en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BST310_1

Organisasjonsteori

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Formålet med emnet er å gi studentene en innføring i ulike ideer om hva organisasjoner er, hvilken rolle de spiller i samfunnet, og hvordan vi kan forstå hvordan organisasjoner fungerer.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse:
  • Studentene skal ha kunnskap om sentrale tilnærminger til organisasjon, herunder for eksempel relatert til byråkratiet som idealtype og organisasjonsform, organisasjonskultur, organisasjoner som institusjoner, institusjonaliserte og rasjonaliserte myter, ledelse og kritisk teori.
  • Studentene skal kunne bruke ulike teoretiske tilnærminger til å analysere hva organisasjoner består av, hvordan de fungerer, og hvordan de påvirker samfunn og natur.
  • Studentene skal også ha utviklet egne evner til kritisk refleksjon, herunder for eksempel i forhold til organisasjoners rolle i Antropocen.

Innhold

Å forstå hva organisasjoner er, hvordan de fungerer og hvordan de kan formes, styres og ledes, er kjernen i det fagområdet som går under betegnelsen «organisasjonsteori». Emnet introduserer studentene for ulike tilnærminger til og begreper om organisasjon, herunder for eksempel organisasjon som «produksjon», «kultur» og «myte» (men også «natur»). Emnet legger samtidig stor vekt på at det er behov for å problematisere fagets teorier og begreper i forhold til de ulike samfunnsmessige utfordringer organisasjoner av alle typer i dag må forholde seg til, slik som for eksempel klima og miljø, teknologi, arbeid og inkludering. Organisasjonsfaget kan for eksempel ikke tilby et «ferdig» begrepsapparat for å analysere og forstå forholdet mellom organisasjon og Antropocen. Begrepet «Antropocen» er det foreslåtte navnet på det geologiske tidsavsnittet vi nå er inne i og som skal etterfølge holocen. Antropocen kan oversettes med «menneskets tidsalder» og er en kombinasjon av «antropos» som betyr menneske og «cen» som betyr ny. Bakgrunnen for forslaget er at den menneskelige sivilisasjon nå preger miljøet i den grad at vi setter tydelige geologiske spor på jorden. Eksempler på slike spor er artsutrydding, utslipp av drivhusgasser, forurensning og økning av arealbruk. Vel så viktig som konkret kunnskap om begreper og sammenhenger er det derfor at kurset skal invitere til utvikling av generiske ferdigheter som samfunns- og naturbevissthet, selvrefleksjon og kritisk tenkning om organisasjoner.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen1/15 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Eksamensbevarelsen kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk innlevering av individuell skriftlig oppgave
Obligatorisk innlevering av individuell skriftlig oppgave.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Bjørn-Tore Blindheim

Arbeidsformer

Forelesninger, arbeid i grupper, individuell skriftlig tekst, samt felles diskusjon.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Organisasjonssosiologi (BSP220_1) 10
Organisasjon, ressurser og ledelse (BØK225_1) 5

Åpent for

Sosiologi - bachelorstudium
Statsvitenskap - bachelorstudium

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til SV-fakultetets evalueringssystem.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 26.10.2020

Historikk