en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BST120_1

Offentlig politikk og administrasjon

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet presenterer grunnbegreper i studiet av offentlig politikk og administrasjon og gir en innføring i oppbygningen av sentrale politiske og administrative institusjoner og deres virkemåte. Det legges særlig vekt på forvaltningens rolle i det politiske system, herunder samspillet mellom politiske og administrative institusjoner og forholdet mellom stat og kommuner. Emnet gir videre en innføring i sentrale endringsparadigmer som har påvirket / påvirker styringssystemet.

Læringsutbytte

Etter endt kurs forventes studentene å ha følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:
Kunnskaper
Studentene skal ha kunnskap om
  • oppbygningen av det norske politiske systemet med en særlig vekt på politiske og administrative institusjoner nasjonalt, regionalt og lokalt.
  • Reformer og utvikling i offentlig sektor.

Ferdigheter
Studentene skal kunne
  • redegjøre for politiske og administrative institusjoners organisering og virkemåter.
  • drøfte samspillet mellom de ulike institusjonene på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.
  • drøfte fordeler og ulemper med reformer og utvikling i offentlig virksomhet.

Generell kompetanse
Studenten skal ha
  • tilegnet seg en grunnleggende og nyansert forståelse av det norske politisk/administrative systemet
  • evne til kritisk refleksjon rundt endringer i offentlig sektor

Innhold

Kurset gir en innføring i oppbyggingen av politiske og administrative institusjoner i Norge (Storting, regjering og forvaltning). I den sammenheng vektlegges institusjonenes virkemåter, herunder samspillet mellom stat, fylkeskommune og kommune, samt mellom politikk og forvaltning. Utviklingstrekk i forholdet mellom offentlig, privat og frivillig sektor er også viktig. Dette gjelder ikke minst i forbindelse med innføring av nye styringsprinsipper i offentlig sektor, der forholdet mellom demokrati og effektivitet utfordres. Reformer som New Public Management og New Public Governance i offentlig sektor gjennomgås. Her legges det vet på å drøfte innhold og konsekvenser av slike styringsparadigmer for offentlig sektor.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/15 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Eksamensbesvarelsene kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skriftlig oppgave som løses individuelt eller i gruppe
Oppgaven som løses i gruppe (3-5 personer) skrives på maks 4 sider (1,5 linjeavstand, 12 pkt.).

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Ann-Karin Tennås Holmen

Arbeidsformer

Forelesninger og arbeid med oppgaver.

Åpent for

Statsvitenskap - bachelorstudium
Enkeltemner ved Det samfunnsvitenskaplige fakultet

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til SV-fakultetets evalueringssystem.

Litteratur

Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur/pensum. Eventuelle justeringer publiseres på Canvas senest innen semesterstart.
Pensum fra bøker
Baldersheim, Harald og Lawrence Rose (2014): Det kommunale laboratorium - Teoretiske perspektiver på lokal politikk og organisering Bergen, fagbokforlaget ( kap 1-5, 7-8, 10-12). 200 sider.
Christensen, Tom (et al) (2014): Forvaltning og politikk. Oslo Universitetsforlaget. (1, 3-4, 6-9, 11-12) Ca 180 sider.
Jackobsen, Dag Ingvar (2009). Perspektiver på kommune-Norge: en innføring i kommunalkunnskap. Bergen, fagbokforlaget. (kap 1-5). Ca. 200 sider.
Vabo og Røiseland (2016) Styring og samstyring – governance på norsk. 2. Utgave. Fagbokforlaget (kap 1,3-4). 100 sider
Holmen, Ann Karin og Toril Ringholm (red) (2019) Innovasjon møter kommune. (kap 1,2,3,8 og 11). 90 sider
Pensum som ligger på Canvas (artikler og kapitler – ca 130 sider)
Grindheim, J.E, K. Heidar og K. Strøm (2017) Norsk politikk. Oslo: Universitetsforlaget (kap 6 og 9) 41 sider
Teigen, Ringholm og Aarsæther (2013) Innovatør frå alders tid i Teigen, Ringholm og Aarsæther (red.) Innovative kommuner. Cappelen Damm AS (Kap 1)
Holmen, A.K (2016) Endrede styringsregimer = endring i lederroller. MAGMA 0216 (31-36)
Bjørgo, Sandvin og Hutchington (2015) Gjenstridige problemer og samarbeidsdrevet innovasjon. I Andersen, Gårseth-Nesbakk og Bondas (Red) Innovasjoner i offentlig tjenesteyting. Fagbokforlaget. (Kap 5)
Hansen, Helgesen og Holmen (2014) Den forhandlende kommune. Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 2 (30) 108-130
Agger, A. og Lund, D (2017) Collaborative innovation in the Public Sector – New Perspectives on the role of Citizens? Scandinavian Journal of Public Administration 21(3): 17-37

Totalt antall sider pensum: ca. 900 sider


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 08.04.2020

Historikk