en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BSY154_2

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Dette emnet har sitt grunnlag i samfunnsvitenskapelige teorier som er relevante for sykepleie. Emnet gir en innføring i psykologi og psykologiske prosesser, pedagogikk, kommunikasjon og samhandling, sykepleie i et flerkulturelt samfunn, brukermedvirkning, samt lover og forskrifter som regulerer pasientens rettigheter og helsepersonellets plikter. I tillegg omfatter emne legemiddelregning.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten:
 • har kunnskap om menneskets psykologiske utvikling, forhold som påvirker samspillet mellom mennesker og om menneskets reaksjoner i forbindelse med svekket helse og sykdom
 • har kunnskap om pedagogikk og hva som kjennetegner pasientsentrert pedagogisk praksis
 • har kunnskap om målrettet kommunikasjon
 • har kunnskap om sykepleie i et flerkulturelt samfunn
 • har kunnskap om brukermedvirkning i sykepleier-pasientrelasjonen
 • har kunnskap om deler av lovverket som regulerer pasientens rettigheter, helsepersonellets og virksomhetens plikter i helse- og velferdstjenesten
 • kan forstå de matematiske og farmakologiske enhetene, benevningene og begrepene samt de matematiske metodene knyttet til legemiddelregning

Ferdigheter
Kandidaten:
 • kan anvende kunnskap som bidrar til godt samspill i arbeid med sykepleiefaglige problemstillinger
 • kan anvende pedagogiske kunnskaper i arbeid med sykepleiefaglige problemstillinger
 • kan anvende hensiktsmessige kommunikasjonsferdigheter i møte med pasient, pårørende og medarbeidere i arbeid med sykepleiefaglige problemstillinger
 • kan anvende kunnskap om brukermedvirkning i sykepleier-pasientrelasjonen i arbeid med sykepleiefaglige problemstillinger
 • kan anvende kunnskap om gjeldende lovverk i arbeid med sykepleiefaglige problemstillinger
 • kan anvende kunnskap innenfor sykepleie i et flerkulturelt samfunn i arbeid med sykepleiefaglige problemstillinger
 • kan anvende feilfritt de matematiske og farmakologiske enhetene og begrepene knyttet til legemiddelregning og utføre feilfritt utregninger av legemidlers doser, mengder og styrker ved ulike administrasjonsveier, samt utregninger av infusjonshastigheter og fortynninger

Generell kompetanse
Kandidaten:
 • kan reflektere over egen samspillkompetanse, både faglig og personlig
 • kan vurdere egne kommunikasjonsferdigheter
 • kan ta ansvar for å anvende pedagogisk kunnskaper og ferdigheter
 • kan ivareta pasientenes brukermedvirkning
 • kan finne frem til og reflektere rundt relevant lovverk
 • kan reflektere over egne holdninger i møte med mennesker med forskjellige kulturelle uttrykk, og ulik religiøs og etnisk bakgrunn
 • kan handle etisk forsvarlig og reflektere kritisk over ulike kilder og henvise til disse i eget arbeid knyttet til legemiddelregning.

Innhold

A. Psykologi
- Personlighetspsykologi og utviklingspsykologi
- Gruppepsykologi og gruppeprosesser
- Stress- krise og mestringsteori
- Læringspsykologi, persepsjon, motivasjon, følelser og holdninger
B. Pedagogikk
- Sykepleierens pedagogiske funksjon
- Pedagogisk modell som verktøy for pasientsentrert praksis - Simulering som pedagogisk metode i sykepleierutdanningen
C. Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning
- Kommunikasjonsferdigheter
- Samarbeid i grupper
- Konfliktforståelse og konflikthåndtering
D. Sykepleie i et flerkulturelt samfunn
-Flerkulturell kommunikasjon
-Ulik syn på helse og sykdom
E. Brukermedvirkning og brukerperspektiv
- Ulike brukermedvirkningsbegreper og perspektiv
F. Helserett
- Om rettslig regulering og betydning av den for sykepleiefaget
- Kravet om faglig forsvarlighet
- Rett til selvbestemmelse, medvirkning og informasjon
G. Legemiddelregning
- Matematiske begreper og beregninger inkludert brøk, prosent, masse og volum.
- Spesifikk legemiddelregning, dvs. beregninger av doser, mengder og styrker av ulike legemidler og legemiddelformer.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Matematikk fra videregående skole.

Eksamen/vurdering

Hjemmeeeksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Test i legemiddelregning 13 timerBestått - Ikke bestått
Test i legemiddelregning 23 timerBestått - Ikke bestått
Test i legemiddelregning 33 timerBestått - Ikke bestått
Test i legemiddelregning 43 timerBestått - Ikke bestått
Studenter som ikke har bestått emnet, senest ved utsatt/ ny eksamen, vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i eventuelle påfølgende emner hvor dette emnet er angitt som forkunnskapskrav

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

100% nærvær i arbeid med gruppeoppgave og fremlegg av gruppeoppgaven i kommunikasjon
1. Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning
100% nærvær i arbeid med gruppeoppgave og fremlegg av gruppeoppgaven i kommunikasjon
2. Test i legemiddelregning
3 timers skriftlig test i legemiddelregning. Tillatt hjelpemiddel er enkel kalkulator (ikke programmerbar). Vurdering: Godkjent/ikke godkjent. Kandidaten må ha alt rett for å få godkjent.
Konsekvenser når obligatoriske undervisningsaktiviteter ikke innfris:
Ad. 1: 100% nærværsplikt: Ikke innfridd nærværsplikt medfører at studenten må levere inn en skriftlig oppgave etter nærmere angitte retningslinjer. Ikke godkjent oppgave fratar studenten adgang til eksamen i BSY154.
Ad. 2: Test i legemiddelregning: Ved ikke godkjent test, vil det gis nye tilbud frem til eksamen i BSY154 avholdes. Det vil tilbys fire tester frem mot eksamen. Kun kandidater som ikke har fått godkjent første test vil få tilbud om ny test.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Ingrid Tjoflåt
Studieprogramleder
Bodil Bø

Arbeidsformer

Forelesninger, seminar, flipped classroom, individuell og gruppevis fag- og oppgaveveiledning, gruppearbeid, simulering, samspillsanalyse, studiespørsmål, digitale læringsverktøy, MOOC og selvstudium

Åpent for

Sykepleie - bachelorstudium

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UIS

Litteratur

Informasjon om pensum vil bli gjennomgått av faglærer ved oppstart på studiet.
Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur/ pensum. Eventuelle justeringer publiseres på Canvas senest innen semesterstart.
A. Psykologi:
Bunkholdt, V. (2002). Psykologi. Kapittel 10 (s. 157-175). Oslo: Universitetsforlaget. Håkonsen, K.M. (2014). Psykologi og psykiske lidelser. Del 1, 2, 3 ,5 og del 6; kapittel 15. Oslo: Gyldendal Akademisk.
B. Pedagogikk:
Brataas, H., Evensen, A.E. og Ingstad, K. (Red.) (2019). Pedagogisk praksis i sykepleie. Kapittel 1, 2, 5, 11-14. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.
Husebø, S.E., & Rystad, H. (2018). Simulering innen helsefag. I K. Aase (Red.), Pasientsikkerhet: teori og praksis (s. 173-190). Oslo: Universitetsforlaget.
C. Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning:
Eide, H., & Eide, T. (2017) Kommunikasjon i relasjoner. Kapittel 4, 5, 6, 7, 8, 9, og 13. Oslo: Gyldendal Akademisk. 3 utgave.
D .Sykepleie i et flerkulturelt samfunn:
Debesay, J., Harslof, I., Rechel, B., &Vike, H. (2014). Facing diversity under institutional constraints: challenging situations for community nurses when providing care to ethnic minority patients. J Adv Nurs, 70(9), 2107-16.
Hanssen, I. (2016). Sykepleie i et flerkulturelt samfunn. I N.J. Kristoffersen, F. Nortvedt, E.A. Skaug & G.H. Grimsbø (Red.), Grunnleggende sykepleie: Bind 3 (s.81-1o3). Oslo: Gyldendal Akademisk.
Høye, S., & Severinsson, E. (2010). Multicultural family members' experiences with nurses and the intensive care context: a hermeneutic study. Intensive Crit Care Nurs, 26(1), 24-32.
E. Brukermedvirkning:
Kristoffersen, N.J., & Nortvedt, F. (2016). Pasient og sykepleier - verdier og samhandling. I Kristoffersen, N.J. Nortvedt F. & Skaug E.-A. (Red.), Grunnleggende sykepleie. Bind 1 (s.89-138). Oslo: Gyldendal Akademisk.F. Jus
Molven, O. (2016). Sykepleie og jus. Kapittel 1-6, 9-10, 12-13 og 15 . Oslo: Gyldendal juridisk. Syse, A. (Red.). (2018- 2019). Lovsamling for helse- og sosialsektoren. Oslo: Gyldendal juridisk. (Oppslagsverk)
G. Legemiddelregning:
Reinertsen, H. & J.O. Notevarp (2010). Legemiddelregning (4. utg.). Fagbokforlaget. Kap. 1-16.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 31.05.2020

Historikk