en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BST130_1

Internasjonal politikk

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Internasjonal politikk er den politikken som utspiller seg mellom stater og i internasjonale organisasjoner. Emnet presenterer grunnbegrepene i studiet av internasjonal politikk og gir en innføring i viktige kjennetegn ved dagens internasjonale situasjon. Et sentralt utviklingstrekk som utdypes er at statene påvirkes av en stadig mer globalisert økonomi. Samspillet mellom politikk og økonomi er derfor et viktig tema på kurset.

Læringsutbytte

Etter endt kurs forventes studentene å ha følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:
Kunnskaper
Studentene skal ha kunnskap om
  • hvordan stater samhandler i en verden uten en suveren myndighet
  • hvordan sentrale teorier forklarer særtrekkene ved internasjonal politikk
  • hvordan den globaliserte økonomien påvirker bedrifter, stater og internasjonale organisasjoner
  • norsk utenrikspolitikk, og de ideer og interesser som ligger til grunn for Norges posisjoner internasjonalt

Ferdigheter
Studentene skal kunne
  • anvende ulike teoretiske perspektiv i diskusjoner av internasjonal politikk og internasjonal politisk økonomi
  • drøfte sammenhengene mellom staters innenriks- og utenrikspolitikk
  • diskutere betydningen til internasjonale organisasjoner og avtaler

Generell kompetanse
Studentene skal
  • ha tilegnet seg grunnleggende innsikt i faget internasjonal politikk
  • forstå sammenhengen mellom politisk og økonomisk utvikling
  • kunne diskutere sterke og svake sider ved teorier om internasjonal politikk

Innhold

Emnet gir innføring i sentrale teoretiske perspektiver fra fagtradisjonene internasjonal politikk og internasjonal politisk økonomi. Kurset tar utgangspunkt i at det eksisterer ulik forståelse av hva som kjennetegner internasjonal politikk. Perspektivene bidrar til å forklare hva som skiller internasjonal politikk fra nasjonal politikk, men vektlegger i ulik grad betydningen av konflikt og samarbeid mellom stater. Viktige dimensjoner i dagens internasjonale politikk er forholdet mellom nye og gamle stormakter, og mellom rike og fattige land. Den økonomiske utviklingen får stadig større betydning internasjonalt og det rettes oppmerksomhet mot grunnleggende trekk ved det internasjonale handels- og finanssystemet. Oppbyggingen av internasjonale organisasjoner som FN, IMF, Verdensbanken og WTO, og hvordan disse kan påvirke staters atferd er også sentrale tema. Til sist er Norges plass i det internasjonale systemet viktig, inkludert hvilke interesser og ideer som preger den utenrikspolitiske debatten.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen1/15 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Eksamensbesvarelsene kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvinger
Studentene skal delta i gruppearbeid med skriftlig rapport, og de skal delta på seminar med muntlig presentasjon av oppgaven.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Arild Aurvåg Farsund , Ellen Jenny Torgersen Ravndal
Faglærer
Ellen Jenny Torgersen Ravndal , Solveig Grønnestad

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid og seminar.

Åpent for

Statsvitenskap - bachelorstudium

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til SV-fakultetets evalueringssystem.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 03.08.2020

Historikk