en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BST120_1

Offentlig politikk og administrasjon

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet presenterer grunnbegreper i studiet av offentlig politikk og administrasjon og gir en innføring i oppbygningen av sentrale politiske og administrative institusjoner og deres virkemåte. Det legges særlig vekt på forvaltningens rolle i det politiske system, herunder samspillet mellom politiske og administrative institusjoner og forholdet mellom stat og kommuner i Norge. Emnet gir videre en innføring i sentrale endringsparadigmer som har påvirket / påvirker styringssystemet.

Læringsutbytte

Etter endt kurs forventes studentene å ha følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:
Kunnskaper
Studentene skal ha kunnskap om
  • oppbygningen av det norske forvaltningssystemet med en særlig vekt på politiske og administrative institusjoner nasjonalt, regionalt og lokalt.
  • Reformer og utvikling i offentlig sektor.

Ferdigheter
Studentene skal kunne
  • redegjøre for politiske og administrative institusjoners organisering og virkemåter.
  • drøfte samspillet mellom de ulike institusjonene på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.
  • drøfte fordeler og ulemper med reformer og utvikling i offentlig virksomhet.

Generell kompetanse
Studenten skal ha
  • tilegnet seg en grunnleggende og nyansert forståelse av det norske politisk/administrative systemet
  • evne til kritisk refleksjon rundt endringer i offentlig sektor

Innhold

Kurset gir en innføring i oppbyggingen av politiske og administrative institusjoner i Norge (Storting, regjering og forvaltning) I den sammenheng vektlegges institusjonenes virkemåter, herunder samspillet mellom stat, fylkeskommune og kommune, samt mellom politikk og forvaltning. Norsk forvaltnings kopling til EU vil også redegjøres for. Utviklingstrekk i forholdet mellom offentlig, privat og frivillig sektor er også viktig. Dette gjelder ikke minst i forbindelse med innføring av nye styringsprinsipper i offentlig sektor, der forholdet mellom demokrati og effektivitet utfordres. Reformer som New Public Management og New Public Governance i offentlig sektor gjennomgås. Her legges det vet på å drøfte innhold og konsekvenser av slike styringsparadigmer for offentlig sektor.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/15 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Eksamensbesvarelsene kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skriftlig oppgave som løses individuelt eller i gruppe
Oppgaven som løses i gruppe (3-5 personer) skrives på maks 4 sider (1,5 linjeavstand, 12 pkt.).

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Ann-Karin Tennås Holmen

Arbeidsformer

Forelesninger og arbeid med oppgaver.

Åpent for

Sosiologi - bachelorstudium
Statsvitenskap - bachelorstudium

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til SV-fakultetets evalueringssystem.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 25.09.2020

Historikk