https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/veileder/handhygiene-2017_smittevern23-med-omslag-.pdf
Folkehelseinstituttet (2004). Isoleringsveilederen (s.8-10, 20-40). Hentet fra https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2009-og-eldre/isolereringsveilederen.pdf
Folkehelseinstituttet (2006). Rettleiar til forskrift om smittevern i helsetenesta (s.6-25). Hentet fra https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/nois-msis-verdens-handhygienedag/smittevern-15-rettleiar-til-forskrift-om-smittevern-i-helsetenesta-pdf.pdf
Kroppspleie, munnstell og sengereiing
Bjørk, I.T. & Breievne, G. (2016). Kropp og velvære. I N.J. Kristoffersen, F. Nortvedt, E.-A. Skaug & G. H. Grimsbø (Red.), Grunnleggende sykepleie bind 2 (s.13-43). Oslo: Gyldendal Akademisk.
Brodtkorb, K. (2014). Stellet - mulighetenes arena. I M. Kirkevold, K. Brodtkorb & A.H. Ranhoff (Red.), Geriatrisk sykepleie (s.174-183). Oslo: Gyldendal Akademisk.
Hauge, S. (2014). Sykepleie i sykehjem. I M. Kirkevold, K. Brodtkorb & A.H. Ranhoff (Red.), Geriatrisk sykepleie (s.265-283). Oslo: Gyldendal Akademisk.
Langøen, A. (2012). Pleie av frisk hud i ulike aldersgrupper. I A. Langøen (Red.), Sårbehandling og hudpleie (s. 83-138). Oslo: Gyldendal Akademisk.
Samson, H., & Strand, G. V. (2014). Munnhelse. I M. Kirkevold, K. Brodtkorb & A.H. Ranhoff (Red.), Geriatrisk sykepleie (s.316-323). Oslo: Gyldendal Akademisk. Skaug, E.-A. (2016). Kroppspleie. I N.J. Kristoffersen, F. Nortvedt, E.-A. Skaug & G. H. Grimsbø (Red.), Grunnleggende sykepleie bind 2 (s.45-86). Oslo: Gyldendal Akademisk.
Aktivitet
Helbostad, J.L. (2014). Bevegelse og aktivitet. I M. Kirkevold, K. Brodtkorb & A.H. Ranhoff (Red.), Geriatrisk sykepleie (s.340-359). Oslo: Gyldendal Akademisk.
Skaug, E.-A. (2016). Aktivitet. I N.J. Kristoffersen, F. Nortvedt, E.-A. Skaug & G. H. Grimsbø (Red.), Grunnleggende sykepleie bind 2 (s.313-346). Oslo: Gyldendal Akademisk.
Søvn og hvile
Bastø, L.K., & Frantsen, A.M. (2016). Behovet for søvn og hvile. I N.J. Kristoffersen, F. Nortvedt, E.-A. Skaug & G. H. Grimsbø (Red.), Grunnleggende sykepleie bind 2 (s.347-372). Oslo: Gyldendal Akademisk.
Ranhoff, A.H. (2014). Tretthet. I M. Kirkevold, K. Brodtkorb & A.H. Ranhoff (Red.), Geriatrisk sykepleie (s.360-366). Oslo: Gyldendal Akademisk.
Ranhoff, A.H. (2014). Søvn og søvnproblemer. I M. Kirkevold, K. Brodtkorb & A.H. Ranhoff, A.H. (Red.), Geriatrisk sykepleie (s.367-374). Oslo: Gyldendal Akademisk.
Respirasjon, sirkulasjon og kroppstemperatur
Berntzen, H. (2016). Sykepleie til pasienter med forstyrrelser i kroppstemperaturen. I N.J. Kristoffersen, F. Nortvedt, E.-A. Skaug & G. H. Grimsbø (Red.), Grunnleggende sykepleie bind 2 (s.167-189). Oslo: Gyldendal Akademisk.
Brodtkorb, K. (2014). Respirasjon og sirkulasjon. I M. Kirkevold, K. Brodtkorb & A.H. Ranhoff (Red.), Geriatrisk sykepleie (s.375-389). Oslo: Gyldendal Akademisk.
Johansen, E. (2016). Sirkulasjon. I N.J. Kristoffersen, F. Nortvedt, E.-A. Skaug & G. H. Grimsbø (Red.), Grunnleggende sykepleie bind 2 (s 129-165). Oslo: Gyldendal Akademisk.
Skaug, E. A. & Berntzen, H. (2016). Respirasjon. I N.J. Kristoffersen, F. Nortvedt, E.-A. Skaug & G. H. Grimsbø (Red.), Grunnleggende sykepleie bind 2 (s.87-128). Oslo: Gyldendal Akademisk.
NHLR
Norsk Resuscitasjonsråd (2016). HHLR. Norsk grunnkurs i HLR for helsepersonell. www.nrr.org
Ernæring
Aagaard, H. (2016). Ernæring. I N.J. Kristoffersen, F. Nortvedt, E.-A. Skaug & G. H. Grimsbø (Red.), Grunnleggende sykepleie bind 2 (s.191-233). Oslo: Gyldendal Akademisk.
Brodtkorb, K. (2014). Ernæring, mat og måltid. I M. Kirkevold, K. Brodtkorb & A.H. Ranhoff (Red.), Geriatrisk sykepleie (s.309-315) Oslo: Gyldendal Akademisk.
Eliminasjon
Gjerland, A. (2016). Eliminasjon. I N.J. Kristoffersen, F. Nortvedt, E.-A. Skaug & G. H. Grimsbø (Red.), Grunnleggende sykepleie bind 2 (s.243-312). Oslo: Gyldendal Akademisk.
Skotnes, L. H., Omli, R., Einarsen, E. K., & Dahlhaug, L. (2014). Eliminasjonsproblemer. I M. Kirkevold, K. Brodtkorb & A.H. Ranhoff (Red.), Geriatrisk sykepleie (s.324-339). Oslo: Gyldendal Akademisk.
Seksualitet
Gamnes, S. (2016). Seksualitet og helse. I N.J. Kristoffersen, F. Nortvedt & E.-A. Skaug (Red.), Grunnleggende sykepleie bind 2 (s.373-405). Oslo: Gyldendal Akademisk.
Den eldre og aldringsprosessen
Hansen, I. (2014). Etniske minoriteter. I M. Kirkevold, K. Brodtkorb & A. H. Ranhoff (Red.), Geriatrisk sykepleie (s.39-51). Oslo: Gyldendal Akademisk.
Kirkevold, M. (2014). Gammel og syk. I M. Kirkevold, K. Brodtkorb & A. H. Ranhoff (Red.), Geriatrisk sykepleie (s.22-28). Oslo: Gyldendal Akademisk.
Mensen, L. (2014). Biologisk aldring. I M. Kirkevold, K. Brodtkorb & A. H. Ranhoff (Red.), Geriatrisk sykepleie (s.52-57). Oslo: Gyldendal Akademisk.
Phil, E. (2014). Sansesvikt i eldre år. I M. Kirkevold, K. Brodtkorb & A.H. Ranhoff (Red.), Geriatrisk sykepleie (s.286-300). Oslo: Gyldendal Akademisk.
Ranhoff, A. H. (2014). Den gamle pasienten. I M. Kirkevold, K. Brodtkorb & A. H. Ranhoff (Red.), Geriatrisk sykepleie (s.79-91). Oslo: Gyldendal Akademisk.
Romøren, T. I. (2014). Eldre, helse og hjelpebehov. I M. Kirkevold, K. Brodtkorb & A. H. Ranhoff (Red.), Geriatrisk sykepleie (s.29-37). Oslo: Gyldendal Akademisk.
Skovdal, K., & Berentsen, V.D. (2014). Kognitiv svikt og demens. I M. Kirkevold, K. Brodtkorb & A. H. Ranhoff (Red.), Geriatrisk sykepleie (s.408-437). Oslo: Gyldendal Akademisk.
Thorsen, K. (2014). Aldringsteorier. I M. Kirkevold, K. Brodtkorb & A. H. Ranhoff (Red.), Geriatrisk sykepleie (s.58-72). Oslo: Gyldendal Akademisk.
Dokumentasjon av sykepleie basert på problemløsende beslutningsprosesser
Skaug, E. A. (2016). Kliniske vurderingsprosesser og dokumentasjon av sykepleie. I N.J. Kristoffersen, F. Nortvedt, E.-A. Skaug & G. H. Grimsbø (Red.), Grunnleggende sykepleie bind 1 (s.337-376). Oslo: Gyldendal Akademisk.
Molven, O. (2016). Sykepleie og jus (s. 185-199). Oslo: Gyldendal juridisk.
Introduksjon til vitenskapelig arbeid
Dalland, O. (2017). Metode og oppgaveskriving (s.19-34, 51-61, 149-176, 245-260). Oslo: Gyldendal Akademisk.
Östlundh, L. (2017). Informationssökning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats (s. 59-82). Lund: Studentlitteratur AB.
Faglig forsvarlighet og pasientsikkerhet Berland, A. & Natvig, G.K. (2005). Ivaretagelse av pasientsikkerhet. Vård i Norden, 25(3), 33-38. Braut, G.S. & Holmboe, J. (2015). Pasientsikkerhet - dagens struktur. I K. Aase (Red.), Pasientsikkerhet - teori og praksis (s.47-61). Oslo: Universitetsforlaget. Molven, O., Holmboe, J. & Cordt-Hansen, K. (2006). Forsvarlighetskravet i helsepersonelloven. Tidsskrift for Den norske lægeforening, 5(126), 643-644. Ringard, Å., Sagan, A., Saunes, I.S. & Lindahl, A.K. (2013). Det norske helsesystemet.Kunnskapssenteret, 15(8), 25-28. Aase, K. (2015). Introduksjon. I K. Aase (Red.), Pasientsikkerhet - teori og praksis (s. 13-21). Oslo: Universitetsforlaget.
VAR Healt Care
Endringer kan forekomme.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 27.05.2020

Historikk