en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BST300_1

Velferdsstat og -politikk

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet presenterer ulike perspektiver på velferdsstaten i Norge, og trekker inn velferdsmodeller fra andre land for å øke forståelsen av velferdsstaten som fenomen. Dagens velferdsstat er et produkt av en lang historisk prosess preget av ulike politiske ideer og interesser. Velferdsstaten gir innbyggerne trygghet, men den kan også oppfattes som et virkemiddel for å sikre økonomisk stabilitet i møte med et stadig mer globalisert næringsliv. Emnet gir en innføring i sentrale trekk i velferdspolitikkens utvikling, dagens status for velferdsstaten nasjonalt og internasjonalt og fremtidige utfordringer.

Læringsutbytte

Etter endt kurs forventes studentene å ha følgende kunnskap, ferdigheter og kompetanse:
Kunnskaper
Studentene skal ha kunnskap om
  • velferdsstatens politiske historie
  • teorier om den norske og nordiske velferdsmodellen sammenliknet med andre lands velferdsmodeller
  • kjennetegn ved den norske velferdsstatens styringssystemer på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå
  • ulike ideologiske og politiske perspektiver på fortrinn og ulemper ved moderne velferdsstater

Ferdigheter
Studentene skal kunne
  • beskrive variasjoner i organisering av velferdspolitikken med vekt på den nordiske modellen
  • diskutere sentrale utfordringer knyttet til velferdsstatens økonomiske grunnlag
  • drøfte sterke og svake sider ved velferdsstaten ut fra ulike teoretiske og ideologiske ståsteder

Generell kompetanse
Studentene skal ha
  • tilegnet seg grunnleggende innsikt i feltet velferdspolitikk
  • evne til kritisk refleksjon rundt et komplekst politikkområde som berører mange fagtradisjoner i statsvitenskapen

Innhold

I kurset rettes oppmerksomheten mot velferdsstatens idégrunnlag, og framveksten av ulike velferdsstatstyper forklares ut fra ideologiske og materielle forskjeller mellom land. I den sammenheng vektlegges særlig særmerker ved den nordiske modellen. Inkludert her er den viktige rollen som det lokale og regionale nivået spiller i velferdspolitikken. Videre belyser kurset innholdet i dagens velferdspolitikk, med vekt på ideologiske brytninger rundt sterke og svake sider ved velferdsstaten. De sentrale velferdspolitiske utfordringene som tas opp er knyttet til trygdeordninger, familiepolitikk og finansielt grunnlag. Velferdsstatens møte med globaliseringen gjennom innvandring og økt internasjonal konkurranse for næringslivet er andre viktige spørsmål som diskuteres.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

BST100 Makt og politikk, BST120 Offentlig politikk og administrasjon

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen1/15 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Eksamensbesvarelsen kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Fagperson(er)

Faglærer
Arild Aurvåg Farsund
Emneansvarlig
Arild Aurvåg Farsund

Arbeidsformer

Forelesninger og diskusjoner. Det forventes at studentene i dette semesteret skal kunne ta aktivt del i diskusjon og analyse.

Åpent for

Statsvitenskap - bachelorstudium

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til SV-fakultetets evalueringssystem.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 04.08.2020

Historikk