en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BST115_1

Politisk teori

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Kurset presenterer og belyser sentrale temaer og debatter i politisk teori. Er den moderne stat en ønskelig institusjon? Hva kjennetegner en rettferdig stat? Hvordan bør grunnleggende politiske, rettslige og økonomiske samfunnsinstitusjoner utformes, og hvordan bør de fordele goder og byrder - dvs. rettigheter, plikter, muligheter og ressurser? Hvilke krav bør stilles til rettmessig utøvelse av statlig tvangsmakt? I hvilken grad har flertallet en rett til å styre over mindretallet i et demokrati? Hva bør utgjøre toleransens grenser? I politisk filosofi finner man ulike konkurrerende svar på disse spørsmålene, som vil presenteres og diskuteres under kurset.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter å ha fullført kurset er det forventet at studenten skal kunne
  • gjøre rede for sentrale temaer og problemstillinger i politisk teori
  • gjøre rede for hovedretninger i moderne politisk teori og vurdere hvilke føringer disse legger på hvordan politiske, rettslige og økonomiske institusjoner bør utformes
  • kritisk vurdere og analysere ulike typer politiske systemer i lys av sentrale ideer og verdier som vektlegges i ulike politiske teorier

Ferdigheter
Studentene forventes å kunne anvende innsikter fra politisk teori for kritisk å vurdere alternative måter å utforme politiske, rettslige og økonomiske institusjoner
Generell kompetanse
Studentene forventes å kunne bruke kunnskap fra kurset for å vurdere og drøfte hvordan politiske, rettslige og økonomiske institusjoner bør utformes og organiseres i moderne stater

Innhold

Emnet vil presentere og belyse sentrale temaer i politisk teori. Kan man rettferdiggjøre den betydelige makt moderne stater har over våre liv? Hvordan bør grunnleggende politiske, rettslige og økonomiske institusjoner uformes i en rettferdig stat? Hvilke grunnleggende rettigheter og friheter har individer som rettferdige stater bør beskytte og respektere? Hvordan bør velstand eller økonomiske goder fordeles i en rettferdig stat? Hva kjennetegner rettferdige ulikheter? I politisk teori finner man konkurrerende svar på disse spørsmålene, og disse vil presenteres og diskuteres mer inngående. Kurset vil også ta opp aktuelle og kontroversielle temaer knyttet til toleranse og ytringsfrihet i liberale demokratier. I hvilken grad bør liberale stater tolerere individer og grupper som ønsker å undergrave eller avskaffe grunnleggende liberal-demokratiske institusjoner og rettigheter? Bør liberale demokratier tillate ekstreme politiske ytringer, som hatefulle ytringer og oppfordringer til terrorisme?

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen1/16 timerA - F
Eksamensbesvarelsene kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Kristian Skagen Ekeli

Arbeidsformer

Forelesninger

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Demokratiteori og politisk teori (BST110_1) 10

Åpent for

Statsvitenskap - bachelorstudium
Privatister

Emneevaluering

Evaluering skjer i tråd med fakultetets praksis, vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler etter gjeldende retningslinjer.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 05.08.2020

Historikk