en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BST250_1

Komparativ politikk

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet gir en innføring i hvordan ulike stater styres. Emnet favner geografisk vidt og er organisert rundt tre gjennomgående temaer: utvikling og demokratisering, politiske institusjoner, og politisk adferd. I tillegg til å gi en innføring i sentrale begreper og empiriske funn på disse områdene, skal kurset gi studentene grunnleggende kunnskap om utvalgte lands politiske institusjoner og styresett.

Læringsutbytte

Etter endt kurs forventes studentene å ha følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:
Kunnskaper
Studentene skal ha kunnskap om:
  • sentrale begreper og faglige debatter innen komparativ politikk
  • viktige empiriske funn innen faget
  • grunnleggende trekk ved utvalgte lands politiske institusjoner og styresett

Ferdigheter
Studentene skal kunne:
  • gjøre rede for og problematisere sentrale begreper og faglige debatter
  • forklare og drøfte viktige empiriske funn innen komparativ politikk
  • sammenligne utvalgte lands politiske institusjoner og diskutere konsekvenser av institusjonelle forskjeller

Generell kompetanse
Studentene skal ha:
  • tilstrekkelig kunnskap om komparativ politikk til å sette relevante politiske hendelser og utviklingstrekk inn i en større teoretisk og empirisk ramme
  • ha evne til kritisk refleksjon rundt empirisk forskning innen komparativ politikk

Innhold

Kurset gir en innføring i sentrale begreper, debatter, og empiriske funn innen komparativ politikk. Den første delen av kurset ser på demokratiske og ikke-demokratiske styresett, samt økonomiske og kulturelle faktorer av betydning for regimevariasjon og demokratiseringsprosesser. Den andre delen av kurset omhandler spesifikke politiske institusjoner og hvilke effekter disse har. Den tredje delen av kurset ser på sentrale modeller i studiet av politisk adferd, samt utviklingstrekk i ulike grupper av lands politiske holdninger og verdier.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/15 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Eksamensbesvarelsene kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skriftlig oppgave som løses individuelt eller i gruppe
Oppgaver som løses i gruppe (3-5) skal være på maks. 1500 ord.

Fagperson(er)

Faglærer
Tevfik Murat Yildirim , Gunnar Thesen

Arbeidsformer

Forelesninger og arbeid med oppgaver.

Åpent for

Statsvitenskap - bachelorstudium

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til SV-fakultetets evalueringssystem.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 18.09.2020

Historikk