en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BST310_1

Organisasjonsteori

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Formålet med emnet er å gi studentene en innføring i ulike ideer om hva organisasjoner er, hvilken rolle de spiller i samfunnet, og hvordan vi kan forstå hvordan organisasjoner fungerer.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap
Studenten skal ha kunnskap om:
  • sentrale tema og perspektiver innenfor organisasjonsteori, for eksempel relatert til begreper som «organisasjonsstruktur», «organisasjonskultur», «institusjonelle omgivelser» og «beslutningsatferd»

Ferdigheter
Studenten skal kunne:
  • anvende ulike perspektiver til å analysere hvordan organisasjoner fungerer

Generell kompetanse
Studenten skal:
  • ha utviklet evne til kritisk refleksjon om organisasjoner, deres virkemåte og rolle i samfunnet
  • ha utviklet evne til å reflektere over hvordan organisasjoner bør utformes for å understøtte ulike hensyn og verdier - som effektivitet, demokrati, rettferdighet og likhet.

Innhold

Emnet introduserer studentene for ulike organisasjonsteoretiske perspektiver. Disse perspektivene representerer ulike utgangspunkt for å forstå hva organisasjoner er og hvordan de fungerer. Fra et instrumentelt ståsted kan organisasjoner i all hovedsak oppfattes som virkemidler for effektiv måloppnåelse. Tanken er at organisasjoners virkemåte kan underlegges stor grad av kontroll ved planmessig utforming og design av organisasjoners formelle strukturer. Fra et kulturelt perspektiv kan organisasjoner alternativt forstås som institusjoner og normative ordner som angir mening for individer. Organisasjoners virkemåte må forstås med utgangspunkt i gradvis fremvokste normer og verdier heller enn med utgangspunkt i formelle strukturer. Også med utgangspunkt i et myteperspektiv kan den instrumentelle tenkningen problematiseres. Formelle strukturer - og organisasjoner - er ikke bare "tekniske virkemidler", men viktige symboler som reflekterer omgivelsenes normer og krav.
Et underliggende spørsmål i emnet - og nært relatert til spørsmålet om hvilke rolle organisasjoner spiller i samfunnet - er hvilke verdier og hensyn formelle organisasjoner ivaretar og bør ivareta.
Empirisk fokuserer emnet både på offentlige og private organisasjoner.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen1/15 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Eksamensbevarelsen kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk innlevering av individuell skriftlig oppgave
Obligatorisk innlevering av individuell skriftlig oppgave.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Bjørn-Tore Blindheim
Faglærer
Britt Ingunn Misund

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid, individuell skriftlig tekst og presentasjon, samt felles diskusjon.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Organisasjonssosiologi (BSP220_1) 10
Organisasjon og ledelse (BØK225_1) 5

Åpent for

Sosiologi - bachelorstudium
Statsvitenskap - bachelorstudium

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til SV-fakultetets evalueringssystem.

Litteratur

Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur/pensum. Eventuelle justeringer publiseres på Canvas seneste innen semesterstart.
Christensen, T., Lægreid, P., Roness, P. G., og Røvik, K. A. (2015). Organisasjonsteori for offentlig sektor. Universitetsforlaget. Kapittel 1, 2, 3 og 4.
Eriksson-Zetterquist, U. og Moholt, A. Organisasjonsteori. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.Kapittel 1, 4, 5, 6, 10, 12, 13 og 14.
Grey, C. (2017). A very short, fairly interesting and reasonably cheap book about organizations. Los Angeles: Sage.
Weber, M . (2000) Makt og byråkrati. Essay om politikk og klasse. Samfunnsforskning og verdier. Utvalg og innledning av Fivesdal, Egil s. 83-139.
Artikler samlet i kompendium.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 06.06.2020

Historikk