en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BSTBAC_1

Bacheloroppgave

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Bacheloroppgaven er et større, faglig arbeid som avslutter det treårige bachelorstudiet. Arbeidet med oppgaven skal gi studentene anledning til faglig fordypning innenfor et relevant tema som de velger selv. Det skal gjøres bruk av faglige perspektiver og forskningsmetodiske verktøy fra studiet.

Læringsutbytte

Etter endt kurs forventes studentene å ha følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:
Kunnskaper
Studentene skal ha kunnskap om
  • politikken innen et selvvalgt oppgavetema
  • kravene til en akademisk oppgave
  • hvordan relevant informasjon hentes inn, dokumenteres, vurderes og anvendes

Ferdigheter
Studentene skal kunne
  • erverve seg innsikt i hvordan en formulerer en problemstilling
  • utføre et selvstendig akademisk arbeid innen et avgrenset tema
  • analysere og drøfte en problemstilling ved hjelp av faglige perspektiver og begreper

Generell kompetanse
Studenten skal ha
  • lært å planlegge og å gjennomføre et mindre forskningsarbeid under veiledning
  • utviklet sine evner til utarbeide en oppgave som tilfredsstiller kravene til akademisk oppgaveskriving med hensyn til blant annet systematisk tenkning, saklig vurdering, skriftlig fremstillingsevne og kildehenvisninger
  • lært å fremstille informasjon og fagstoff slik at det belyser en problemstilling

Innhold

Studentene skal utarbeide en skriftlig bacheloroppgave innenfor et relevant statsvitenskapelig tema der de gjør bruk av faglige perspektiver og forskningsmetodiske verktøy fra studiet. Oppgaven skal løses selvstendig med støtte fra en oppnevnt veileder. Studentene skal selv foreslå temaet for oppgaven, og har selv ansvaret for å planlegge prosjektet, inkludert det å finne metoder for innsamling av informasjon og søke relevant litteratur. Veileder fungerer som en rådgiver i prosessen.

Forkunnskapskrav

BSS120 Forskningsteori og metode, BSS300 Kvantitativ forskningsmetode, BST100 Makt og politikk, BST115 Politisk teori, BST120 Offentlig politikk og administrasjon, BST130 Internasjonal politikk, BST210 Miljø- og energipolitikk, SVEXPHIL Examen Philosophicum - IMS
Det forutsettes at studentene har fullført 1., 2. og 3. semester av bachelorprogrammet i statsvitenskap.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeoppgave1/11 A - FAlle.
Bacheloroppgaven skal utgjøre et selvstendig arbeid. Bacheloroppgaven skal inneholde både teoretiske og empiriske elementer. En individuell bacheloroppgave bør normalt være på ca. 8.000 ord +/- 10 pst. To studenter kan skrive oppgave sammen. Oppgaven bør da være på 12.000 ord +/- 10 pst.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk prosjektskisse
Studenten skal utarbeide en prosjektskisse som skal leveres innen utgangen av januar (i 6. semester). Prosjektskissen skal godkjennes av veileder og må være godkjent for at studenten skal kunne avlegge eksamen i emnet.
Prosjektskissen skal inneholde informasjon om tema, problemstilling, undersøkelsesopplegg og teori, samt en vurdering av om studien skal meldes til personvernombudet for forskning. Skissen skal også inneholde en framdriftsplan og en oversikt over relevant litteratur.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Ellen Jenny Torgersen Ravndal , Ann-Karin Tennås Holmen
Studiekoordinator
Arild Aurvåg Farsund
Faglærer
Ellen Jenny Torgersen Ravndal , Ann-Karin Tennås Holmen

Arbeidsformer

Det arrangeres et obligatorisk arbeidsseminar om bacheloroppgaven i løpet av femte semester (september). Da blir studentene introdusert til de formelle rammene for en bacheloroppgave. Dette omfatter valg av tema, formulering av problemstilling, oppgaveoppbygging, akademisk skriving og valg av metode. En oversikt over temaområder de ulike faglærerne kan veilede på blir også lagt ut på Canvas i etterkant av dette møtet. Studentene skal velge tema/problemstilling og sende dette til instituttet innen en gitt tidsfrist tidlig i oktober. Studenten får oppnevnt veileder innen utgangen av oktober.
I begynnelsen av vårsemesteret avholdes det obligatorisk arbeidsseminar (4 x 2 timer) der studentene skal lære mer om bacheloroppgaven, samt arbeide med sin egen prosjektidé. Undervisningen vil ta utgangspunkt i den skriftlige veiledningen for bacheloroppgaven (som også er gjort tilgjengelig på Canvas). I løpet av seminaret skal studentene utarbeide en prosjektskisse som skal inneholde tema, problemstilling, undersøkelsesopplegg, mulig teori, fremdriftsplan og oversikt over relevant litteratur. Denne sendes til veileder innen utgangen av januar. Veileder har på sin side ansvar for å godkjenne prosjektskissen, og å gi kandidaten en skriftlig tilbakemelding på forbedringsområder tidlig i februar. Når studenten har bearbeidet kommentarene tar hun kontakt med veileder for muntlig veiledning om videre arbeid. Det gis tilbud om minst to individuelle veiledningsmøter i løpet av vårsemesteret. Veiledningen skal primært være knyttet til prosessen med utforming av oppgaven. I tillegg tilbys det kurs i litteratursøk og kildekritikk i samarbeid med universitetsbiblioteket.

Åpent for

Statsvitenskap - bachelorstudium

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til SV-fakultetets evalueringssystem.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 04.08.2020

Historikk