en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BSY155_2

Sykepleiens grunnlagstenkning

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Utgangspunktet for sykepleie er respekten for menneskets absolutte verdighet. Sentrale verdier i sykepleie er omsorg, barmhjertighet og respekt for menneskerettigheter. Betydningen av dette uttrykkes gjennom fagtradisjonen, verdigrunnlaget, kunnskapsgrunnlaget og sykepleiens yrkesetikk. Emnet gir en innføring i sykepleiefagets historiske fagtradisjon og kunnskapsgrunnlag. Videre gir det en innføring i begrep som står sentralt i utøvelsen av sykepleien. Emnet innbefatter en introduksjon til funksjons og ansvarsområder i sykepleie og vektlegger også pasientens erfaringer og reaksjoner på utfordringer ved helse og lidelse. Ved å tilegne seg sykepleiens grunnlagstenkning, starter en danningsprosess som holder fram i det videre studiet.

Læringsutbytte

En kandidat med bestått emne forventes ha følgende læringsutbytte:
Kunnskaper
 • har kunnskap om historisk betingede grunntrekk ved sykepleie-, medisin- og helsehistorie fra antikken til nyere tid
 • har kunnskap om sykepleiens faglige grunnlag
 • har kunnskap om betydningen av å møte pasienten i lys av omsorgens tre dimensjoner: praktisk, relasjonelt og moralsk
 • har kunnskap om begrepene omsorg, helse, lidelse og verdighet.
 • har kunnskaper om begrepet empati
 • har kunnskap om sykepleiens yrkesetiske grunnlag: etiske prinsipper og retningslinjer

Ferdigheter
 • kan anvende faglige og etiske kunnskaper på sykepleiefaglige problemstillinger
 • kan anvende kunnskap om historisk betingede grunntrekk ved sykepleie-, medisin- og helsehistorie i arbeid med sykepleiefaglige problemstillinger
 • kan anvende kunnskap om sykepleiens faglige grunnlag i arbeid med sykepleiefaglige problemstillinger
 • kan anvende kunnskap om hvordan sykepleier fremmer helse og verdighet, forebygger og lindrer lidelse, samt betydningen av å møte pasienten med en empatisk og omsorgsfull måte.
 • kan anvende kunnskap om yrkesetisk grunnlag i arbeid med sykepleiefaglige problemstillinger

Generell kompetanse
 • kan reflektere over sykepleiefaglige problemstillinger i relasjon til sykepleiens etiske og faglige grunnlag
 • har innsikt i historisk betingede grunntrekk ved sykepleie-, medisin- og helsehistorie
 • anerkjenner betydningen av sykepleiens yrkesetiske grunnlag i møte med sykepleiefaglige problemstillinger
 • evner å reflektere over utviklingen av faglig, personlig og etisk kompetanse

Innhold

Sykepleie som fag og yrke
Historisk grunnlag
Medisin og helsehistorie gjennom ulike tidsepoker
Sykepleie formet som kall og faglært yrke
 • Katolske sykepleieordener og protestantiske diakonisser
 • Florence Nightingale og den moderne sykepleien

Faglig grunnlag
 • Ulike kunnskapsformer i sykepleien
 • Teorier om sykepleie
 • Begrepene: omsorg, helse, lidelse og verdighet
 • Empati i profesjonelle relasjoner

Yrkesgrunnlaget
 • Sykepleiens omsorgsgrunnlag
 • Yrkesetiske verdier og prinsipper
 • Funksjons og ansvarsområder i sykepleie

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen1/15 dagerA - F
Studenter som ikke har bestått emnet, senest ved ny/utsatt eksamen, vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i eventuelle påfølgende emner hvor dette emnet er angitt som forkunnskapskrav.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

100% nærværsplikt i to obligatoriske faggrupper med medstudenter og lærer
1. 100% nærværsplikt i to obligatoriske refleksjonsgrupper med medstudenter og lærer
Konsekvenser når obligatoriske undervisningsaktiviteter ikke innfris:
Ad. 1. Ikke innfridd nærværsplikt inntil 50 % medfører at studenten må få godkjent en skriftlig oppgave etter nærmere angitte retningslinjer. Ikke innfridd nærværsplikt over 50 % fratar studenten adgang til eksamen i BSY155.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Kari Kaldestad
Studieprogramleder
Bodil Bø Våga

Arbeidsformer

Forelesninger, digitale læringsverktøy, gruppearbeid, studiespørsmål og selvstudier. Refleksjonsgrupper sammen med medstudenter og lærer.

Åpent for

Sykepleie - bachelorstudium

Emneevaluering

 Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.

Litteratur

Informasjon om pensum vil bli gjennomgått av faglærer ved oppstart på studiet.
Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur/ pensum. Eventuelle justeringer publiseres på Canvas senest innen semesterstart.
Historisk grunnlag
(K) Adriansen, K.K. (2017). Kall og sykepleie - et tvetydig spenningsfelt. I Å. Fause (Red.), Glimt fra sykepleiefagets historie. (s. 27-54). Bergen: Fagbokforlaget.
(K) Mathisen, J. (2006). Sykepleiehistorie: ideer - mennesker - muligheter (s. 13-58, 86-135). Oslo: Gyldendal Akademisk. (K) Schiøtz, A. (2017). Viljen til liv (s. 319-347). Oslo: Samlaget.
Faglig grunnlag
Ulike kunnskapsformer i sykepleien
(K) Alvsvåg, H. (2010). På sporet av et dannet helsevesen. (s. 99-110). Oslo: Akribe.
Kristoffersen, N.J. (2016). Sykepleiepleiefagets teoretiske utvikling - en historisk reise. I N.J. Kristoffersen, F. Nordtvedt, E.-A. Skaug & G.H. Grimsbø (Red.), Grunnleggende sykepleie bind 3 (s. 36-40). Oslo: Gyldendal Akademisk.
Kristoffersen, N.J. (2016). Sykepleie - kunnskapsgrunnlag og kompetanseutvikling. I N.J. Kristoffersen, F. Nortvedt, E.-A. Skaug & G.H. Grimsbø (Red.), Grunnleggende sykepleie bind 1 (s. 152-170). Oslo: Gyldendal Akademisk.
Kristoffersen, N.J. (2016). Sykepleiepleiefagets teoretiske utvikling - en historisk reise. I N.J. Kristoffersen, F. Nordtvedt, E.-A. Skaug & G.H. Grimsbø (Red.), Grunnleggende sykepleie bind 3 (s. 21-28). Oslo: Gyldendal Akademisk.
(K) Elstad, I. (2014). Kva er sjukepleie? (s.16-37). Oslo: Gyldendal Akademisk.
Kristoffersen, N.J. (2016). Hva er sykepleie. I N.J. Kristoffersen, F. Nordtvedt, E.-A. Skaug & G.H. Grimsbø (Red.), Grunnleggende sykepleiebind 1 (s. 15-27). Oslo: Gyldendal Akademisk.
Teorier om sykepleie
(K) Ekebergh, M. (2015). Att forstå patienten ur ett livsverdensperspektiv. I M. Arman, K. Dahlberg & M. Ekebergh (Red.), Teoretiska grunder för vårdande (s. 66-76). Malmö: Liber AB
(K) Elstad, I. (2014). Kva er sjukepleie? (s.16-35). Oslo: Gyldendal Akademisk. Kristoffersen, N.J. (2016). Hva er sykepleie. I N.J. Kristoffersen, F. Nordtvedt, E.-A. Skaug & G.H. Grimsbø (Red.), Grunnleggende sykepleiebind 1 (s. 15-27). Oslo: Gyldendal Akademisk.
Begreper
Helse
(K) Ekebergh, M. (2015). Hälsa i et livsvärdensperspektiv. I M. Arman, K. Dahlberg & M. Ekebergh (Red.), Teoretiska grunder för vårdande (s. 28-37). Malmö: Liber AB.
Kristoffersen, N.J. (2016). Helse og sykdom. I: N.J. Kristoffersen, F. Nortvedt, E.-A. Skaug & G.H. Grimsbø (Red.), Grunnleggende sykepleie bind 1 (s. 29-87). Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.
Lidelse
(K) Eriksson, K. (2005). Det lidende mennesket (s. 19-44). Oslo: Tano Forlag.
Kasèn, A., Nordman, T., Lindholm, T. & Eriksson, K. (2008). «Då patienten lider av vården» - vårdarens gestaltning av patientens vårdlidande. Vård i Norden, 28(2), 4-8.
Kristoffersen, N.J. & Breievne, G. (2016). Lidelse, mening og håp. I N.J. Kristoffersen, F. Nortvedt, E.-A. Skaug & G.H. Grimsbø (Red.), Grunnleggende sykepleie bind 3 (s. 187-221). Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.
Verdighet
(K) Eriksson, K. (1996). Om människans värdighet. I T. Bjerkreim, J. Mathisen & R. Nord (Red.), Visjon, viten og virke. Festskriv til sykepleieren Kjellaug Lerheim, 70 år (s. 79-84). Oslo: Universitets forlaget.
(K) Eriksson, K. (2009). Se Människan. Hentet 01.01.2016, fra http://www.sigtunastiftelsen.se/filer/K Eriksson Se- manniskan.pdf (s. 1-19).
Kristoffersen, N.J. & Nordtvedt, P. (2016). Pasient og sykepleier - verdier og samhandling. I N.J. Kristoffersen, F. Nortvedt, E.-A. Skaug & G.H. Grimsbø (Red.), Grunnleggende sykepleie bind 1 (s. 95-105). Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.
Lohne, V., Høy, B., Lillestø, B., Sæteren, B., Heggestad, T., K., Aasgaard, T., Caspari., S., Rehnsfeldt, A., Råholm, M-B., Slettebø, Å., Lindwall, L. & Nåden, D. (2016). Fostering dignity in the care of nursing home residents through slow caring. Nursing Ethics, 24(7), 778-788.
Nåden, D., Rehnsfeldt, A., Råholm, M.B., Lindwall, L., Caspari, S., Aasgard, T., Slettebø, Å., Sæteren, B., Høy, B., Lillestø, B., Heggestad, A.K. & Lohne, V. (2013). Aspect of indignity in nursing home residences as experienced by family caregivers. Nursing Ethics, 20(7), 748-761.
Empati i profesjonelle relasjoner
Ramvi, E. (2011). The risk of entering relationships: experiences from a Norwegian hospital. Journal of Social Work Practice 25(3), s. 285-296.
YRKESGRUNNLAGET
Sykepleiens omsorgsgrunnlag
Kløvedal, A. (2009). Ingenmandsland - om afmakt og kærlighed. København: Tiderne skifter.
Kristoffersen, N.J. (2016). Sykepleiefagets teoretisk utvikling - en historisk reise. I N.J.
Kristoffersen, F. Nortvedt, E.-A. Skaug & G.H. Grimsbø (Red.), Grunnleggende sykepleie bind 3. (s. 53-64). Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.
Martinsen, K. & Kjær, T.A. (2012). Løgstrup og sykepleien (s. 11-20, s. 45-88, s. 142-150). Oslo: Akribe.
Nortvedt, P. (2016). Omtanke, en innføring i sykepleiens etikk (s. 15-32, 35-102, 121-176). Oslo: Gyldendal Akademisk.
(K) Ekebergh, M. (2015). Att forstå patienten ur ett livsverdensperspektiv. I M. Arman, K. Dahlberg & M. Ekebergh (Red.), Teoretiska grunder för vårdande (s. 66-76). Malmö: Liber AB.
Yrkesetiske verdier og prinsipper
Nortvedt, P. (2016). Omtanke, en innføring i sykepleiens etikk (s. 15-32, 35-102, 121-176). Oslo: Gyldendal akademisk.
Funksjons og ansvarsområde i sykeleie
Kommer


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 08.04.2020

Historikk