en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BST200_1

Demokratiteori

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Kurset presenterer og belyser sentrale temaer og debatter i demokratiteori. Hva kjennetegner et demokrati i forhold til andre politiske styreformer? Hva kjennetegner liberale demokratier? Hvordan kan demokratiske styreformer begrunnes? Hvilke verdier og standarder bør utgjøre grunnlaget for vurderinger av eksisterende demokratiske stater? Bør alle voksne borgere i et demokrati ha like politiske rettigheter uavhengig av deres politiske kompetanse og deres politiske mål? Hvordan bør politiske og rettslige institusjoner utformes og organiseres i liberale konstitusjonelle demokratier? Hvilke prosedyrer bør benyttes for å fatte kollektivt bindende beslutninger i et konstitusjonelt demokrati? Bør visse saker i et demokrati være unndratt flertallets umiddelbare kontroll? Hvor vanskelig bør det være å endre grunnlover som beskytter borgeres politiske og sivile rettigheter? Bør konstitusjonelle demokratier ha et system for domstolskontroll med lovgivning?
Emnet vil bli undervist på engelsk hvis det er innvekslingstudenter.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Ved endt kurs skal studenten kunne
  • gjøre rede for sentrale argumenter for og mot demokratiske styreformer
  • gjøre rede for hovedretninger i moderne demokratiteori og vurdere hvilke føringer disse legger på hvordan politiske og rettslige institusjoner bør utformes og organiseres
  • gjøre rede for hva som kjennetegner liberale konstitusjonelle demokratier

Ferdigheter
Studentene forventes å kunne anvende innsikter fra demokratiteori for
  • kritisk å vurdere ulike måter å utforme demokratiske styringssystemer på.
  • kritisk analysere ulike typer demokratiske systemer (eller styreformer) i lys av sentrale ideer og verdier som vektlegges i forskjellige demokratiteorier.

Generell kompetanse
Studentene forventes å kunne bruke kunnskap fra kurset for å vurdere og drøfte hvordan politiske og rettslige institusjoner bør utformes og organiseres i moderne konstitusjonelle demokratier.

Innhold

Emnet vil presentere og belyse sentrale temaer i demokratiteori. Hva kjennetegner demokratiske stater generelt og liberale demokratier spesielt? Hvordan kan demokratiske styreformer begrunnes? Hvilke verdier og standarder bør ligge til grunn for en kritisk vurdering av eksisterende demokratiske stater og deres politiske institusjoner og beslutningsprosedyrer? Bør formelle politiske prosesser i et demokrati (dvs. dets valgsystem og beslutningsprosedyrer) behandle alle borgere likt? Krever en demokratisk styreform at alle voksne borgere har like politiske rettigheter uavhengig av deres politiske kunnskap og deres politiske mål? Hvordan bør politiske og rettslige institusjoner utformes og organiseres i moderne liberale konstitusjonelle demokratier? I gjennomgangen av disse temaene vil kurset belyse og drøfte aktuelle kontroverser i moderne demokratiteori - for eksempel diskusjoner om følgende problemer og temaer: (1) Problemer knyttet til velgeres uvitenhet, irrasjonalitet, uansvarlighet og apati, (2) faren for flertallstyranni, (3) problemet om permanente minoriteter, (4) konstitusjonelle bindinger på flertallsstyre og (5) domstolskontroll med lovgivning.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen1/17 dagerA - FAlle.
Eksamensbesvarelsene kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Seminarer
Det vil bli arrangert to typer seminarer, og begge er obligatoriske. (1) Ordinære seminarer som tar opp ulike sentrale temaer i kurset. De som er borte fra mer enn to seminarer må skrive en oppgave for å få lov til å gå opp til eksamen. Lengden på denne oppgaven er 3 000 ord. (2) Oppgaveskrivingseminarer. Det vil bli to slike seminarer, og begge er obligatoriske. De som ikke deltar på begge disse seminarene må skrive en oppgave for å få lov til å gå opp til eksamen. Lengden på oppgaven er 3 000 ord.

Fagperson(er)

Faglærer
Erik Christensen
Emneansvarlig
Kristian Skagen Ekeli

Arbeidsformer

Arbeidsformene består av forelesinger og obligatoriske seminarer. (se vilkår for å gå opp til eksamen)

Åpent for

Sosiologi - bachelorstudium
Statsvitenskap - bachelorstudium
Enkeltemner ved Det samfunnsvitenskaplige fakultet
Privatister

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til SV-fakultetets evalueringssystem.

Litteratur

Pensum vil bestå av minst tre bøker, et kompendium og pensumtekster som legges ut på Canvas.
* Brennan, Jason (2016): Against Democracy. Princeton: Princeton University Press.
* Dahl, Robert A. (1989): Democracy and Its Critics. New Haven: Yale University Press.
* Schwartzberg, Melissa (2014): Counting the Many. Cambridge: Cambridge University
Press.
Pensum er under revidering, men vil være klart før kurset starter.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 15.10.2019

Historikk